Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.I.2017.IMM

Obrowo, dnia 30.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel.(056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymaniaw sezonie 2016 – 2017dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej i Szkolnej w Brzozówce oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice.

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 1. likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 2. utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 3. posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 4. zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

 

Obrowo, dnia 16.11.2017r.

RRG.271.I.2017.HR

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 30.000 euro na zadanie pn: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1”.
W zapytaniu ofertowym pkt. VII kryteria oceny ofert nie przyjęto progów procentowych dla kryterium cena i termin.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-17 08:11

Obrowo, dnia  24.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrowo w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 „w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19”

"dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3"

"dla części miejscowości Silno działka nr 32/1"

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe:

Gmina Obrowo z siedzibą: ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

REGON: 871118744             

NIP: 879 266 82 60

Tel. 56 678 60 22 wew.181,  Fax 56 678 60 22

email: obrowo@obrowo.pl, adres strony internetowej: www.bip.obrowo.pl - Przetargi i ogłoszenia-przetargi do 30 000 euro

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części działek nr 515/2, 146/19, dla części miejscowości Osiek n/Wisłą działka nr 558/3, dla części miejscowości Silno działka nr 32/1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm)
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.)
 4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

 

Obrowo, dnia 08.12.2016 r.

ROO.271.XX.1.2016.MS

OFERENCI

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pn: ”Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach szkoły w m. Łążyn II oraz Osiek nad Wisłą”, wpłynęła jedna oferta. Cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie zostało unieważnione.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                              /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-08 13:49

Obrowo, data 25.11.2016r.

Znak sprawy: ROO.271.XX.2016.MS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Obrowo, ul. Al. Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

Tel 56 678 60 22, fax. 56 678 60 22, e-mail: obrowo@obrowo.pl

Zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro na zadanie pt.:
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach szkoły w m. Łążyn II oraz Osiek nad Wisłą

Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia:

-  wykonanie kompletnej, prawidłowej pod względem technicznym dokumentacji projektowej zgodnej z przepisami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązującymi przepisami,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), wskaźnikowego kosztu inwestycji (WKI),

- uzyskanie dla inwestycji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych objętych inwestycją,

- wykonanie studium wykonalności

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-11-25 08:13

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

ROO.271.XIX.2016.MS

  Obrowo, dnia 21.10.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27

87-126 Obrowo

powiat toruński

tel. (056) 678-60-22

e-mail: przetargi@obrowo.pl

www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2016 – 2017 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej i Szkolnej w Brzozówce oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-10-21 14:21

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 143689
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-30 08:49

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1443371
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-23 14:54

Stopka strony