Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Obrowo

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579 ze zm.) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2019

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Obrowo w 2019 roku w zakresie sportu pod nazwą:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu

 

REGULAMIN

otwartego konkursu ofert nr 1/2019

 

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania

 

 1. Sprzyjanie rozwojowi sportu w gminie Obrowo służy realizacja celu publicznego w zakresie:
 • poprawy warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 • poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
 • promocji sportu i aktywnego stylu życia,
 • umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Obrowo.

      2.  Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez:

           1) realizację programów szkolenia sportowego;

           2) zakup sprzętu sportowego;

           3) zakup obuwia i odzieży sportowej;

           4) pokrycie kosztów organizowania imprez sportowych, zawodów sportowych,
          uczestnictwa w tych zawodach:

               a) transport na zawody,

               b) wyżywienie i noclegi,

               c) opłaty za sędziów,

               d) zabezpieczenie opieki medycznej.

           5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

           6) sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej (trenerów,
          instruktorów) lub koordynatora projektu, a także obsługa księgowa. 

 

3. Forma realizacji współpracy: dotacja celowa.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019

 

 1. Na realizację zadania, zgodnie z budżetem gminy Obrowo na rok 2019, planuje się przeznaczyć kwotę do 140.000,00 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy złożone oferty nie uzyskują akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu, Wójt Gminy może przeznaczyć środki na:
  1. inne zadanie w ramach konkursu ofert, które spełniło wymogi formalne umożliwiające przyznanie dotacji;
  2. ogłoszenie nowego konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania

 

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje na postawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 857) oraz § 3 ust. 1 i § 5 ust. 4 uchwały nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Obrowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu:

1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim
     przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego
     zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

2. Wójt Gminy Obrowo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
    
przyznania dotacji i nie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty
     zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
     reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione
nieznane
     wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub
finansową
     oferenta.

3. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego
     (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) do wysokości 10%
     całkowitych kosztów zadania,
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

  1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu,
  2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
  3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.

4. Z dotacji Wójta Gminy przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 nie mogą być
     pokrywane wydatki:

 

     1) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów;

     2) poniesione na przygotowanie oferty;

     3) z tytułu opłat i kar umownych;

     4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;

     5) nieuwzględnione w ofercie, niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;

     6) poniesione przed terminem wprowadzenia zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu
         ww. otwartego konkursu ofert.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje
     umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Obrowo.

 

IV. Termin i warunki składania ofert

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania według wzoru
    określonego w załączniku nr 1 w ogłoszeniu oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
    zadania stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

2. Oferty należy składać w terminie od dnia 04 lutego 2019 r. do dnia 25 lutego
    2019 r. do godz. 11:00 na niżej podany adres:  

    Urząd Gminy Obrowo, sekretariat – pokój nr 1, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo.

    O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy.

 

3. Druk oferty i regulamin konkursu można otrzymać w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub pobrać
    ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo
    http://bip.obrowo.pl w zakładce „Konkursy otwarte” oraz www.obrowo.pl (zakładka
    „Przetargi i konkursy” odnośnik - Konkursy otwarte).

4.  W    konkursie mogą  brać udział kluby i stowarzyszenia sportowe.

5. Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę lub osoby, które zgodnie
      z postanowieniami
statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania
      podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

 

6. Do oferty należy dołączyć:

1)Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych);

  1. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego;
  2. Umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie w przypadku projektów
   z udziałem partnera;
  3. Szczegółowy opis dotychczasowej działalności (max 2 ostatnie lata) wraz
   z informacją o finansowaniu zadań ze źródeł publicznych. 

 

7. Załączniki do oferty powinny być:

  1. ponumerowane,
  2. podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
   i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
  3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

8. Oferta wraz z ponumerowanymi załącznikami powinna być trwale połączona, na przykład
    złożona w papierowej lub plastikowej teczce – skoroszycie typu „wczep” (nie windowanej).
    Zalecane jest nieużywanie „koszulek foliowych”.

9. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez
    Oferenta większej ilości ofert spowoduje, że żadna z nich nie będzie rozpatrzona.

10. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada
    Oferent.

11. Złożenie oferty do niniejszego konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez
       Oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr 1/2018 oraz procedur zlecenia,
       realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Obrowo.

12. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe środki
      z budżetu Gminy Obrowo.  

 

V. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2019. Umowa może obowiązywać strony od dnia 25 lutego do dnia 31 grudnia 2019 r., przy czym wydatki ponoszone w ramach przyznanej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia wydania zarządzenia przez Wójta Gminy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 1/2019
  i przyznaniu dotacji na ww. zadanie.
  Wydatki w ramach zadania publicznego ponoszone przed datą rozstrzygnięcia konkursu uznaje się za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych lub z innych źródeł.

      Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2.  Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
     z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

3. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem
      i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do Urzędu Gminy w formie
      pisemnej z prośbą o akceptację, na minimum 7 dni przed terminem zakończenia
      realizacji zadania.

      Bez uprzedniej akceptacji, niedopuszczalne są zmiany pozycji, które decydowały
      o wyborze danej oferty – dotyczy to przede wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego
      zadania.

 1. Zadanie powinno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Obrowo.
 2. Dofinansowanie może być przeznaczone w szczególności na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów, rozgrywek i imprez sportowych lub uczestnictwa  w nich,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe),
 • wydatki związane z zakupem napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych,
 • wydatki związane z zakupem usług: transportowych, wynajmu obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia, druku zaproszeń,
 •  dyplomów, plakatów, programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony,
 • wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, medycznej i spikera,
 • wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami bankowymi, pocztowymi związanymi z działalnością klubu lub stowarzyszenia sportowego.

 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 

    1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
    2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Obrowo.
    3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej przez Komisję Konkursową będzie spełnienie następujących wymogów:
  1. złożenie oferty na właściwym formularzu;
  2. złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (zgodna z odpowiednim zapisem w statucie);
  3. złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie;
  4. dołączenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem załączników;
  5. podpisanie oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
   z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
  6. zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
  7. zadeklarowanie przez Oferenta finansowego wkładu własnego co najmniej
   w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania;
  8. poprawne wypełnienie oświadczenia wymaganego wzorem oferty.

 

4. Ofertę należy wypełnić czytelnie. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.

 

5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.

 

6. Złożona oferta musi być spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań,                  a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji.

 

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia uchybień formalnych, o których mowa w rozdziale
     VI ust. 3 pkt. 4, 5 i 8, w terminie 7 dni od dnia ukazania się na stronie internetowej
     Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo
http://bip.obrowo.pl
     (w zakładce „Konkursy otwarte”) oraz www.obrowo.pl (zakładce: „Aktualności”)
     wykazu ofert, w których stwierdzono ww. uchybienia.

     Wykaz ofert zawierających uchybienia formalne zostanie zamieszczony na stronie
      internetowej w ciągu 7 dni od ostatniego dnia składania ofert. W przypadku nieusunięcia
      wskazanych uchybień formalnych oferta nie będzie rozpatrywana. Brana pod uwagę jest
      data wpływu do Urzędu Gminy Obrowo.

 

8. Przy ocenie ofert Komisja  będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną  projektu (w tym zasięg i rangę zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców oraz proponowaną jakość wykonania zadania) – skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 2. koszt realizacji projektu (czy budżet projektu jest kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy występuje adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów) - skala ocen od 0 (min) do 6 (max) pkt.;
 3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu z innych źródeł oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)  – skala ocen od 0 (min) do 5 (max) pkt.;
 4.  możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych (posiadany sprzęt, lokal, materiały oraz kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnianych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców) – skala ocen od 0 (min) do 4 (max) pkt.;
 5. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze
  i zasięgu
  (w tym doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Urzędem Gminy w Obrowie) – skala ocen od 0 (min) do 2 (max) pkt.;
 6. zakładane rezultaty realizacji zadania (w tym zakładane efekty ilościowe
  i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców) – skala ocen od 0 (min) do 7 (max) pkt.

 

Minimalny próg umożliwiający przyznanie dotacji wynosi 60% sumy punktów możliwych do uzyskania.

 

    1. Komisja dokona oceny zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Wójtowi Gminy zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
    2. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmie Wójt Gminy w formie zarządzenia.
    3. Do zarządzenia Wójta Gminy Obrowo w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu nie stosuje się trybu odwoławczego.
    4. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie (pocztą tradycyjną bądź elektroniczną). Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrowo http://bip.obrowo.pl
     (w zakładce „Konkursy otwarte”) oraz Urzędu Gminy Obrowo: www.obrowo.pl (zakładce „Aktualności”) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w rozdziale VI ust. 10, stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania. Ramowy wzór umowy (załącznik nr 2) znajduje się na stronie internetowej przy ogłoszeniu konkursu.
 2. W przypadku gdy Wójt Gminy przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie, Oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Urząd, w ciągu 7 dni od
     dnia powiadomienia o wysokości przyznanej.
W szczególnie uzasadnionych
     przypadkach oświadczenie może złożyć po terminie wymienionym wyżej.
     Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć Oferenta oraz podpisy osób
     uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta,

2) zaproponować w formie pisemnej zaktualizowany harmonogram i kosztorys
      realizacji zadania
(korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania) na druku
      stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Korekta powinna uwzględnić
      wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdz. VI ust.
      3 pkt. 7. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe
      przygotowanie i podpisanie umowy.

3. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:

     1) w przypadku zmiany zakresu rzeczowego bądź finansowego zadania, korektę zakresu
          rzeczowego i finansowego zadania;

     2) w przypadku oferty wspólnej, umowę pomiędzy Oferentami określającą zakres ich
          świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.

4.  Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
       i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego
       zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności
       prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające
       wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

5. Wójt Gminy odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy
     w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferta okaże się, że
     wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

6. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania
     publicznego w terminie określonym w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według
     wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia, dostępny na stronie
     internetowej.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Obrowo.
 2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
 1. wyodrębnienia w  ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów  dokumentów (faktur,  rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości  wydatkowania dotacji  oraz  kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,
 3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.
 1. Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Obrowo - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, telefonicznie 56 678 60 22.
 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@obrowo.pl.
 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
  z przepisów prawa.
 4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Obrowo, dnia 04.02.2019 r.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-04 14:34
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-04 14:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28830
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 07:43

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2349457
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-21 13:15

Stopka strony