Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Ogłoszenie nr 601629-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Ogłoszenie nr 600666-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

 

Gmina Obrowo: Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z oświetleniem w miejscowościach Silno i Łążyn II gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo, 17.10.2017

RRG.271.7.2017.IMM

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo.”

1. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w §3 ust. 9 Umowy, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wyłącznie z tytułu szkód powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za szkody, które powstały z przyczyn leżących po stronie innych wykonawców Zamawiającego, gestorów sieci itd. Wykonawca ponadto zwraca się o umieszczenie analogicznego postanowienia w §3 ust. 13 pkt. 3) Umowy – Wykonawca powinien być zobowiązany do naprawy zniszczonej infrastruktury tylko w przypadku, gdy uszkodzenia powstały z przyczyn leżących po jego stronie.

 Zamawiający doprecyzował zapis a §3 ust. 9 oraz ust. 13 pkt. 3, aby był zrozumiały dla Wykonawcy.

2. W nawiązaniu do §5 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapytuje o przyczynę, dla której Zamawiający zamierza zatrzymać 20% wynagrodzenia brutto aż do odbioru końcowego całej inwestycji. W ocenie Wykonawcy, zapis taki skutkuje nieuzasadnionym opóźnianiem zapłaty za zrealizowane roboty. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zwiększenie wartości wskazanej w przywołałabym ustępie do 90%. Wykonawca ponadto wskazuje, że na zabezpieczenie roszczeń Zamawiający otrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §12 Umowy.

 Zamawiający zatrzymując 20% wynagrodzenia brutto do odbioru końcowego inwestycji nie popełnia przestępstwa, natomiast może przychylić się do wniosku Wykonawcy. Zamawiający skorygował zapis w §5 ust. 4 do 90%.

3. Wykonawca wnioskuje o skrócenie terminu wskazanego w §6 ust. 4 Umowy do 7 dni (dotyczy terminu przedkładania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane). Wykonawca wskazuje, że skrócenie tego terminu usprawni proces podzlecania robót podwykonawcom oraz realizacji budowy.

 Zamawiający w § 6 ust.4  skrócił termin do 7 dni.

4. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie wysokości kwoty 1 726,32zł w §16 ust. 9 Umowy. Przed podpisaniem umowy nie jest znana ostateczna kwota wynagrodzenia, a więc nie można określić ile wynosi 0,5% wartości umowy.

W umowie nie figuruje §16 ust.4. Natomiast podobny zapis figuruje w § 6 pkt.9. Oczywiście, że nie można ustalić wartości 0,5% wartości umowy. Jest to błąd pisarski. Wartość nie została usunięta ze wzoru z poprzedniej zawartej umowy.

5. Wykonawca wnosi o przeformułowanie §7 ust.1 pkt. 1) Umowy w taki sposób, aby kara umowna należna była z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Obecny zapis, a więc „przyczyny niedotyczące Zamawiające” mogą oznaczać również siłę wyższą, utratę finansowania itp., za które to okoliczności Wykonawca nie powinien być karany. Wykonawca ponadto wskazuje, że proponowany przez niego zapis jest analogiczny do zapisu §7 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

 Zamawiający skorygował zapis w §7 ust.1 pkt.1

6. Wykonawca zwraca uwagę na to, że wysokość kar umownych wskazanych w §7 ust. 1 pkt. 2-7) Umowy jest wygórowana i wnosi o ich obniżenie do 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający nadmienia, że warunki umowy stawia Zamawiający a Wykonawca je akceptuje lub nie. Mimo tego Zamawiający przychylił się do zapisu Wykonawcy i skorygował zapisy w §7ust. 1 pkt. 2-7 do 0,1%.

7. Wykonawca zwraca uwagę na to, że wysokość kary umownej wskazanej w §7 ust. 1 pkt. 8) Umowy jest wygórowana i wnosi o jej obniżenie do 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.

 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Są to istotne dokumenty, dotyczące zatrudnienia i jeśli Wykonawca spełnia te warunki, nie powinien obawiać się wysokości kary.

8. Wykonawca prosi o doprecyzowanie §9 ust. 8 pkt. 1) Umowy w taki sposób, aby Zamawiający miał prawo do domowy odbioru wyłącznie w przypadku wystąpienia wad istotnych, uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Obecny zapis pozwala Zamawiającemu odwlekanie odbioru nawet w przypadku drobnych i nieistotnych usterek.

 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

9. Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie w §10 ust. 6 Umowy, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji i rękojmi na roboty wykonane przez innego Wykonawcę. Postanowienie takie byłoby całkowicie nieuzasadnione.

 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

10. Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, że §11 ust. 1 pkt. 6) oraz 7) ma zastosowanie wyłącznie do rażących naruszeń Wykonawcy. Zgodnie z obecnym brzmieniem, nawet nieistotna niezgodność w realizacji robót może stanowić podstawę odstąpienia od Umowy oraz naliczenia kary umownej.

 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

11. Wykonawca wnosi o dopisanie w §11 ust. 3 Umowy punktu 3) o następującym brzmieniu: „Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia o więcej niż 30 dni”.

 Zamawiający dopisał w §11 ust.3 punkt 3).

12. Wykonawca wskazuje, że wszystkie okoliczności, o których mowa w §13 ust. 4 pkt. 1 a)-f) Umowy mogą, a niektóre z nich wręcz muszą (np. pkt. 1 a-b) powodować wzrost kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o dopisanie, że w uzasadnionych przypadkach zaistnienie wskazanych okoliczności może stanowić podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.

 Dokonano uzupełnienia zapisu w §13 ust. 4  o powyższy zapis (pkt. 2).

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-19 10:29
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-19 10:29
Ogłoszenie nr 500044293-N-2017 z dnia 17-10-2017 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 596979-N-2017
Data: 04-10-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;
W ogłoszeniu powinno być: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2017-10-19,godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-10-26, godzina 11:00

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-17 10:33
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-17 10:33

Ogłoszenie nr 596979-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

 

Gmina Obrowo: Wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Szembekowo, Łążyn, Obrowo, Zębowo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczty

 

Obrowo 02.10.2017r.

RRG.271.6.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II” , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”

Jarosław Zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 02.10.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II – część I:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”

Jarosław Zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II – część II:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”

Jarosław Zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono po jednej ofercie na część I i II zamówienia.  Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferty złożone przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek na część I i II zamówienia    nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskały  łącznie  100 pkt. w każdej części zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 10.10.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-10-02 12:09

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-29 11:56
Ogłoszenie nr 500032608-N-2017 z dnia 22-09-2017 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584123-N-2017
Data: 08-09-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;
W ogłoszeniu powinno być: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 25-09-2017r. godz.10:00
W ogłoszeniu powinno być: 28-09-2017 godz.10:00

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-22 11:49
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-22 11:50
 
 


Ogłoszenie nr 584123-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.
 
Gmina Obrowo: Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.obrowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II
Numer referencyjny: RRG.271.6.2017.IMM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II .Zamówienie podzielone jest na dwie części: I i II. Część I: Zakres prac remontowo-modernizacyjnych: - Naprawa tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, a następnie docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku, - Naprawa ścian fundamentowych w miejscach odparzeń i zagrzybień, a następnie docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku, - Ocieplenie stropodachu. Część II: - Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji c.o i c.w.u. wg części sanitarnej projektu, - Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji elektrycznych wg części elektrycznej obiektu.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7
45321000-3
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełniony wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wzór umowy – załącznik nr 7 i 7A do SIWZ (nr 7i 7A do oferty);
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do SIWZ (nr 2 do oferty); Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, zamówienia publicznego Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ (nr 3 do oferty); Oświadczenie dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 26 ust. ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SIWZ (nr 6 do oferty);
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych dla każdej części art. 45 ustawy Pzp). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert określonego w pkt. 12.1. do godz. 10:00. 8.2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Obrowo w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 (za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę i godzinę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 8.3.1. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny tytuł: Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II Część…. . 8.3.2. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 8.2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium z ofertą. 8.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a niniejszej ustawy, niezwłocznie po: a) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) unieważnieniu postępowania. 8.5. Zamawiający zatrzyma wniesione wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.6. Wykonawca dołącza do składanej oferty dowód wniesienia wadium w oryginale, bądź w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 8.7.Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z prowadzonego postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian.: 1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku: a)przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, np. przesunięcie terminu przekazania placu budowy, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c)wystąpienia warunków atmosferycznych, geologicznych, terenowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, d)wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, e)wystąpienia znalezisk, wykopalisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, f)wystąpienia konieczności zmian w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej oraz w przypadku wykonania robót zamiennych, g)wystąpienia braków, błędów lub wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji umowy, h)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i)wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, j)konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, k)przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia, np. w związku z ewentualnym odwołaniem, l)wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 2) zmianie mogą ulec zakres i termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz terminy realizacji określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym i wielkości poszczególnych płatności oraz sposób rozliczania umowy w przypadku zmiany warunków organizacyjnych oraz sytuacji i możliwości finansowych Zamawiającego, w tym wysokości środków finansowych przyznanych lub otrzymywanych przez Zamawiającego w ramach dofinansowania zamówienia; 3) zmieniony może zostać kierownik budowy, po uprzednim wykazaniu, że spełnia on warunki określone w SIWZ; 4) zmianie może ulec podwykonawca; 5) zmianie może ulec inspektor nadzoru inwestorskiego; 6) zmianie mogą ulec dane osobowe przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego; 7) ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w odniesieniu do zakresu i terminu realizacji oraz wynagrodzenia, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: a)zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym wiąże zastosowaniem robót zamiennych, b)zmiany sposobu wykonania zamówienia, materiałów, urządzeń i produktów, gdy wykorzystanie materiałów, urządzeń i produktów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, zmianami obowiązujących przepisów, c)rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy jej wykonanie będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy; d)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania umowy, dopuszcza się możliwość zmiany umowy, a w szczególności zakresu, terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia i warunków płatności; e)zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 2. Fakt zaistnienia w/w okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II - Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac remontowo-modernizacyjnych: - Naprawa tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, a następnie docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku, - Naprawa ścian fundamentowych w miejscach odparzeń i zagrzybień, a następnie docieplenie ścian zewnętrznych i cokołu budynku, - Ocieplenie stropodachu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 4511000-0, 45260000-7, 45321000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II - część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji c.o i c.w.u. wg części sanitarnej projektu, - Prace instalacyjne związane z wymianą instalacji elektrycznych wg części elektrycznej obiektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 4530000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 
 
 
 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-08 12:31
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-08 12:32

 

Obrowo, 25.09.2017r.

RRG.271.5.1.2017.IMM

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-25 13:18

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-25 13:15

Obrowo, 14.09.2017r.

RRG.271.5.2017.IMM

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno.

 1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił, że zakres robót obejmuje realizację 2 przepompowni ścieków dn, 1500 mm. Na profilach wykazano kanały dla przepompowni nr. 12 i 13. Przepompownia P13 zaprojektowana jest na działce nr 155/25 która nie jest wykazana w spisie działek w projekcie budowlanym. Z uwagi na występowanie czterech przepompowni na załączonych arkuszach prosimy o podanie numeracji przepompowni przewidzianych do realizacji.

Przepompownie przewidziane do realizacji to: P12 i P8.

 1.  Z uwagi, że zakres robót obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej na działce nr 171/2 prosimy o załączenie arkusza nr 7 z w/w działką.

     Arkusz w załączeniu.

 1.  W przedmiarze robót w poz. 19-24 przewidziano do wykonania sieć kanalizacji tłocznej o dn. 90 mm w ilości 241,3 m , dn. 160 mm o długości 189,5 m , dn. 200 mm o długości 1583,2 m natomiast na załączonych profilach wykazano jedynie sieć kanalizacji tłocznej  dn. 200 m na odcinku P-12-SR12, P13-SR13 I P14-Sko o łącznej długości 1889,5 m . Prosimy o podanie właściwego zakresu robót do wykonania  z załączeniem właściwych profili podłużnych.

Właściwy zakres robót do wykonania zgodny z przedmiarem. Profile podłużne w załączeniu.

 1. Prosimy o załączenie projektu technicznego wykonawczego obejmującego opis techniczny wraz z rysunkami szczegółowymi przepompowni, wymiary zbiorników przepompowni, parametry pomp, rodzaj automatyki z wyposażeniem szafy sterowniczej, rodzaj monitoringu, rodzaj materiałów do wykonania itp.

Opis techniczny jest zgodny z opisem, który znajduje sięw projekcie budowlanym tom II (w załączeniu).

 1. W przedmiarze robót przewidziano przy montażu rurociągów kanalizacji sanitarnej w poz. 14 montaż igłofiltrów wraz z pompowaniem przez okres 73 dób. Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną określającą warunki8 gruntowo-wodne terenu przewidzianego pod budowę kanalizacji sanitarnej a w szczególności w miejscach montażu przepompowni ścieków. Prosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody za pomocą tymczasowych rurociągów tłocznych podczas odwadniania wykopów.

Pompowaną wodę należy zrzucać do istniejących rowów. Dokumentacja geologiczna w załączeniu.

 1. W przedmiarze robót w poz. 6 wykazano 530,5 m kanałów z rur PCV natomiast na profilach występuje łącznie 597,7 m a w poz. 7 wykazano 1685,2 mb kanałów z rur PCV a na profilach jest ich 1729,3 m. Prosimy o podanie właściwej ilości długości kanałów do realizacji.

Z uwagi na większy zakres pokazany na rysunkach, długości kanałów, ilość studni itp. Należy przyjmować zgodnie z przedmiarem.

 1.  Prosimy o podanie zakresu robót drogowych do wykonania wynikających z konieczności przywrócenia terenu do stanu pierwotnego np. część rurociągów kanalizacji sanitarnej zaprojektowana jest w pasie drogi asfaltowej (rys. nr 4 – załącznik nr 12C).

Z uwagi na to, że część kanałów zlokalizowana jest w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej do przedmiaru należy doliczyć roboty drogowe o pow. 2000 m²,  polegające na odtworzeniu podbudowy: warstwa odsączająca o gr. 10 cm – piasek,  gruz betonowy fi 0-63 mm o gr. 20 cm, kruszywo naturalne fi 0-31 mm o gr. 5 cm. Warstwy stabilizowane mechanicznie.

 1. W przedmiarze robót w dziale 4 – roboty montażowe ks tłocznej prosimy o podanie właściwych ilości studni rozprężnych odpowietrzających i rewizyjnych, kształtek i armatury zaporowej w dostosowaniu do właściwych  średnic rurociągów kanalizacji tłocznej. W przedmiarze wykazano:

– w poz. 29- 5 szt. studni rozprężnych- na profilach 4 szt.(Sr 10, Sr 11, Sr 12, Sr 13)

– w poz. 30 – 13 szt.studni odpowietrzających i rewizyjnych – na profilach 9 szt. (Sodp.14. Sodp.15,Sodp. 16, Sodp.17, Sr14, Sr15, Sr16, Sr17, Sr18).

Należy przyjąć ilość zgodnie z przedmiarem. Zakres robót nie obejmuje wszystkich odcinków objętych profilami.

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a załączoną dokumentacją techniczną, prosimy o zweryfikowanie załączonych profili kanalizacji sanitarnej i tłocznej oraz z uwagi na potrzebny czas na przygotowanie oferty po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji od Zamawiającego wnioskujemy o przedłużenie terminu składania o 7 dni.

 Termin składania ofert zostaje przedłużony o 7 dni, tj. do 20.09.2017r. do godz.10:00.

Termin składania ofert został przedłużony do dn. 22.09.2017r. do godz. 10:00.

 1. Czy za zajecie pasa drogowego będą pobierane opłaty, a jeśli tak to proszę określić wg. jakich stawek.
 2. Za zajęcie pasa drogowego nie będą pobierane opłaty.
 3. Proszę o dokładne określenie rodzaju i klasy rur PVC jakie należy zastosować.

Rodzaj i klasa rur PVC została określona w projekcie budowlanym Tom II (w załączeniu).

 

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                               /-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-14 09:52
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-14 09:52
Ogłoszenie nr 500025717-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575790-N-2017
Data: 30-08-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2017-09-13, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-09-22, godzina:10:00

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-09-08 12:25

Ogłoszenie nr 575790-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Silno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.