Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Obrowo 04.04.2017r.

RRG.271.4.2.2017.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1+430 w m. Zawały  , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

Zakład Handlowo Budowlany AGA

Mariusz Wilczyński

ul. Zbożowa 74

87-100 Toruń

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 04.04.2017r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowo – Inżynieryjnego S.A.

ul. Wapienna 10                                                           87-100 Toruń

 

58,62 pkt.

40 pkt.

98,62 pkt.

 

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8

87-600 Lipno

 

48,71 pkt.

40 pkt.

88,71 pkt.

 

3

Zakład Handlowo Budowlany AGA

Mariusz Wilczyński

ul. Zbożowa 74

87-100 Toruń

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) : 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferta złożona przez: Zakład Handlowo Budowlany AGA

Mariusz Wilczyński, ul. Zbożowa 74, 87-100 Toruń  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 3 przyznając jej łącznie  100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 14.04.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                               /-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-04 12:01
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-04 12:10
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-04-04 12:20

Obrowo, 29.03.2017r.

RRG.271.4.2017.IMM

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

„Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1 +430 w m. Zawały”

 1. Prosimy o podanie właściwego materiału do wykonania poboczy i zjazdów. Wg przedmiaru robót pobocza należy wykonać z tłucznia kamiennego, natomiast na przekrojach poprzecznych pobocza wykonywane są z kruszywa z recyklingu betonu 0/31,5 mm mieszanego z pospółką.

       Pobocza należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, czyli z tłucznia kamiennego.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w skład robót koniecznych do wykonania nie wchodzą regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej. Jeśli jest inaczej, prosimy o podanie ilości oraz zakres regulacji koniecznych do wykonania.

Potwierdzam, że w skład robót koniecznych do wykonania  nie wchodzą regulacje urządzeń infrastruktury podziemnej.

 1. Prosimy o zamieszczenie szczegółowych specyfikacji technicznych - SST.

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) w załączeniu.

 1. Prosimy o podanie parametrów siatki do wzmocnienia warstw bitumicznych.

Parametry siatki do wzmocnienia warstw bitumicznych w załączeniu

 1. Prosimy o informację, czy drzewa oznaczone na planie sytuacyjnym numerami  „1” i „2” przewidziane są do wycinki przez wykonawcę robót i czy w związku z tym koszt ich wycinki i wykarczowania należy przewidzieć w ofercie?

Drzewa oznaczone na planie sytuacyjnym numerami „1” i „2” przewidziane są do wycinki przez Wykonawcę robót. W związku z czym koszt wycinki powyższych drzew należy przewidzieć w ofercie.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-03-29 08:35
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-03-29 08:35

Ogłoszenie nr 46862 - 2017 z dnia 2017-03-20 r.
 

Obrowo: Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1+430 w m.Zawały
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
Odbudowa drogi gminnej nr G101026C od km 0+000 do km 1+430 wm. Zawały
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl


 

Obrowo 01.03.2017r.

RRG.271.1.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogowo ul. Młodzieżowa (Etap I i II) oraz ul. Olszynowa (Etap I i II), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A.

ul. Wapienna 10

                                                                                                  87-100 Toruń

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 01.03.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

termin

wykonania

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

53,47 pkt.

30 pkt.

10 pkt.

93,47 pkt.

 

2

Zakład Handlowo Budowlany AGA

Mariusz Wilczyński

ul. Zbożowa 74

87-100 Toruń

58,61 pkt.

30 pkt.

10 pkt.

98,61 pkt.

 

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Drogowo – Inżynieryjnego S.A.

ul. Wapienna 10                                                                87-100 Toruń

 

60,00 pkt.

30 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 30%, termin wykonania usługi -10% ustalono, że oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 3 przyznając jej łącznie  100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 08.03.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-03-01 14:27
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-01 14:28

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-03-01 14:19

Obrowo, 22.02.2017r.

RRG.271.1.2017.IMM

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogowo, ul. Młodzieżowa (Etap I i II) oraz ul. Olszynowa (Etap I i II)

 

 1. Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych (SST).

Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) w załączeniu.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że dla ul. Młodzieżowej (etap I i II) do wyceny należy przyjąć zakres taki, jaki jest to opisany w przedmiarach robót (dokumentacja projektowa przewiduje większy zakres robót do wykonania).

Dla ul. Młodzieżowej (etap I i II) do wyceny należy przyjąć zakres taki, jaki jest opisany w przedmiarach robót.

 1. Na odcinku ul. Młodzieżowej etap I, od km 0+729,90 od 0+925 występuje projektowane pobocze gruntowe (patrz przekrój B-B). Czy wchodzi ono w zakres robót objętych przetargiem i należy je przyjąć do kalkulacji oferty, tym bardziej, że pojawia się ono w analogicznym przedmiarze dot. etapu II? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Projektowane pobocze gruntowe wchodzi w zakres robót objętych przetargiem. Pozycja została dodana do przedmiaru robót.

 1. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót dot. ul. Młodzieżowej etap I pozycji związanej z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną (powierzchnia 4684,06 ), której brakuje w tym przedmiarze, a której wykonanie jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Pozycja związana z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną została dodana do przedmiaru robót.

 1. Czy zamawiający będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla całego zakresu robót?

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla całego zakresu robót.

 1. Prosimy o informację, jaki zakres robót należy przyjąć w pozycji „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” – ul. Młodzieżowa etap I. Czy chodzi tu o profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego?

Zakres robót obejmuje profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.

 1. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót ul. Młodzieżowa etap II pozycji związanej z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.

Dodano  do przedmiaru robót ul. Młodzieżowa etap II pozycję związaną z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego

 1. Prosimy o udostępnienie parametrów lamp fotowoltaicznych, które należy przyjąć do wyceny.

Dane techniczne – hybrydowe lampy uliczne:

- wysokość słupa: MIN 5,5 m,

- źródło światła: oprawa LED 40W,

- moc paneli: 2 x 200 W,

- moc turbiny: 100-400W,

- sposób włączania: czujnik zmierzchowy,

- pojemność akumulatorów: min 2x120Ah

- typ akumulatora – żelowy.

9.  Prosimy  o informację, czy  w zakres robót objętych przetargiem wchodzi wykonanie oznakowania pionowego ukazanego na planach sytuacyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Wykonanie oznakowania pionowego ukazanego na planach sytuacyjnych nie wchodzi w zakres robót objętych przetargiem .

 1. Prosimy o potwierdzenie, że na ul. Olszynowej do wyceny należy przyjąć zakres taki, jaki jest to opisany w przedmiarze robót (dokumentacja projektowa przewiduje większy zakres robót do wykonania).

Na ul. Olszynowej do wyceny należy przyjąć zakres taki, jaki jest to opisany w przedmiarze robót.

 1. Prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego dla ul. Olszynowej – etap I i II.

W załączeniu plan sytuacyjny ul. Olszynowej – etap I i II.

 1. Prosimy o dodanie do przedmiaru robót ul. Olszynowa pozycji związanej z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, gdyż jej obecny stan techniczny nie umożliwia wykonania robót bitumicznych bezpośrednio na istniejącej podbudowie.

Dodano do przedmiaru robót ul. Olszynowa pozycję związaną z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.

 1. Na przekrojach poprzecznych dot. ul. Olszynowej występuje pobocze o szerokości 0,50 m wykonane z kruszywa łamanego o gr. 22 cm. Czy wchodzi ono w zakres robót objętych przetargiem i należy je przyjąć do kalkulacji oferty? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Wykonanie poboczy wchodzi w skład zakresu robót. Proszę o pobranie danych z uaktualnionego przedmiaru.

 1. Na przekroju poprzecznym B-5 dot. ul. Olszynowej występuje zjazd na posesję o nawierzchni z kostki betonowej oraz z krawężnikami i opornikami betonowymi. Czy wchodzi ono w zakres robót objętych przetargiem i należy je przyjąć do kalkulacji oferty? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robót.

Widoczny na przekroju poprzecznym B-5 dot. ul. Olszynowej  zjazd na posesję o nawierzchni z kostki betonowej oraz z krawężnikami i opornikami betonowymi, nie wchodzi  w zakres robót objętych przetargiem i  nie należy go  przyjmować  do kalkulacji oferty.

 1. Prosimy o informację czy konstrukcja zjazdów na pola ul. Olszynowa ma obejmować zgodnie z przedmiarem wykonanie tylko warstw z kruszywa łamanego czy także warstwy odsączającej, zgodnie z przekrojami normalnymi w dokumentacji projektowej.

Zamawiający odstępuje od wykonania projektowanych zjazdów.

Zapytania do treści SIWZ:

ul. Młodzieżowa I Etap

 1. Projekt (pkt. 6.7., przekroje konstrukcyjne) zakłada wykonanie dla odcinka 0+729,9 - 0+925 nowej pełnej konstrukcji drogi - w załączonym przedmiarze tego zakresu robót nie ujęto tj. wykonania warstwy odsączającej gr. 15 cm oraz podbudowy zasadniczej gr 20 cm. - prosimy o ujęcie w przedmiarze.

Zakres obejmuje tylko wykonanie nawierzchni na istniejącej podbudowie zgodnie z przedmiarem.

 1. W przedmiarze nie ujęto:

 wykonania obustronnych poboczy szer. 0,75 m przy przebudowywanym odcinku drogi oraz szer. 0,5m przy zjazdach,  nie ujęto uzupełnienia poboczy na odcinku drogi gdzie przewidziano wykonanie nakładki z MMA gr. 4 cm , nie ujęto wykonania międzywarstwowego skropienia emulsją asfaltową- prosimy o uzupełnienie przedmiaru  .

Pobocza dodano do przedmiaru. Pozycja związana z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną została dodana do przedmiaru robót.

 1. W projekcie - punkt 5 opisu- zaznaczono, że stan techniczny istniejącego przepustu drogowego jest niezadowalający - czy Zamawiający przewiduje jego remont? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Zamawiający nie przewiduje remontu przepustu.

ul. Młodzieżowa II Etap

 1. Projekt (pkt. 6.7., przekroje konstrukcyjne) zakłada wykonanie dla całego odcinka  nowej pełnej konstrukcji drogi - w załączonym przedmiarze tego zakresu robót nie ujęto tj. wykonania kortownia pod warstwy konstrukcyjne drogi, wykonania warstwy odsączającej gr. 15 cm oraz podbudowy zasadniczej gr 20 cm. - prosimy o ujęcie w przedmiarze.

Warstwy konstrukcyjne drogi zostaną przygotowane wcześniej przez Zamawiającego.

 1. W przedmiarze nie ujęto:

wykonania korytowania pod konstrukcje nawierzchni zjazdów oraz mini ronda, nie ujęto wykonania całej konstrukcji nawierzchni wyspy ( przekrój F-F) oraz poszerzenia konstrukcji jezdni w rejonie mini ronda, nie ujęto wykonania międzywarstwowego skropienia emulsją asfaltową - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Zamawiający odstępuje od wykonania zjazdów i wyspy ronda.

 1. W poz. 8 przedmiaru ujęto ułożenie ścieku trójkątnego w ilości 92 m  - z planu zagospodarowania terenu (rys. 3,1) wynika, że długość ścieku  to  98,8 m - która wielkość jest właściwa? Dokąd ma być odprowadzona woda ze ścieku - do rowy czy kanalizacji?

Zamawiający odstępuje od wykonania ścieku.

 1. Dla obu etapów nie przewidziano regulacji istniejących studzienek uzbrojenia podziemnego (wodociągowych i kanalizacyjnych) - czy Zamawiający ujmie te elementy robót w przedmiarach?

Do wyceny należy przyjąć 36 studzienek.

 1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania pionowego drogi ? W jakim zakresie?

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Zamawiający nie przewiduje wykonania oznakowania pionowego.

ul. Olszynowa I i II etap

 1. Projekt przebudowy ulicy przewiduje inny zakres robót niż został ujęty w przedmiarze robót.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z wykonania warstw konstrukcyjnych podbudowy wyszczególnionych w opisie technicznym oraz na przekrojach normalnych dla jezdni   oraz zjazdów.

Prosimy o określenie czy będą wykonywane zjazdy - brak pozycji w przedmiarze . Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru ( korytowanie, jaka konstrukcji zjazdów - podbudowa nawierzchnia z kostki betonowej czy też z MMA , czy z obramowaniem krawężnikiem ).

Zamawiający odstępuje od wykonania projektowanych zjazdów.

 1. W przedmiarze nie ujęto korytowania pod konstrukcję poboczy - prosimy o uzupełnienie.

Ujęto pozycję w przedmiarze.

 1. Czy Zamawiający wykona we własnym zakresie wycinki drzew - brak pozycji w przedmiarze.

Zamawiający wykona we własnym zakresie.

 1. W przedmiarze nie ujęto pozycji dotyczącej zamknięcia rowu otwartego w kanał odwadniający zamknięty dł. ok. 75 mb. Czy ten element będzie wykonywany?

Zamawiający wykona we własnym zakresie.

 1. Proszę o określenie długości rękojmi za wady.

Nie możemy określić długości rękojmi za wady na dzień dzisiejszy ponieważ jest ona jednym z kryteriów ofertowych.

 1. Proszę o dodanie kar umownych dla Zamawiającego. W przypadkach określonych w §11 pkt 3 umowy:

Pkt 1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót – 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust 1.

Pkt 2) W przypadku niespełnienia zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – 10%, za każde zobowiązanie wartości wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust 1.

Podtrzymujemy dotychczasową treść umowy.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-02-22 09:39
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-02-22 09:39

Ogłoszenie nr 27393 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 21264
Data: 07/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 22/02/2017, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 01/03/2017, godzina 10:00

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-02-17 12:22

Obrowo, 15.02.2017 r.

RRG.271.1.2017.IMM

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogowo, ul. Młodzieżowa (Etap I i II) oraz ul. Olszynowa (Etap I i II)

 

Pytanie:

1.  Sprawa dotyczy przebudowy drogi Nr G 101023 C w miejscowości Głogowo Gmina Obrowo. Proszę o podanie warunków technicznych dla lamp fotowoltaicznych oraz rys. z ich usytuowaniem.

Odpowiedź:

Przebudowa drogi nr G101023C w miejscowości Głogowo Gmina Obrowo:

1. Dane techniczne – hybrydowe lampy uliczne:

- wysokość słupa: MIN 5,5 m,

- źródło światła: oprócz LED 40W,

- moc paneli: 2 x 2000W,

- moc turbiny: 100-400W,

- sposób włączania: czujnik zmiennikowy,

- pojemność akumulatorów: min 2x120Ah.

2. W załącznikach rys. z usytuowaniem lamp.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-02-15 09:49
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-02-15 09:49
Ogłoszenie nr 21264 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.
 
Obrowo: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Głogowo, ul. Młodzieżowa (Etap I i II) oraz ul. Olszynowa (Etap I i II).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL):

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dn. 11.01.2017 r.

 ROO.271.8.8.2016.MS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                            

          Informuję, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

BUDMAX, Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76a

Rozstrzygnięcie postępowania, odbyło się w dniu 11.01.2017 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów 

kryterium: cena

Ilość uzyskanych punktów

kryterium:

okres gwarancji

Łączna punktacja

Uwagi

1

TAR-BUD

Jacek Targański

Szpetal Górny

ul. Lipowa 29

87 – 811 Fabianki

37,94 pkt.

40 pkt.

77,94 pkt

 

2

MARINBUD

Mariusz Robakowski

Palczewo 33

88-230 Piotrków Kujawski

54,05 pkt.

40 pkt.

94,05 pkt

 

3

INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. k

Plac Poniatowskiego 5

86-120 Pruszcz

38,88 pkt.

40 pkt.

78,88 pkt.

 

4

BUDMAX

Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76a

60,00 pkt.

40 pkt.

   100,00 pkt.

Oferta wybrana

5

Spółka Budowlano-Usługowa BUDEX Lutomirski i wspólnicy Sp.j. ul. Budowlana 3

87-600 Lipno

50,53 pkt

40 pkt.

90,53 pkt.

 

6

WIKSBUD Sp. z o.o.

Okrzei 7

87-600 Lipno

44,42 pkt.

40 pkt.

84,42 pkt.

 

7

Global Systems

Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

36,30 pkt.

40 pkt.

76,30 pkt.

 

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM”
Sp. z o.o.

ul. Papieżka 11

87-800 Włocławek

44,26 pkt.

40 pkt.

84,26 pkt.

 

9

P.P.H.U. WO-BUD

Wojciech Młodziejewski

ul. Tow. Jaszczurczego 7

87-200 Wąbrzeźno

40,13 pkt.

40 pkt.

80,13 pkt.

 

10

REMBUD

Krzysztof Paziewski

Rakowiec ul. Kwidzyńska 31A

82-500 Kwidzyn

41,83 pkt.

40 pkt.

81,83 pkt.

 

11

F.U.H. „RABUD”

Rafał Działdowski

ul. Piłsudskiego 20/4

87-400 Golub - Dobrzyń

50,07 pkt.

40 pkt.

90,07 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne)

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono jedenaście ofert. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40%, ustalono, iż oferta złożona przez: BUDMAX Marek Paszyński 87-811 Fabianki 76a, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4, przyznając jej łącznie 100,00 pkt.

W związku z powyższym, informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 17 stycznia 2017 roku, w siedzibie zamawiającego.           

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-01-11 13:57

drukujdrukuj

 Obrowo, dnia 29.12.2016 r.

ROO.271.8.5.2016.MS

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

Pytania:

 1. Proszę o wyjaśnienie dotyczące drzwi wewnętrznych. Wg zestawienia mają być to drzwi płytowe ze stali nierdzewnej w kolorze popielatym. Wg producentów drzwni ze stali nierdzewnej się nie maluje. Czy mają to być drzwi stalowe malowane?
 2. W pkt. 2.3 Projektowane pomieszczenia jest mowa o wykładzinie PCV homogenicznej, natomiast w pkt. 11 Elementy wykończeniowe przedstawiona jest wykładzina PCV heterogeniczna. W związku z powyższym prosimy o określenie jakiego typu oraz o jakich parametrach wykładzinę należy przyjąć do wyceny.
 3. Prosimy o informację czy kabiny systemowe do pomieszczeń 1,05 oraz 1,07 są w zakresie? Jeśli tak prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane oraz podanie wysokości kabin.
 4. Czy żaluzje z profili aluminiowych wchodzą w zakres opracowania? Jeśli tak prosimy o uszczegółowienie (podanie typu, systemu lub parametrów, do których należy się odnieść w wycenie).
 5. Prosimy o załączenie szczegółu wykonania zadaszenia nad wejściami, podanie wymiarów i ilości daszków do wykonania oraz informację na temat grubości zastosowanego szkła.
 6. Prosimy o przedstawienie szczegółu połączenia istniejącego dachu z dachem części nadbudowanej.
 7. Czy Zamawiający poza grubością blachy ma inne wymagania co do kasetonów (paneli) elewacyjnych montowanych na piętrze budynku?
 8. Ściana zewnętrzna istniejąca parteru jest grubości 45 cm. Ściana zewnętrzna projektowana będzie grubości 36 cm. Prosimy o przedstawienie szczegółu rozwiązania („obróbki“) różnicy grubości pomiędzy ścianami parteru i piętra.

Odpowiedzi:

 

 1. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami oznaczone są D1;D2;D3;D4. Podstawowym parametrem doboru drzwi jest klasa 3 - warunki ciężkie, wg kategorii warunków eksploatacji założonych w normie PN-EN 1992:2001 „Drzwi – klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych”.

            W związku z powyższym dobrano drzwi wewnętrzne, przylgowe, płytowe,
            wypełnienie – płyta wiórowa, wykończenie okleina - laminat HPL/CPL w kolorze
            popielatym. Dół drzwi i powierzchnia w obrysie klamki zabezpieczona dwustronnie
            panelami ze stali nierdzewnej. Krawędzie przylg również zabezpieczone listwą ze stali
            nierdzewnej. Ościeżnica stalowa, kątowa, malowana w kolorze drzwi z poszerzeniem
            do projektowanej szerokości ściany. Klasa drzwi musi być potwierdzona
            w dokumentach odniesienia np. aprobacie technicznej, deklaracji zgodności.

 1. Zamawiający informuje, że należy przyjąć homogeniczną wykładzinę podłogową. Zabezpieczenie powierzchni – wzmocnienie poliuretanowe. Wykładzina z akcentami w postaci przeźroczystych granulek.

            - grubość: 2,0 mm;

            - klasa użytkowa 34 (komercyjna) wg EN 685;

            - antypoślizgowość: R9 wg DIN 51130, DS wg PN-EN 14041:2006

- reakcja na ogień: Bfls1 wg EN 13501-1:2002.

       3. Zamawiający wyjaśnia, że kabiny systemowe są ujęte w zakresie zamówienia –
            dostawa i montaż. Należy przyjąć następujące parametry kabin:

           – konstrukcja: anodowane profile aluminiowe, wsporniki 170 mm +-20 mm;

           – wysokość kabin: min. 200 cm

           – wypełnienie: HPL gr. 12 mm kolor zbliżony do RAL 7046;

           – okucia; trzy aluminiowe zawiasy na drzwi, jeden posiada funkcji samozamykania;

           – zamek: aluminiowy z możliwością awaryjnego otwierania, spełniający role
               pochwytu;

           – dodatkowe: wieszaki na ubrania i wytłumienie dźwięku zamknięcia.

 1. Zamawiający wyjaśnia, że żaluzje ujęto w zakresie zamówienia – dostawa i montaż. Należy wykonać je ze stalowych profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo, malowanych w kolorze zbliżonym do pokrycia i systemu odwodnienia - kategorii korozyjności atmosfery C3 wg PN-ISO 12944-1:2001. Żaluzje wykonać wg dołączonego rysunku – Schemat żaluzji.
 2. Zamawiający informuje, że lokalizację i wymiary daszków nad wejściami podano na rysunku A2/a – Rzut I piętra. Liczbę mocowań oraz grubość szkła, dostawca ma przyjąć na podstawie wymiarów daszków i obciążenia obliczeniowego śniegiem 1,35 kN/m2 - 2 strefa.
 3. Zamawiający wyjaśnia, że dachy nie łączą się. Dach projektowanej nadbudowy łączy się ze ścianą budynku Sali gimnastycznej. Obróbka standardowa połączenie dachu ze ścianą.
 4. Zamawiający informuje, że podział paneli należy wykonać wg rysunku elewacji. Powłoka organiczna poliester.
 5. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że połączenie ścian S1 i S2 należy wykonać - Wg dołączonego rysunku – Schemat połączenia ścian S1 i S2.

 

 

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-29 15:12
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-29 15:13

Obrowo, dnia 22.12.2016 r.

ROO.271.8.4.2016.MS

OFERENCI

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

                                           

Pytania:

 

 1. W przypadku udźwigu 500-600 kg jak podano w specyfikacji w przypadku platformy dla spełnienia wymiaru podłogi paltformy szer. gł. 1100 x 1467 mm, wymiar szybu wynosi 1500 x 1630 mm, czyli ten co jest na rynku (1550 mm x 1450 mm) jest za mały .. maksymalny udźwig 500 kg. W tych wymiarach maksymalnie mieści się platforma o udźwigu 400 kg, a wymagana jest 500-600 kg. Czy dopuszczają Państwo zmniejszony udźwig lub wymiary szybu mogą być większe (dostosują) dla większego udźwigu. Prosimy o podanie konkretnego rozwiązania lub zmiany wymagań.
 2. Czy w nadbudowywanej części budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zostały wydzielone strefy pożarowe oraz oddzialenia przeciwpożarowe? Jeżeli tak, to czy na przewodach instalacji wentylacji należy zastosować klapy przeciwpożarowe i w jakich miejscach należy je umieścić na zaprojektowanej instalacji?

 

Odpowiedzi:

 

 1. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w związku z tym, że platforma ma na celu transport osób niepełnosprawnych lub osób z trudnościami poruszania się, można założyć udźwig 400 kg, nie zmieniając wymiaru szybu.
 2. Zamawiający informuje, że w nadbudowywanej części budynku nie zostały wydzielone strefy pożarowe, albowiem przedmiotowa część budynku nie wymaga oddzielenia przeciwpożarowego od pomieszczeń Sali gimnastycznej. W związku z powyższym nie wymaga się zastosowania klap przeciwpożarowych.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński


                                                                                                 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-22 14:55

Obrowo, dnia 22.12.2016 r.

ROO.271.8.3.2016.MS

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

                                               

Pytania:

 1. Czy w ofercie należy zawrzeć wyposażenie budynku (m.in. ławki, regały)? Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów i ilości mebli.
 2. W projekcie jest zapis dot. pokrycia dachowego wykonanego z blachy na rąbek stojący. Proszę o podanie rodzaju blachy oraz jej grubości.
 3. Jak mają być zabezpieczone elementy konstrukcji stalowej tj. Podciągi stalowe, belki stalowe konstrukcji dachu i płatwie. W SST-01-03-00 w pkt. 2.3 jest zapis o farbach ogniochronnych. Proszę jednoznacznie określić, które z elementów stalowych i do jakiej klasy odporności mają być zabezpieczone ogniochronnie. Brak takich zapisów w dokumentacji i w przedmiarze robót.

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający informuje, że w ofercie nie należy zawierać wyposażenia budynku.
 2. Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w przedmiotowym zadaniu należy zastosować pokrycie na rąbek stojący producenta, który zapewnia szczelność pokrycia przy nachyleniu połaci dachowej 5 stopni. Prace dekarskie wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy pokrycia. Kolorystyka blachy wg projektu (dopuszcza się niewielką różnicę odcienia – dobór kolorystyki w ramach nadzoru autorskiego), dobrać identyczny obróbek blacharskich i rynien. Powłoki lakiernicze i antykorozyjne mają zapewnić min. 30 lat gwarancji producenta.

 Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące klasy odporności pożarniczej elementów budynku podano w tabeli – zestawienie wymagań punkt 3.6 opisu technicznego. Założono projektowaną klasę nośności ogniowej R60 dla stropu (strop z prefabrykowanych kanałowych płyt strunobetonowych o klasie odporności ogniowej REI60), analogicznie dla konstrukcji wsporczej tj. podciągów stalowych. Nośność ogniową R60 można uzyskać poprzez malowanie farbami pęczniejącymi ogniochronnymi, jak i poprzez obudowę systemową płytami gipsowo – kartonowymi. W związku z tym, że obudowa z płyt gipsowo – kartonowych służy jednocześnie jako estetyczny element wykończenia na etapie kosztorysowania założono ten wariant rozwiązania i ujęto w pozycji 213 przedmiaru robót.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-22 09:25
Ogłoszenie nr 371358 - 2016 z dnia 2016-12-21 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 366097-2016
Data: 13/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/12/2016, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 04/01/2017, godzina: 10:00

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-21 11:39

Obrowo, dnia 20.12.2016 r.

ROO.271.8.1.2016.MS

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

                                              

Pytania:

 1. Czy Zamawiający może zamieścić przedmiary w wersji ath?
 2. W dokumentacji branży sanitarnej brakuje szczegółówych rysunków, proszę o ich zamieszczenie?
 3. Czy zostaną zamieszczone brakujące rysunki, tzn:
 • Rys. W01 Instalacja wentylacji – rzut piętra
 • Rys. W02 Instalacja wentylacji – rzut dachu
 • Rys. S1 Rzut piętra – instalacja c.o.
 • Rys. S2 Rzut piętra – instalacja c.o.
 • Rys. S3 Rzut pateru – instalacja c.o.
 • Rys. S4 Rzut piętra – instalacja centralnego wodociągowania i hydrantowa
 • Rys. S5 Rzut piętra – instalacja kanalizacyjna
 • Rys. S6 Rzut parteru – instalacja kanalizacyjna

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający w załączeniu zamieszcza przedmiary w wersji ath.
 2. – 3. Zamawiający w załączeniu zamieszcza brakujące rysunki wskazanych wyżej branż.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-20 15:15
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-20 15:15

Ogłoszenie nr 366097 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Obrowo: Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.obrowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą
Numer referencyjny: ROO.271.8.2016.MS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa budynku zespołu szkół, znajdującego się na dz. nr 296/36 w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) nadbudowę budynku „B” jedną kondygnacją; 2) przebudowę parteru budynku w celu skomunikowania zaprojektowanej i istniejącej kondygnacji; 3) wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 (9 A - 9 C) do SIWZ i projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 i 10 A do SIWZ oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załączniki nr 11 i 11 A do SIWZ, a także na rysunkach stanowiących załączniki nr 12 (12A i 12B) do SIWZ. 4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zapewnienia wykonania planu ewakuacji budynku oraz wyposażenia budynku w wymagane projektem i przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej i oznaczenia ewakuacyjne; 2) sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376); 3) wykonania instrukcji użytkowania obiektu w oparciu o zastosowane urządzenia i dokonanie przeszkolenia personelu szkoły oraz zapewnienie kontroli wyników i regulacji systemu. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pełnej integracji umożliwiającej odczyt poboru energii zgodnie z wytycznymi Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Efektywnego Wykorzystania energii LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej; 4) uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla obiektu po wykonaniu całości zakresu robót budowlanych; 5) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej nad realizacją robót łącznie z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. 5. Etapowanie inwestycji: 1) Zamówienie należy wykonać w jednym etapie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45310000-3, 45330000-9, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 19/06/2017 data zakończenia: 31/07/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia załączonego do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w odniesieniu do zdolności technicznej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) w odniesieniu do zdolności zawodowej Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku gdy: Wykonawca wykaże na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, że dysponuje osobami: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń c.o., wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dokument należy złożyć wraz z: oświadczeniem potwierdzającym, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie). W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22austawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Wypełniony wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy. 3) Zaparafowany załącznik nr 7 do SIWZ – projekt umowy. 4) Wypełniony wykaz prac powierzonych podwykonawcom, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 5) Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa; 6) Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika – gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego – w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument potwierdzający, że: 1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.4.1.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli kraj, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 8.4.2. stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych (art. 45 ustawy Pzp). Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert określonego w pkt. 11.1. do godz. 10.00. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Obrowo w Banku Spółdzielczym w Grębocinie Nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 (za datę i godzinę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę i godzinę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 1. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM – „Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą” 2. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 8.2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium z ofertą. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a niniejszej ustawy, niezwłocznie po: a) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) unieważnieniu postępowania. Zamawiający zatrzyma wniesione wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wykonawca dołącza do składanej oferty dowód wniesienia wadium w oryginale, bądź w poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, podpisanej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie wykonawcy z prowadzonego postępowania (art. 24 ust. 2, pkt. 4 ustawy Pzp).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotycz
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonne roboty

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) Pozostałe zmiany: 1) jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę lub różnicy wynikającej ze zwiększenia ww. kosztów, 2) jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę lub różnicę wynikającą ze zmniejszenia ww. kosztów. 3) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-13 16:38
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-13 16:41

 

Obrowo, dn. 20.12.2016 r.

ROO.271.7.4.2016.MS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                            

          Informuję, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych w roku 2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.,

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 

Rozstrzygnięcie postępowania, odbyło się w dniu 20.12.2016 r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów 

kryterium: cena

Ilość uzyskanych punktów

kryterium:

upust

Łączna punktacja

Uwagi

1

LOTOS PALIWA
Sp. z o.o.,

ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk

60,00 pkt.

 

 

40 pkt.

   100,00 pkt.

Oferta wybrana

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne)

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, upust – 40%, ustalono, iż oferta złożona przez: Lotos Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Zamawiający po przeanalizowaniu budżetu gminy zadecydował zwiększyć kwotę środków, do ceny oferty i wybrał ofertę nr 1, przyznając jej łącznie 100,00 pkt.

 

W związku z powyższym, informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 27 grudnia 2016 roku, w siedzibie zamawiającego.

            

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-20 14:17

 

Obrowo, dn. 07.12.2016 r.

ROO.271.6.3.2016.MS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                            

          Informuję, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.,

ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń

 

Rozstrzygnięcie postępowania, odbyło się w dniu 07.12.2016 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów 

kryterium: cena

Ilość uzyskanych punktów

kryterium: pozycja rynkowa (doświadczenie) w przewozie osób

Ilość uzyskanych punktów

kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego

Łączna punktacja

Uwagi

1

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8-24

87-100 Toruń

60,00 pkt.

30 pkt.

10 pkt.

   100,00 pkt.

Oferta wybrana

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne)

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, pozycja rynkowa (doświadczenie) w przewozie osób – 30%, i czasu podstawienia autobusu zastępczego – 10% ustalono, iż oferta złożona przez: Arrivę Bus Transport Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Zamawiający po przeanalizowaniu budżetu gminy zadecydował zwiększyć kwotę środków, do ceny oferty i wybrał ofertę nr 1 i przyznając jej łącznie 100,00 pkt.

W związku z powyższym, informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 12 grudnia 2016 roku, w siedzibie zamawiającego.           

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukujdrukuj

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2016-12-07 14:59

Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.