Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 585822-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 26.06.2018r.

 

RRG.271.12.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

                                                                   F.H.U.P. „ARIS”

                                                                   Rolbecki Zbigniew

                                                               Grzegorz 8

                                                            87-140 Chełmża             

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

F.H.U.P. „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8, 87-140 Chełmża

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Oferta  złożona przez: F.H.U.P. „ARIS”, Rolbiecki  Zbigniew,  Grzegorz 8, 87-140 Chełmża  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt. Przewidywany termin podpisania umowy: 02.07.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-26 10:27

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-25 12:40

                                                                   Obrowo,13.06.2018r.

RRG.271.12.2018.IMM

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo

1.Prosimy o poprawne dołączenia załączników : Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany.zip Załączony plik zawiera błędy a dodatkowo dotyczy przetargu na realizację zadania dostawy i montażu kontenerowej pompowni wody a nie na dostawę i montaż tłoczni ścieków.

Poprawny załącznik nr 8 do SIWZ w załączeniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-13 10:39
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:42
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-13 10:39
Ogłoszenie nr 569220-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
Gmina Obrowo: Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 22.06.2018r.

 

RRG.271.11.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Budowa pompownio wody w miejscowości Silno Gmina Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

                                                                   F.H.U.P. „ARIS”

                                                                   Rolbecki Zbigniew

                                                               Grzegorz 8

                                                            87-140 Chełmża             

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 22.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

F.H.U.P. „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8, 87-140 Chełmża

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Oferta  złożona przez: F.H.U.P. „ARIS”, Rolbiecki  Zbigniew,  Grzegorz 8, 87-140 Chełmża  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt. Przewidywany termin podpisania umowy: 28.06.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowa

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-22 11:48

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-21 12:24

Ogłoszenie nr 568631-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa pompowni wody w miejscowości Silno Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 05.06.2018r.

 

RRG.271.10.2.2018.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

Bomax Tey Sp. z o.o.

                                                                Szczepankowo 134

                                                                61-313 Poznań

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 05.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Bomax Tey Sp. z o.o.                                                           Szczepankowo 134                                                                61-313 Poznań

 

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

2

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

ul. Nadborna 2a

86-050 Solec Kujawski

55,99 pkt.

40 pkt.

95,99 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie oferty. W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  wybrano ofertę  złożoną przez: Bomax Tey Sp. z o.o. Szczepankowo 134,   61-313 Poznań.  Oferta  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.  Firmę z najkorzystniejszą ofertą wezwano do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 11.06.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                          Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński      

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-05 12:46

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-05 11:01

Obrowo, dnia 30.05.2018

 

                                                                                              e.mail: przetargi@obrowo.pl

 

OFERENCI

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Obrowie.
Znak sprawy: RRG.271.10.2018.IMM

 

 

 1. W nawiązaniu do zapisu w SIWZ rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny, punkt 13.2.
  o treści: „Podstawą wyceny oferty jest przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia jest dokumentem podstawowym” informujemy o braku pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania między innymi:

 PODSTAWĄ WYCENY POWINIEN BYĆ PROJEKT, PRZEDMIAR ROBÓT POWINIEN BYĆ DOKUMENTEM POMOCNICZYM.

 

  1.  Ogrodzenia panelowego koloru zielonego wokół fundamentu i jednostek zewnętrznych klimatyzatorów wysokości 1,7 – 1,8 m. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji
   o oczekiwanym wyglądzie ogrodzenia zgodnie z zapisem w opisie technicznym iż karta katalogowa ogrodzenia w załączeniu do SIWZ.

BETAFENCE, BEKAFOR CLASSIC, KARTA BYŁA W ZAŁĄCZENIU, ALBO RÓWNOWAŻNE - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE

  1.  Obsadzenia ogrodzenia żywopłotem liściastym, buk, grab, ligust (prosimy o więcej informacji odnośnie ilości poszczególnych gatunków i ich parametrów jak np. wysokość).

ŻYWOPŁOT WYNIKA Z USTALEŃ Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW. USTALIĆ NA MIEJSCU Z UŻYTKOWNIKIEM/INWESTOREM JAKIE CHCE MIEĆ KRZAKI. ILOŚĆ BĘDZIE WYNIKAŁA Z DŁUGOŚCI OGRODZENIA (OBUDOWA FUNDAMENTU)

  1.  Odtworzenia terenu zielonego w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi.

PUNKTY 2.5 I 2.6 KOSZTORYSU

  1.  Demontażu i ponownego montażu stropów na kondygnacji pierwszego piętra zgodnie
   z zapisem w opisie technicznym „przewody prowadzić nad stropem podwieszanym
   w korytarzu”.

JEŚLI NIE ZOSTAŁO UWZGLĘDNIONE TO PROSZĘ TO UWZGLĘDNIĆ. JEŚLI BĘDZIE TRUDNOŚĆ Z PROWADZENIEM PRZEWODÓW NAD STROPEM PODWIESZANYM TO PROSZĘ RUROCIĄGI ZABUDOWAĆ PŁYTĄ G-K, JAK NA PARTERZE.

  1.  Robót rozbiórkowych posadzki pomieszczenia nr 13 Sień w miejscu wprowadzenia instalacji chłodniczej oraz jej odtworzenia.

PUNKT 2.7 KOSZTORYSU

  1.  Obsługi geodezyjnej związanej z wytyczeniem lokalizacji fundamentu pod agregaty
   i przebiegu instalacji chłodniczej oraz wykonania pomiarów powykonawczych
   i opracowania mapki.

W zakresie Inwestora.

  1.  Izolacji cieplnej rurociągów miedzianych o średnicy 25 i 28 mm, które to nie występują
   w formie preizolowanej.

PROSZĘ TO WYCENIĆ. OPIS W PUNKCIE 4 PROJEKTU.

  1.  Wykonania wykopu i zasypki dla ułożenia przewodów zasilających jednostki zewnętrzne klimatyzatorów.

JAK WCZEŚNIEJ PUNKTY 2.5 I 2.6 KOSZTORYSU

 

 1. Prosimy o informację, czy w zakresie oferty są koszty związane z serwisowaniem urządzeń
  w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (jedyny zapis o konieczności zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego występuje w STWiORB instalacji klimatyzacji.

TO PYTANIE DO INWESTORA/UŻYTKOWNIKA

 

 1. Prosimy o określenie rodzaju sterowników dla poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzacji – przewodowy panel, czy bezprzewodowy pilot (ewentualne dodatkowe koszty wykonania prac związanych z połączeniem jednostki klimatyzacyjnej z panelem przewodowym).

W CENNIKU PRODUCENTA: „PANEL PRZEWODOWY I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA STANDARDOWO W ZESTAWIE ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI”, OSTATECZNY SPOSÓB STEROWANIA USTALIĆ Z INWESTOREM/UŻYTKOWNIKIEM, KABELKI PROSZĘ TEŻ WYCENIĆ

 1. Prosimy o informację o minimalnym wymaganym Współczynniku EER (zaproponowany
  w projekcie agregat MVAM5040T wg danych katalogowych producenta posiada Współczynnik EER równy 3.2, natomiast wymagany w STWiORB wynosi EER=3.5.

 Współczynnik EER -  3,55

 1. Prosimy o rozważenie możliwości zamontowania jednego przewodu zbiorczego skroplin z rur NIBCO klejonych (dn 15 do 25 mm) na poszczególnych kondygnacjach budynku zamiennie do projektu, gdzie przewiduje się odprowadzenie skroplin wężykami winylowymi dn 6 mm
  dla każdego klimatyzatora oddzielnie.

JEŚLI JEST TO MOŻLIWE DO WYKONANIA I SKROPLINY BĘDĄ SPŁYWAĆ GRAWITACYJNIE PRZEZ CAŁY BUDYNEK DO PIONU KANALIZACYJNEGO TO NIE WIDZĘ PRZESZKÓD

 1. Prosimy o informację (potwierdzenie), że projektowane układy klimatyzacyjne nie obsługują pomieszczenia serwerowni (gdzie wymagany byłby odrębny niezależny klimatyzator  typu SPLIT).

NIE OBEJMUJE

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż fundament pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów nie wymaga montażu zbrojenia.

FUNDAMENT MA WYTRZYMAC NACISK JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH I SIĘ NIE ROZSYPAĆ, W PROJEKCIE NIC NIE MA O TYM, ŻE MA BYĆ CZYMŚ ZBROJONY

 1. Prosimy o informację, czy do składanej oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

TAK

 1. Co z zabudową instalacji klimatyzacji ponieważ nie ma o tym mowy czy instalacje prowadzić w korytach instalacyjnych czy w jakiś inny sposób zabudować?

Sposób prowadzenia instalacji opisany jest w pkt. 4,5 i 6 w opisie technicznym projektu.

 

 

 1. Prosimy o załączenie karty katalogowej ogrodzenia panelowego Betafence, Bekafor Classic.

Karta katalogowa w załączeniu.

 1. Prosimy o określenie rodzaju i ilości krzewów na metr bieżący ogrodzenia do obsadzenia żywopłotem.

 

Bukszpan wiecznie zielony „Suffruticosa” 4 szt. na mb.

 

 1. Prosimy ponownie o informację, czy w zakresie oferty są koszty związane z serwisowaniem urządzeń w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (jedyny zapis o konieczności zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego występuje w STWiORB instalacji klimatyzacji – zgodnie z odpowiedzią decyzja po stronie Inwestora/Użytkownika.

 

W ramach udzielenia gwarancji należy uwzględnić koszty serwisowania urządzeń.

 

 1. Prosimy ponownie o określenie rodzaju sterowników dla poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzacji – przewodowy panel, czy bezprzewodowy.

 

Panel bezprzewodowy.

 

 1. Zwracamy uwagę, że zaprojektowany w projekcie agregat MVAM5040T wg danych katalogowych producenta posiada współczynnik EER=3.2. Zgodnie z odpowiedzią wymagany współczynnik EER ma wynosić 3.55. Prosimy o potwierdzenie możliwości zakupu i zamontowania agregatu zgodnie z projektem, tj. agregat MVAM5040T.

 

Potwierdzamy możliwość zakupu i zamontowania agregatu zgodnie z projektem, tj. agregat MVAM5040T.

 

Mając na uwadze czas wynikający z uzyskania odpowiedzi na pytania, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.06.2018.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 05.06.2018r. Zamawiający uznał, że jest to wystarczający termin, aby przygotować ofertę.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-30 09:53
Ogłoszenie nr 500119788-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559620-N-2018
Data: 17.05.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-01, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-05, godzina: 10:00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-29 11:20

Ogłoszenie nr 559620-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.
 

Gmina Obrowo: Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-07 11:50

 

  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2018-04-16 12:18

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-04-16 12:17

Ogłoszenie nr 540664-N-2018 z dnia 2018-04-05 r.
 

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa grubego na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo, 27.03.2018r.

RRG.271.7.1.2017.IMM

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa kruszywa grubego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo”.

Uzasadnienie:

Na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  złożono trzy oferty, których ceny znacznie przewyższały wartość szacunkową Zamawiającego.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-03-27 13:12
  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2018-03-26 12:42

drukuj ()

Ogłoszenie nr 532347-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.
 

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa grubego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 27.03.2018r.

RRG.271.6.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Zakup i dostawa kruszywa drobnego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 27.03.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Łączna

punktacja

Uwagi

1

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. S.K.

ul. Morwowa 6

87-100 Toruń                           

83,33 pkt.

83,33 pkt.

 

 

2

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12

88-210 Dobre

91,67 pkt.

91,67 pkt.

 

3

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

100,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  trzy oferty.  W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  została wybrana oferta nr 3,  złożona przez: Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz . Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 13.04.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-03-27 14:55

RRG.271.6.2018.IMM                                                                                                                      22.03.2018r.

 

Oferenci

 

W SIWZ  na zakup i dostawę kruszywa drobnego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo w pkt. XII ppkt. 12.2 wystąpił błąd pisarski, winno być:

 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy Obrowo (pokój nr 6).

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Obrowo

                                                                                               /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()


 

  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2018-03-26 12:41

drukuj ()

Ogłoszenie nr 532207-N-2018 z dnia 2018-03-16 r.
 

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa drobnego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 12.03.2018r.

RRG.271.5.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Rozbudowa wodociągu Brzozówka-Głogowo wraz z pompownią wody, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8

87-140 Chełmża

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 12.03.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

 F.H.U.P. „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8, 87-140 Chełmża

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

2

„ROLLSTICK TORUŃ” Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń

41,02 pkt.

40 pkt.

81,02 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie oferty.  W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  została wybrana oferta nr 1,  złożona przez: F.H.U.P. „ARIS” Rolbecki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża. Oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 19.03.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-03-12 10:17

RRG.271.5.2018.IMM                                                                                            Obrowo,08.03.2018r.

 

OFERENCI

 

 "Rozbudowa wodociągu Brzozówka-Głogowo wraz z pompownią wody"

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy oczekiwane parametry (Q=30l/s, H=50m słupa wody) mają być osiągane przez 4 pompy, czy przez 5 pomp?

 

Tak, ma być osiągany przez 4 pompy, piąta pompa rezerwowa.

2. W ile falowników ma być wyposażony zestaw hydroforowy?

 

pięć falowników.

3. Czy na rurociągu tłocznym ma być zamontowane urządzenie do pomiaru przepływu wody. Jeżeli tak, to jakie: wodomierz z nadajnikiem impulsów
czy przepływomierz z sygnałem analogowym?


Ma być zamontowany przepływomierz z sygnałem analogowym.


4. Czy doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania przepompowni leży w gestii wykonawcy?
Tak – WLZ
5. Czy na zewnątrz kontenera ma być zlokalizowany punkt świetlny? Jeżeli tak, to jaki, w którym miejscu?

Lampa zamontowana na kontenerze

 

6. Ile przetwornic częstotliwości ma posiadać zestaw hydroforowy?

 

Zestaw hydroforowy wyposażony w 5 przetwornic częstotliwości.

 

                                                                                                                                      Wójt gminy Obrowo

                                                                                                                                    /-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Ogłoszenie nr 521462-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.
 

Gmina Obrowo: Rozbudowa wodociągu Brzozówka-Głogowo wraz z pompownią wody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo, dnia 12 marca 2018

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU
NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
GMINY OBROWO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W LATACH 2018-2021

OGŁOSZENIE NR: 516278-N-2018 Z DNIA 2018-02-09
ZMIENIONE OGŁOSZENIEM NR: 500033506-N-2018 Z DNIA 2018-02-14

 

Zamawiający

Gmina Obrowo

Ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

 

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający informuje, że:

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych.

 

CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA:

W postępowaniu w wymaganym terminie na realizację Części 01 złożone zostały 2 oferty:

Oferta nr 1:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL
W WARSZAWIE 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 56/58

Oferta nr 2:

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Wybrano ofertę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL W WARSZAWIE 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 56/58.

Streszczenie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Oferent

Łączna ilość przyznanych punktów

Kryterium cena

Kryterium warunki dodatkowe

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132,PRZEDSTAWICIEL W WARSZAWIE 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 56/58

98,00 pkt

95,00 pkt

3,00 pkt

2

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

47,51 pkt

47,51 pkt

0,00 pkt

 

CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA

W postępowaniu w wymaganym terminie na realizację Części 02 złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL
W WARSZAWIE 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 56/58

Oferta nr 2:

BalciaInsurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Oferta nr 3:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Region Zachodni, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej
w Toruniu, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń

Wybrano ofertę BalciaInsurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Streszczenie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Oferent

Łączna ilość przyznanych punktów

1

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą
w Łodzi, ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL
W WARSZAWIE 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 56/58

85,71 pkt

2

BalciaInsurance SE z siedzibą w Rydze,
ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa

100,00 pkt

3

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Region Zachodni, Oddział Sprzedaży Korporacyjnej
w Toruniu, ul. Kościuszki 71, 87-100 Toruń

90,00 pkt

 

CZĘŚĆ 03 ZAMÓWIENIA

W postępowaniu w wymaganym terminie na realizację Części 03 złożone zostały 3 oferty:

Oferta nr 1:

BalciaInsurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Oferta nr 2:

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział Bydgoszcz, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4 C

Oferta nr 3:

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Wybrano ofertę CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział Bydgoszcz, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4 C

Streszczenie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Oferent

Łączna ilość przyznanych punktów

Kryterium cena

Kryterium warunki dodatkowe

1

BalciaInsurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą BalciaInsurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawa,
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa

44,95 pkt

44,95 pkt

0,00 pkt

2

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział Bydgoszcz, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4 C

100,00 pkt

97,00 pkt

3,00 pkt

3

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

46,84 pkt

46,84 pkt

0,00 pkt

 

CZĘŚĆ 04 ZAMÓWIENIA

W postępowaniu w wymaganym terminie na realizację Części 04 złożona została 1 oferta:

Oferta nr 1:

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Wybrano ofertę InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Streszczenie oceny ofert nie podlegających odrzuceniu:

Numer oferty

Oferent

Łączna ilość przyznanych punktów

Kryterium cena

Kryterium warunki dodatkowe

1

InterRiskTowarzystwo Ubezpieczeń S.A. ViennaInsuranceGroup, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

95,00 pkt

95,00 pkt

0,00 pkt

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-03-12 13:17

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-03-01 11:27

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2018 roku

drukuj (Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2018 roku)

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-23 12:08

16.02.2018 r.

RRG.271.4.2018.IMM

 

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi
1.        Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o  takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia?  Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.
Brak inwestycji w toku. Planowane: instalacja klimatyzacyjna (Urząd Gminy), system alarmowy (remiza Kawęczyn).

2.        Prosimy o informację, czy w budynkach powyżej 50 lat były przeprowadzane remonty generalne. Jeżeli tak,  to kiedy i w jakim zakresie.

 Informacja w załączniku (Urząd Gminy, pałac Zębowo, remiza Kawęczyn)

3.        Czy Zamawiający jest w posiadaniu mienia zabytkowego/objętego ochroną konserwatora zabytków? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia

 TAK - Urząd Gminy, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

4.        Czy Zamawiający potwierdza , że  posiada/zarządza/administruje dwoma  budynkami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji tj. budynek komunalny w Sąsieczno oraz budynek dworca PKP?

 TAK

5.        Prosimy o podanie dla każdego z budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji wymienionych w pkt. 4 poniższych informacji:

a)        Czy w budynkach  podłączone są media?                

TAK (wodociąg) 
b)        W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach nieużytkowanych i jaki jest ich stan techniczny?

 Brak remontów w ostatnich latach, stan techniczny w załączniku
c)        Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach nieużytkowanych/wyłączonych z ekspolatacji?

   Akt wandalizmu
d)        Czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków?

    NIE
e)        Czy budynki nieużytkowane są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?

     Informacja w załączniku
f)        Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?

   Informacja w załączniku
g)        Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

  NIE
h)        Czy w nieużytkowanych budynkach znajduje się mienie?

     NIE
i)        Jakie jest przeznaczenie budynków – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

Budynek komunalny w Sąsiecznie - planowana adaptacja pod ośrodek terapii (uzależnione finansowo od uzyskania środków zewnętrznych); budynek dworca PKP w Obrowie - brak planów.
j)        Dokumentacja fotograficzna budynków.

Załącznik

6.        Prosimy o uzupełnienie danych dotyczących roku budowy, konstrukcji budynku, zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych dla budynku  komunalnego (mieszkalnego) w Stajenczynkach (załącznik nr 10).

  Informacja w załączniku

7.        Czy zna terenie gminy Obrowo znajdują się mosty, które powinny zostac objęte ubezpieczeniem? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów .

 NIE

8.        Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych , bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

 TAK - czas reakcji natychmiastowy

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-16 07:52
Ogłoszenie nr 500033506-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 516278-N-2018
Data: 09/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-02-21, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-02-28, godzina: 12:00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-14 13:19

Ogłoszenie nr 516278-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.
 

Gmina Obrowo: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OBROWO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W LATACH 2018 - 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: EIB S.A. Centrala Toruń, ul. Jęczmienna 21
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 15.02.2018r.

RRG.271.3.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia w przypadku części I i II ,  została wybrana oferta:

BAR-TECH

Bartosz Pawłowski

Rusinowo 49

87-500 Rypin

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 15.02.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie część I:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

2

Firma Budowlano-Drogowa „Prasbet” Sp.J. Wojciech Hilger Michał Szulc

ul. Malczewskiego 2

86-300 Grudziądz

29,76 pkt.

40 pkt.

69,76 pkt.

 

3

BR GRANIT Sp. z o.o.

ul. Św. Jerzego 1A

500-518 Wrocław

31,38 pkt.

40 pkt.

71,38 pkt.

 

4

BUILD Sp. z o.o.

ul. Szeroka 15B

83-424 Lipusz

27,30

40 pkt.

67,30 pkt.

 

5

FASTERM Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Warszawska 63

Głogowo

87-123 Dobrzejewice

37,92 pkt.

40 pkt.

77,92 pkt.

 

6

DIFI Sp.z o.o.

ul. Polna 101

87-100 Toruń

34,26 pkt.

40 pkt.

7426 pkt.

 

7

LUPUSS Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304

01-031 Warszawa

36,18 pkt.

40 pkt.

76,18 pkt.

 

8

OSTPOL MOTOR Sp. z o.o.

ul. Wielki Rów 40 B

87-100 Toruń

37,50 pkt.

40 pkt.

77,50 pkt.

 

9

BAR-TECH

Bartosz Pawłowski

Rusinowo 49

87-500 Rypin

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

11

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kowalewska 20

87-122 Grębocin

34,38 pkt.

40 pkt.

74,38 pkt.

 

 

Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie część II:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANS-GAJ S.C.

ul. Zagórowska 16

62-500 Konin                           

36,36 pkt.

40 pkt.

76,36 pkt.

 

4

BUILD Sp. z o.o.

ul. Szeroka 15B

83-424 Lipusz

34,14 pkt.

40 pkt.

74,14 pkt.

 

5

FASTERM Budownictwo Sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Warszawska 63,Głogowo

87-123 Dobrzejewice

15,84 pkt.

40 pkt.

55,84 pkt.

 

6

DIFI Sp.z o.o.

ul. Polna 101

87-100 Toruń

19,26  pkt.

40 pkt.

59,26 pkt.

 

7

LUPUSS Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304

01-031 Warszawa

22,74 pkt.

40 pkt.

62,74 pkt.

 

8

OSTPOL MOTOR Sp. z o.o.

ul. Wielki Rów 40 B

87-100 Toruń

25,02  pkt.

40 pkt.

65,02 pkt.

 

10

BAR-TECH

Bartosz Pawłowski

Rusinowo 49

87-500 Rypin

60,00  pkt.

40 pkt.

100,00  pkt.

 

12

HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kowalewska 20

87-122 Grębocin

30,78 pkt.

40 pkt.

70,78  pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dziewięć ofert na część I zamówienia oraz osiem ofert na część II zamówienia. Jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę nr 9 w części I oraz ofertę nr 10 w części II zamówienia.  Obie oferty złożone zostały przez  BAR-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferty złożone przez: BAR-TECH Bartosz Pawłowski, Rusinowo 49, 87-500 Rypin.  na część I i II zamówienia    nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskały  łącznie po 100 pkt. w każdej części zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 26.02.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-15 10:31
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 10:33

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-08 12:37

   RRG.271.3.2018.IMM                                                                                              Obrowo, 01.02.2018r.

 

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi – „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie”

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania:

I.

 1. Projekt umowy §12 (wynagrodzenie) zakłada dla przedmiotowej inwestycji stawkę podatku VAT 23%. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawki VAT dla części II Zieleń 8%.

Oczywiście, że tak. Korekta zostanie dokonana przy podpisaniu umowy .

 

 1. W związku z możliwością składania ofert częściowych – dla zadania II Zieleń – Zamawiający będzie wymagał, aby pracami kierowała osoba z uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisem SIWZ punkt 6.1 1.3.b).

Dla zadania II Zieleń dopuszcza się, aby jedna osoba dysponowała uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi przy zieleni parkowej (kierownik prac konserwatorskich przy zieleni parkowej)oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 1. Deklarując w ofercie na. Maksymalny okres gwarancji tj. 5 lat należy przyjąć w tym okresie również prace związane z pielęgnacją? Przedmiar robót uwzględnia nakłady związane z jednoroczną pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym.

Prace związane z pielęgnacją należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, czyli jednoroczna pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym.

II.

1. Proszę o wyjaśnienie na jaką grubość należy korytować poszczególne nawierzchnie, ponieważ są różnice pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową:

A. Nawierzchnia drogi dojazdowej powierzchnia 1395 m2, projekt mówi o 49 cm a przedmiar o 30 cm

B. Nawierzchnia parkingu powierzchnia 475, projekt mówi o 30 cm a przedmiar o 24 cm dodatkowo różnica w obmiarze

W związku z rozbiórką nawierzchni korytowanie jest płytsze nie na całą głębokość jak w projekcie 49 i 30 tylko 30 i 24 cm.

 

2. Jaki należy przyjąć obmiar przy wykonaniu nawierzchni parkingów ponieważ przedmiar zakłada 495 m2 natomiast projekt 475 m2?

3. Jaki należy przyjąć obmiar przy korytowaniu i podbudowie pod nawierzchnię chodników w parku, ponieważ projekt zakłada 619 m2,a przedmiar aż 811 m2?

 

Obmiar jest prawidłowy. Różnica powierzchni 495 a 475 to jest 20 m wynika z zastosowania pasów wyznaczających stanowiska.

Z przekroju A-A wynika, że szerokość chodnika razem z opaskami wynosi 2m bez opasek 1,6m. Stąd różnica powierzchni. Opaska jest ujęta w pozycji krawężniki.

 

4. Czy do wyceny należy przyjąć podsypkę piaskową 0-2 mm przy wykonaniu nawierzchnie drogi dojazdowej - brak pozycji w przedmiarze

5. Czy do wyceny należy przyjąć warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm oraz podsypkę piaskową 0-2 mm gr. 5 cm przy wykonaniu nawierzchni parkingów - brak pozycji w przedmiarze?

6. Czy do wyceny należy przyjąć podsypkę piaskową 0-2 mm - brak w przedmiarze

 

Ad. 4 , 5, 6.  Wszystkie roboty nawierzchniowe w pozycji zawierają wykonanie podsypki cem. piaskowej o grubości 5 cm. W naszym przypadku jest to piasek ze względu na wymóg konserwatora. Brakuje warstwy odsączającej pod parkingami o pow 495 m2. Jeśli doliczenie tego jest problemem wyrazimy zgodę na cieńszą warstwę odsączającą pod drogami, będzie to 11 a nie 15 cm.

 

7. Proszę o potwierdzenie iż wszelką ziemię z korytowania oraz gruz należy wywieść do 5 km

 

Wszelką ziemię z korytowania oraz gruz należy wywieźć do 5 km.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-01 09:18
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 09:20

Ogłoszenie nr 509006-N-2018 z dnia 2018-01-23 r.
 

Gmina Obrowo: Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Rejon przyjazny środowisku Działanie 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałanie 4.6.3. Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT Nr Konkursu: RPKP.04.06.03-IŻ.00-04-108/17".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 30.01.2018r.

 

RRG.271.2.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

BUDMAX Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76 a

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 30.01.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

EKOTOR Sp. z o.o.

ul. Szosa Chełmińska 75

87-100 Toruń

 

53,46 pkt.

40 pkt.

93,46 pkt.

 

2

BUDMAX Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76 a

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty.  Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferta złożona przez: BUDMAX Marek Paszyński

87-811Fabianki 76 a,  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie  100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 08.02.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-31 07:54

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-26 10:54

Ogłoszenie nr 503405-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.
 

Gmina Obrowo: Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 31.01.2018r.

RRG.271.1.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia w części I i II zostały wybrane oferty firmy:

BUDMAX Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76 a

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 31.01.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice – część I:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek                            

36,42 pkt.

40 pkt.

76,42 pkt.

 

 

2

LUPUSS Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304

01-031 Warszawa

52,14 pkt.

40 pkt.

92,14 pkt.

 

3

Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski Kania Zieliński Spółka Jawna

ul. Budowlana 7

87-600 Lipno

42,30 pkt.

40 pkt.

82,30 pkt.

 

6

JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5

87-720 Ciechocinek

52,62 pkt.

40 pkt.

92,62 pkt.

 

9

BUDMAX Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76 a

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice – część II:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT”

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek                            

29,10 pkt.

40 pkt.

69,10 pkt.

 

 

2

LUPUSS Sp. z o.o.

ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304

01-031 Warszawa

44,28 pkt.

40 pkt.

84,28 pkt.

 

4

Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski Kania Zieliński Spółka Jawna

ul. Budowlana 7

87-600 Lipno

53,22 pkt.

40 pkt.

93,22 pkt.

 

5

ELTOP Sp. j Wasiniak, Piskorski, Grabowski

ul. Chrzanowskiego 19

87-100 Toruń

33,35 pkt.

40 pkt.

73,35 pkt.

 

7

JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5

87-720 Ciechocinek

41,16 pkt.

40 pkt.

81,16 pkt.

 

9

BUDMAX Marek Paszyński

87-811 Fabianki 76 a

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

10

EL-BUD Łukasz Różański

Michałkowo 8

87-605 Tłuchowo

58,68 pkt.

40 pkt.

98,68 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono na część I sześć ofert, na część II osiem ofert. Oferta nr 8 została odrzucona z powodu braku możliwości wyliczenia punktów dla danej oferty ( kwota na część I i II zadania została podana łącznie co jest niezgodne z SIWZ). W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia w części I i II zostały wybrane oferty  złożone przez: BUDMAX Marek Paszyński 87-811Fabianki 76 a. Oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskały  łącznie  po 100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umów został określony na dzień 08.02.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-31 08:50

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-25 12:50

         RRG.271.1.2018.IMM                                                                                 Obrowo, 18.01.2018r.

 

OFERENCI

 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Pytania i odpowiedzi:

- izolacja dachu ma być wełną gr 24 cm układaną wzdłuż krokwi, gdzie krokwie mają mniejszą wysokość niż warstwa izolacyjna, czy zastosować stelaż jeśli tak to w jakim systemie?

Wykonać stelaż z listew drewnianych.

- jaki przyjąć metraż wymiany pokrycia dachowego, i na jakie bo występuje zarówno dachówka jak i blacha trapezowa T35 (przy wymianie częściowej dachówki kolor będzie mógł się różnić oraz proszę o informacje jak dachówka ma być układana, obecna jest na zaprawie)

Należy wykonać jedynie wymianę dachówek, które są uszkodzone. Uszczelnienie pokrycia dachu (dachówka „karpiówka”) wykonywanie z zaprawy dekarskiej wzmocnionej włóknami K 09 F

- czy elementy konstrukcyjne więźby będą do wymiany jeśli tak to jakie oraz o jakich przekrojach?

Nie ma konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu.

- czy zamawiający przewiduje rozbiórkę ścianek pomieszczeń i sufitów poddasza w celu jego docieplenia?

Inwestycja przewiduje rozbiórkę ścianek i sufitów pomieszczeń poddasza.

- czy na gzymsie pomiędzy parterem a pierwszym piętrem będzie występować zabezpieczenie gzymsu  w postaci obróbki blacharskiej, jeśli tak to proszę o detal oraz kolorystykę oraz materiał

Nie będzie konieczności wykonania obróbek blacharskich gzymsu, jedynie należy wymienić i odtworzyć obróbkę gzymsu przy wejściu głównym.

- czy zamawiający przewiduje izolację części podziemnej budynku dla jego prawidłowej izolacji termicznej, jeśli nie to w jaki sposób zabezpieczyć pierwszą warstwę izolacji termicznej na gruncie przed dostawaniem się wody opadowej pod izolację termiczną

Projekt nie przewiduje izolacji ścian fundamentowych, izolację termiczną ścian zewnętrznych należy wykonać od poziomu cokołu wokół budynku i zabezpieczyć obróbką blacharską.

- jaki materiał zastosować do izolacji termicznej budynku  styropian czy poliester ekstrudowany

Styropian EPS 80 zgodnie z dokumentacją

- z jakiego materiału mają zostać wykonane podokienniki, gdyż w różnych częściach dokumentacji występują różne materiały (aluminium, ocynkowane, malowane proszkowo)

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej malowanych proszkowo.

- proszę o przedstawienie sposobu montażu iglic odgromowych na dachu oraz sposobie wejścia  bez uszkodzenia pokrycia

ELEKTRYKA

- czy zamawiający przewiduje malowanie samych bruzd powstałych na skutek zmiany instalacji elektrycznej czy całych sufitów

Należy wykonać malowanie całych sufitów.

- czy zamawiający przewiduje schowanie instalacji pionowej odgromowej na zewnątrz elewacji, czy schowanej w warstwie izolacyjnej, jeśli schowanej to w jakim materiale ochronnym

pełnym

- czy zamawiający przewiduje rozbiórkę wymurowań pomiędzy krokwiami w celu prawidłowego połączenie izolacji dachu ze ścianą.

Nie.

ELEKTRYKA

- otok uziemiający ma znajdować się 1 m od budynku na jakiej głębokości? I czy na tej trasie nie ma żadnych innych przeszkód instalacyjnych i innych?

Otok należy układać na głębokości 0,8 m. Nie inwentaryzowano uzbrojenia terenu. Prace należy skoordynować z robotami związanymi z izolacją budynku, co również wiąże się z wykonaniem wykopu wokół budynku.

- czy zamawiający przewiduje schowanie instalacji pionowej odgromowej na zewnątrz elewacji, czy schowanej w warstwie izolacyjnej, jeśli schowanej to w jakim materiale ochronnym

- instalację należy prowadzić na tynku w pasie z wełny mineralnej o szerokości 0,5 m

- czy zamawiający po wykonaniu otoku przewiduje odtworzenie nawierzchni jeśli tak w jakim stopniu

Odpowiedź j.w. – skoordynować wykop i odtworzenie z robotami branży budowlanej 

Pytania:

1.Projekt budowlany przewiduje wykonanie nowej instalacji odgromowej, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji demontażu starej instalacji odgromowej. Czy należy uwzględnić w ofercie demontaż starej instalacji odgromowej ?

2. Przedmiar robót nie obejmuje wyceny rozbudowy istniejących rozdzielni o dobudowę zabezpieczenia obwodów oświetlenia AW oraz EW. Czy należy uwzględnić w ofercie ?

3. Przedmiar robót nie obejmuje wyceny zaprawiania bruzd po wykonaniu okablowania instalacji elektrycznej. Czy należy uwzględnić w ofercie ?

4. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja polega na wymianie opraw oświetleniowych bez malowania i zeskrobania starych powłok malarskich, wykonania gładzi gipsowych z gruntowaniem na sufitach, malowania sufitów farbami lateksowymi po wymianie opraw

Odpowiedzi:

ad 1.   – należy przewidzieć demontaż starej instalacji odgromowej jako kalkulacja indywidualna na podstawie wizji lokalnej.

ad 2.  Należy przewidzieć dobudowę wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 2P 30mA B10 oddzielnie dla oświetlenia awaryjnego i oddzielnie dla oświetlenia ewakuacyjnego  osobno dla każdej kondygnacji

ad 3. Należy uwzględnić zaprawianie bruzd w tej samej ilości co pozycja zawierająca kucie

ad 4.  Należy wymienić oprawy oświetleniowe WRAZ Z uzupełnieniem ubytków, zagruntowaniem sufitów oraz pomalowaniem farbami lateksowymi po wymianie opraw.

Pytania:

1.W kosztorysie inwestorskim brak wyceny demontażu starej instalacji odgromowej . Proszę o podanie obmiaru i zakresu tej czynnoci.

2.W  kosztorysie inwestorskim brak wyceny wykopu i jego zasypania przy wykonywaniu uziomu otokowego wokół budynku .Proszę o podanie obmiaru tych robót.

3.Brak wyceny podłączenia uziomu otokowego do rozdzielnicy i projektowanej instalacji odgromowej na dachu. Proszę o podanie przedmiaru i pozycji kosztorysowej.

4.W kosztorysie inwestorskim brak wyceny zaprawiania wykutych bruzd w tynku do zamontowania przewodów kabelkowych. Proszę o podanie podstawy wyceny kosztorysowej.

5.Brak wyceny demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej. Czy wobec powyższego Zamawiający wykona to w własnym zakresie czy należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.

Branża budowlana:

6. Proszę o podanie szerokoci parapetów wewnętrznych z konglomeratów marmurowych.

7. Kosztorys inwestorski nie przewiduje wyceny wyprawy elewacyjnej cokołu budynku. Proszę o podanie obmiaru i materiału z którego ma być wykonane.

8. Proszę o ucilenie zakresu remontu kominów.

8.1. Czy należy ocieplić kominy w zakresie takim jak elewacja.

8.2. Jeżeli tak to proszę o obmiar demontażu i montażu nowych obróbek blacharskich.

9. Projekt przewiduje wymianę rynien i rur spustowych. Kosztorys inwestorski nie przewiduje tego zakresu robót. Proszę o informację czy zamawiający z tego zrezygnował jeżeli nie proszę o obmiar.

10. Projekt przewiduję uzupełnienie ubytków w pokryciu dachu proszę podać w jakim zakresie obmiarowym i czynnościowym należy to wykonać .

11.Proszę podać zakres robót uzupełniających tynki zewnętrzne przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji.

12. Czy obmiar 23,85 m2 wymiana obróbek blacharskich dotyczy również wymiany opierzenia pasa podrynnowego. Jeli nie proszę o uzupełnienie  tego obmiaru.

13. Brak wyceny rozbiórki obróbek blacharskich. Proszę informację czy należy to uwzględnić w kosztorysie ofertowym .

14. W kosztorysie inwestorskim brak wyceny zabezpieczenia poddasza dwukrotnie folią. Proszę o podanie przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – należy przewidzieć demontaż starej instalacji odgromowej jako kalkulacja indywidualna na podstawie wizji lokalnej.

Ad.2. – należy uwzględnić wykonanie wykopu ora zasypania w ilości 100 m,

Ad.3. – należy przewidzieć wykonanie złączy kontrolnych skręcanych w ilości 6 szt oraz połączeń spawanych bednarki w ilości 10 szt,

Ad.4. – Należy uwzględnić zaprawianie bruzd w tej samej ilości co pozycja zawierająca kucie

Ad. 5. – przedmiar obejmuje demontaż istniejących opraw, przewody podlegają demontażowi w zakresie kolidującym z istniejącą instalacją

Ad 6. Orientacyjna szerokość parapetów:

 • Pomieszczenie świetlicy (piwnica) – ok. 50 cm
 • Parter – ok. 40 cm
 • Piętro – ok. 40 cm

Przed zamówieniem parapetów należy wykonać pomiary z natury.

Ad. 7. Remont cokołu budynku powinien być uwzględniony w kosztorysie.

Należy skuć łuszczący się tynk istniejący, wykonać naprawę ubytków w cokole oraz wykonać tynki mineralne w kolorze RAL 1019.

Obmiar: ok. 70 m2

Ad 8. Inwestycja nie obejmuje izolacji kominów, należy wykonać uzupełnienie ubytków tynku oraz powłokę malarską wg. dokumentacji projektowej.

Ad 8.1. Inwestycja nie obejmuje izolacji kominów.

Ad 8.2 Remont przewiduje wymianę obróbki blacharskiej w 3 kominach jeżeli jej stan będzie tego wymagał. Wymianę należy przeprowadzić w ramach remontu kominów. 

Ad 9 Wymiana rynien oraz rur spustowych jest przewidziana w ramach zadania. Łączna długość rynien nie powinna przekraczać 130m. Rur spustowych o długości ok 8,0m przewiduje się 8 szt. 

Ad. 10. Uzupełnienie ubytków dachu polega na uzupełnieniu braków pokrycia dachu oraz uszczelnieniu go przy użyciu zaprawy dekarskiej wzmocnionej włóknami K 09 F.

Zakres obmiarowy należy przyjąć zgodny ze stanem rzeczywistym na dzień wykonywania robót, po wykonaniu odkrywek podbitki więźby. Remontowi podlega całe pokrycie dachu przy założeniu, NIE WYMIENIANIA POKRYCIA DACHOWEGO lecz jedynie uszczelnienie miejscowych prześwitów w dachówce ceramicznej. Rzut powierzchni dachu wynosi ok 461m2. Dach wykonany jako wielospadowy.

Ad. 11. Zakres robót należy ustalić zgodnie ze stanem rzeczywistym na dzień wykonywania robót. Tynki są w stanie dobrym, z miejscowymi spękaniami i odparzeniami.

Ad. 12. Projekt przewiduje wymianę wszystkich opierzeni blacharskich, również pasa podrynnowego.

Ad. 13. Rozbiórkę obróbek blacharskich należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Ad. 14. Przedmiar: 2x 680m2

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy Wykonawca składając ofertę tylko na część II - wymiana źródeł i opraw oświetleniowych, musi wykazać iż dysponuje bądź będzie dysponować kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu?

Musi wykazać, iż będzie dysponował kierownikiem budowy w branży elektrycznej i w tejże branży winien posiadać uprawnienia.

 1. Czy Wykonawca w celu wykazania doświadczenia zawodowego winien przedstawić referencje na zakres prac odpowiadający danej części inwestycji w kwocie określonej w SIWZ pkt. 6.1 ppkt.1.2.3?

Dla części II(elektrycznej) wymagana kwota to 100000 zł.

 

drukuj ()

Ogłoszenie nr 502668-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.
 

Gmina Obrowo: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RegionalnY Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Nazwa schematu; Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT Nr Konkursu: RPKP.03.05.01-IŻ.00-04-116/17".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 08.01.2018r.

RRG.271.13.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych w roku 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

                           ul. Chemików 7

                           09-411 Płock                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 08.01.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

upust

 

Łączna

punktacja

1.

  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock                                                               

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 329830,00  zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 325500,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 15.01.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-08 12:09
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 12:10

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-08 11:19

Obrowo, 03.01.2018r.

 

 OFERENCI

 

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: RRG.271.13.2017.IMM „Dostawa paliw płynnych w roku 2018  

 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

Zamawiający wyraża zgodę

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Zamawiający wyraża zgodę

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

 

Zamawiający wyraża zgodę

 

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:

 

- w par. 4 ust. 4 pkt c) i pkt d) – wskazane dane były widoczne na ewidencji tylko w przypadku gdy karta wystawiona będzie na imię i nazwisko lub nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę maszyny, urządzenia? (odpowiednio dla karty wystawionej na nr rejestracyjny na ewidencji będzie się znajdował tylko nr rejestracyjny – bez nazwy maszyny lub imienia i nazwiska pobierającego paliwo)

 

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 6 – zmienić zapis na następujący: „Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Dostawca wystawi faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Dostawca do każdej faktury dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, należny upust cenowy.”

 

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

- par. 5 ust. 10 – zmienić zapis na: „Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy pisemnie  zastrzeżenie co do niezgodności na wystawionej fakturze  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych ujętych na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w prze-prowadzaniu rozliczenia.

Wykonawca dokona rozpatrzenia zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji (błędów), nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy.”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 11 - usunąć zapis, gdyż nie ma zastosowania u Wykonawcy? Potwierdzeniem dokonania transakcji jest wprowadzenie właściwego kodu PIN do karty paliwowej. Ewentualnie propozycja zmiany zapisu na: „Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala).”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 12 – usunąć zapis? Karty wydawane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego na dedykowanym portalu, a wysyłane są na adres i osobę wskazaną przez Zamawiającego jako osoba do kontaktu. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego ma za zadanie przekazanie odpowiednim osobom kart paliwowych. Natomiast zgodnie z zapytaniem powyżej potwierdzeniem dokonania transakcji jest wprowadzenie właściwego kodu PIN do karty paliwowej i to Zamawiający przekazuję kod PIN odpowiedniemu użytkownikowi karty po swojej stronie. Wykonawca nie może odpowiadać za przekazanie kodu PIN nieuprawnionej osobie.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 ust. 1 pkt 1 – zamienić słowo "opóźnienie" na "zwłokę". Ponadto dopisać po słowach: „braku paliwa” - "za wyjątkiem przejściowego zamknięcia stacji paliw z powodu dostawy paliwa lub awarii jej systemu obsługi”? Zgodnie z zapytaniem nr 2 Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 ust. 1 pkt. 3 – zmienić zapis tak, aby kara była naliczona od wartości wadliwej dostawy a nie od wartości umowy oraz dopisać, że brak spełniania obowiązujących norm musi zostać potwierdzony przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości paliw, a także skreślić ostatnie zdanie, które dopuszcza łączenie tej kary z karą z tytułu odstąpienia? Podwójne karanie jest niezgodne z obowiązującym prawem i orzeczeniami sądów.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 1 pkt 4 – zmienić zapis na treść: „Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż wskazane w pkt. 1) do 3), w wysokości 10% od niezrealizowanej części wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, której dotyczy odstąpienie”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 2 – zmienić zapis na: „Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości szkody rzeczywistej nie przekraczającej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, jeśli kary nie pokrywają szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 4 – zmienić treść zapisu na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”?

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 – dodać kolejny ustęp o treści: „Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 10% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej  lecz nie więcej niż wynagrodzenie pozostałe do zapłaty Wykonawcy do końca trwania Umowy".

Zamawiający wyraża zgodę

 

Załączniki:

 1. Skorygowany wzór umowy

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-03 13:55
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 14:37

Ogłoszenie nr 635896-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, 22.12.2017r.

RRG.271.12.1.2017.IMM

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych w roku 2018” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-22 10:45
Ogłoszenie nr 500078251-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632756-N-2017
Data: 14-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2017-12-21, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-22, godzina 10:00

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-20 07:39

Ogłoszenie nr 632756-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 14.12.2017r.

RRG.271.11.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                                Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

                                ul. Wieniecka 39

                             87-800 Włocławek                                  

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 14.12.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

1.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Włocławek                                  

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8-24

87-100 Toruń

45,99 pkt.

40 pkt.

85,99 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40%,  ustalono, że oferta złożona przez: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 337770,00  zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 452520,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 18.12.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-14 12:32

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-13 14:55

Obrowo, 07.12.2017r.

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: RRG.271.11.2017.IMM „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych na terenie gminy Obrowo  

Pytania:

 1. Czy Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
 2. Zamawiający w SIWZ wskazuje, że stosuje procedurę odwróconą, a jednocześnie nie określa, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W związku z powyższym prosimy o określenie, jakie dokumenty należy przedłożyć w dniu składania oferty.

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
 2. Zastosowanie procedury odwróconej zgodnie z Art. 24 aa ustawy Prawo  zamówień publicznych, nie zwalnia oferenta od załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w SIWZ. Zatem  w dniu składania oferty należy przedłożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ jako załączniki.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-07 12:40

Ogłoszenie nr 625702-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

 

Gmina Obrowo: Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Obrowo 24.11.2017r.

RRG.271.10.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

COI Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.11.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

KADA-BIS

Grupa-Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wydmy 3

85-188 Bydgoszcz

39,25 pkt.

40 pkt.

79,25 pkt.

 

2

COI Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferta złożona przez: COI Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 73,87-100 Toruń, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 przyznając jej łącznie  100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 01.12.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-24 11:24
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 11:24
  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2017-11-23 13:39

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-23 13:38
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 13:38

Ogłoszenie nr 610644-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69185
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-09 13:06

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1655325
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-19 09:48

Stopka strony