Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie nr 503405-N-2018 z dnia 2018-01-10 r.
 

Gmina Obrowo: Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 


         RRG.271.1.2018.IMM                                                                                 Obrowo, 18.01.2018r.

 

OFERENCI

 

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice

Pytania i odpowiedzi:

- izolacja dachu ma być wełną gr 24 cm układaną wzdłuż krokwi, gdzie krokwie mają mniejszą wysokość niż warstwa izolacyjna, czy zastosować stelaż jeśli tak to w jakim systemie?

Wykonać stelaż z listew drewnianych.

- jaki przyjąć metraż wymiany pokrycia dachowego, i na jakie bo występuje zarówno dachówka jak i blacha trapezowa T35 (przy wymianie częściowej dachówki kolor będzie mógł się różnić oraz proszę o informacje jak dachówka ma być układana, obecna jest na zaprawie)

Należy wykonać jedynie wymianę dachówek, które są uszkodzone. Uszczelnienie pokrycia dachu (dachówka „karpiówka”) wykonywanie z zaprawy dekarskiej wzmocnionej włóknami K 09 F

- czy elementy konstrukcyjne więźby będą do wymiany jeśli tak to jakie oraz o jakich przekrojach?

Nie ma konieczności wymiany elementów konstrukcji dachu.

- czy zamawiający przewiduje rozbiórkę ścianek pomieszczeń i sufitów poddasza w celu jego docieplenia?

Inwestycja przewiduje rozbiórkę ścianek i sufitów pomieszczeń poddasza.

- czy na gzymsie pomiędzy parterem a pierwszym piętrem będzie występować zabezpieczenie gzymsu  w postaci obróbki blacharskiej, jeśli tak to proszę o detal oraz kolorystykę oraz materiał

Nie będzie konieczności wykonania obróbek blacharskich gzymsu, jedynie należy wymienić i odtworzyć obróbkę gzymsu przy wejściu głównym.

- czy zamawiający przewiduje izolację części podziemnej budynku dla jego prawidłowej izolacji termicznej, jeśli nie to w jaki sposób zabezpieczyć pierwszą warstwę izolacji termicznej na gruncie przed dostawaniem się wody opadowej pod izolację termiczną

Projekt nie przewiduje izolacji ścian fundamentowych, izolację termiczną ścian zewnętrznych należy wykonać od poziomu cokołu wokół budynku i zabezpieczyć obróbką blacharską.

- jaki materiał zastosować do izolacji termicznej budynku  styropian czy poliester ekstrudowany

Styropian EPS 80 zgodnie z dokumentacją

- z jakiego materiału mają zostać wykonane podokienniki, gdyż w różnych częściach dokumentacji występują różne materiały (aluminium, ocynkowane, malowane proszkowo)

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej malowanych proszkowo.

- proszę o przedstawienie sposobu montażu iglic odgromowych na dachu oraz sposobie wejścia  bez uszkodzenia pokrycia

ELEKTRYKA

- czy zamawiający przewiduje malowanie samych bruzd powstałych na skutek zmiany instalacji elektrycznej czy całych sufitów

Należy wykonać malowanie całych sufitów.

- czy zamawiający przewiduje schowanie instalacji pionowej odgromowej na zewnątrz elewacji, czy schowanej w warstwie izolacyjnej, jeśli schowanej to w jakim materiale ochronnym

pełnym

- czy zamawiający przewiduje rozbiórkę wymurowań pomiędzy krokwiami w celu prawidłowego połączenie izolacji dachu ze ścianą.

Nie.

ELEKTRYKA

- otok uziemiający ma znajdować się 1 m od budynku na jakiej głębokości? I czy na tej trasie nie ma żadnych innych przeszkód instalacyjnych i innych?

Otok należy układać na głębokości 0,8 m. Nie inwentaryzowano uzbrojenia terenu. Prace należy skoordynować z robotami związanymi z izolacją budynku, co również wiąże się z wykonaniem wykopu wokół budynku.

- czy zamawiający przewiduje schowanie instalacji pionowej odgromowej na zewnątrz elewacji, czy schowanej w warstwie izolacyjnej, jeśli schowanej to w jakim materiale ochronnym

- instalację należy prowadzić na tynku w pasie z wełny mineralnej o szerokości 0,5 m

- czy zamawiający po wykonaniu otoku przewiduje odtworzenie nawierzchni jeśli tak w jakim stopniu

Odpowiedź j.w. – skoordynować wykop i odtworzenie z robotami branży budowlanej 

Pytania:

1.Projekt budowlany przewiduje wykonanie nowej instalacji odgromowej, natomiast w przedmiarze robót brak pozycji demontażu starej instalacji odgromowej. Czy należy uwzględnić w ofercie demontaż starej instalacji odgromowej ?

2. Przedmiar robót nie obejmuje wyceny rozbudowy istniejących rozdzielni o dobudowę zabezpieczenia obwodów oświetlenia AW oraz EW. Czy należy uwzględnić w ofercie ?

3. Przedmiar robót nie obejmuje wyceny zaprawiania bruzd po wykonaniu okablowania instalacji elektrycznej. Czy należy uwzględnić w ofercie ?

4. Prosimy o potwierdzenie, że modernizacja polega na wymianie opraw oświetleniowych bez malowania i zeskrobania starych powłok malarskich, wykonania gładzi gipsowych z gruntowaniem na sufitach, malowania sufitów farbami lateksowymi po wymianie opraw

Odpowiedzi:

ad 1.   – należy przewidzieć demontaż starej instalacji odgromowej jako kalkulacja indywidualna na podstawie wizji lokalnej.

ad 2.  Należy przewidzieć dobudowę wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym 2P 30mA B10 oddzielnie dla oświetlenia awaryjnego i oddzielnie dla oświetlenia ewakuacyjnego  osobno dla każdej kondygnacji

ad 3. Należy uwzględnić zaprawianie bruzd w tej samej ilości co pozycja zawierająca kucie

ad 4.  Należy wymienić oprawy oświetleniowe WRAZ Z uzupełnieniem ubytków, zagruntowaniem sufitów oraz pomalowaniem farbami lateksowymi po wymianie opraw.

Pytania:

1.W kosztorysie inwestorskim brak wyceny demontażu starej instalacji odgromowej . Proszę o podanie obmiaru i zakresu tej czynnoci.

2.W  kosztorysie inwestorskim brak wyceny wykopu i jego zasypania przy wykonywaniu uziomu otokowego wokół budynku .Proszę o podanie obmiaru tych robót.

3.Brak wyceny podłączenia uziomu otokowego do rozdzielnicy i projektowanej instalacji odgromowej na dachu. Proszę o podanie przedmiaru i pozycji kosztorysowej.

4.W kosztorysie inwestorskim brak wyceny zaprawiania wykutych bruzd w tynku do zamontowania przewodów kabelkowych. Proszę o podanie podstawy wyceny kosztorysowej.

5.Brak wyceny demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej. Czy wobec powyższego Zamawiający wykona to w własnym zakresie czy należy doliczyć do kosztorysu ofertowego.

Branża budowlana:

6. Proszę o podanie szerokoci parapetów wewnętrznych z konglomeratów marmurowych.

7. Kosztorys inwestorski nie przewiduje wyceny wyprawy elewacyjnej cokołu budynku. Proszę o podanie obmiaru i materiału z którego ma być wykonane.

8. Proszę o ucilenie zakresu remontu kominów.

8.1. Czy należy ocieplić kominy w zakresie takim jak elewacja.

8.2. Jeżeli tak to proszę o obmiar demontażu i montażu nowych obróbek blacharskich.

9. Projekt przewiduje wymianę rynien i rur spustowych. Kosztorys inwestorski nie przewiduje tego zakresu robót. Proszę o informację czy zamawiający z tego zrezygnował jeżeli nie proszę o obmiar.

10. Projekt przewiduję uzupełnienie ubytków w pokryciu dachu proszę podać w jakim zakresie obmiarowym i czynnościowym należy to wykonać .

11.Proszę podać zakres robót uzupełniających tynki zewnętrzne przed przystąpieniem do ocieplenia elewacji.

12. Czy obmiar 23,85 m2 wymiana obróbek blacharskich dotyczy również wymiany opierzenia pasa podrynnowego. Jeli nie proszę o uzupełnienie  tego obmiaru.

13. Brak wyceny rozbiórki obróbek blacharskich. Proszę informację czy należy to uwzględnić w kosztorysie ofertowym .

14. W kosztorysie inwestorskim brak wyceny zabezpieczenia poddasza dwukrotnie folią. Proszę o podanie przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – należy przewidzieć demontaż starej instalacji odgromowej jako kalkulacja indywidualna na podstawie wizji lokalnej.

Ad.2. – należy uwzględnić wykonanie wykopu ora zasypania w ilości 100 m,

Ad.3. – należy przewidzieć wykonanie złączy kontrolnych skręcanych w ilości 6 szt oraz połączeń spawanych bednarki w ilości 10 szt,

Ad.4. – Należy uwzględnić zaprawianie bruzd w tej samej ilości co pozycja zawierająca kucie

Ad. 5. – przedmiar obejmuje demontaż istniejących opraw, przewody podlegają demontażowi w zakresie kolidującym z istniejącą instalacją

Ad 6. Orientacyjna szerokość parapetów:

 • Pomieszczenie świetlicy (piwnica) – ok. 50 cm
 • Parter – ok. 40 cm
 • Piętro – ok. 40 cm

Przed zamówieniem parapetów należy wykonać pomiary z natury.

Ad. 7. Remont cokołu budynku powinien być uwzględniony w kosztorysie.

Należy skuć łuszczący się tynk istniejący, wykonać naprawę ubytków w cokole oraz wykonać tynki mineralne w kolorze RAL 1019.

Obmiar: ok. 70 m2

Ad 8. Inwestycja nie obejmuje izolacji kominów, należy wykonać uzupełnienie ubytków tynku oraz powłokę malarską wg. dokumentacji projektowej.

Ad 8.1. Inwestycja nie obejmuje izolacji kominów.

Ad 8.2 Remont przewiduje wymianę obróbki blacharskiej w 3 kominach jeżeli jej stan będzie tego wymagał. Wymianę należy przeprowadzić w ramach remontu kominów. 

Ad 9 Wymiana rynien oraz rur spustowych jest przewidziana w ramach zadania. Łączna długość rynien nie powinna przekraczać 130m. Rur spustowych o długości ok 8,0m przewiduje się 8 szt. 

Ad. 10. Uzupełnienie ubytków dachu polega na uzupełnieniu braków pokrycia dachu oraz uszczelnieniu go przy użyciu zaprawy dekarskiej wzmocnionej włóknami K 09 F.

Zakres obmiarowy należy przyjąć zgodny ze stanem rzeczywistym na dzień wykonywania robót, po wykonaniu odkrywek podbitki więźby. Remontowi podlega całe pokrycie dachu przy założeniu, NIE WYMIENIANIA POKRYCIA DACHOWEGO lecz jedynie uszczelnienie miejscowych prześwitów w dachówce ceramicznej. Rzut powierzchni dachu wynosi ok 461m2. Dach wykonany jako wielospadowy.

Ad. 11. Zakres robót należy ustalić zgodnie ze stanem rzeczywistym na dzień wykonywania robót. Tynki są w stanie dobrym, z miejscowymi spękaniami i odparzeniami.

Ad. 12. Projekt przewiduje wymianę wszystkich opierzeni blacharskich, również pasa podrynnowego.

Ad. 13. Rozbiórkę obróbek blacharskich należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Ad. 14. Przedmiar: 2x 680m2

Pytania i odpowiedzi:

 1. Czy Wykonawca składając ofertę tylko na część II - wymiana źródeł i opraw oświetleniowych, musi wykazać iż dysponuje bądź będzie dysponować kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu?

Musi wykazać, iż będzie dysponował kierownikiem budowy w branży elektrycznej i w tejże branży winien posiadać uprawnienia.

 1. Czy Wykonawca w celu wykazania doświadczenia zawodowego winien przedstawić referencje na zakres prac odpowiadający danej części inwestycji w kwocie określonej w SIWZ pkt. 6.1 ppkt.1.2.3?

Dla części II(elektrycznej) wymagana kwota to 100000 zł.

 

drukuj ()

Ogłoszenie nr 502668-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.
 

Gmina Obrowo: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dobrzejewice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
RegionalnY Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Nazwa schematu; Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT Nr Konkursu: RPKP.03.05.01-IŻ.00-04-116/17".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 08.01.2018r.

RRG.271.13.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych w roku 2018  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

                           ul. Chemików 7

                           09-411 Płock                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 08.01.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

upust

 

Łączna

punktacja

1.

  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock                                                               

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 329830,00  zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 325500,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 15.01.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-08 12:09
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-08 12:10

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-08 11:19

Obrowo, 03.01.2018r.

 

 OFERENCI

 

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: RRG.271.13.2017.IMM „Dostawa paliw płynnych w roku 2018  

 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

Zamawiający wyraża zgodę

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Zamawiający wyraża zgodę

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

 

Zamawiający wyraża zgodę

 

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:

 

- w par. 4 ust. 4 pkt c) i pkt d) – wskazane dane były widoczne na ewidencji tylko w przypadku gdy karta wystawiona będzie na imię i nazwisko lub nr rejestracyjny pojazdu lub nazwę maszyny, urządzenia? (odpowiednio dla karty wystawionej na nr rejestracyjny na ewidencji będzie się znajdował tylko nr rejestracyjny – bez nazwy maszyny lub imienia i nazwiska pobierającego paliwo)

 

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 6 – zmienić zapis na następujący: „Strony ustalają następujące okresy rozliczeniowe trwające: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Dostawca wystawi faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Dostawca do każdej faktury dołączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez kierowców Zamawiającego. Zbiorcze zestawienie transakcji stanowiące załącznik do faktury zawierać będzie m.in.: datę pobrania paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto z dystrybutora w dniu tankowania, numer karty paliwowej, należny upust cenowy.”

 

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

- par. 5 ust. 10 – zmienić zapis na: „Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy pisemnie  zastrzeżenie co do niezgodności na wystawionej fakturze  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy w szczególności o: kwestionowanych transakcjach bezgotówkowych ujętych na fakturze, błędach lub innych nieprawidłowościach w prze-prowadzaniu rozliczenia.

Wykonawca dokona rozpatrzenia zgłoszeń, o których mowa w zdaniu poprzednim niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego zastrzeżenia, co do niezgodności transakcji (błędów), nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z umowy.”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 11 - usunąć zapis, gdyż nie ma zastosowania u Wykonawcy? Potwierdzeniem dokonania transakcji jest wprowadzenie właściwego kodu PIN do karty paliwowej. Ewentualnie propozycja zmiany zapisu na: „Pracownik Zamawiającego tankujący paliwo do pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy zobowiązany jest do wprowadzenia właściwego kodu PIN przypisanego indywidualnie do karty paliwowej i jako potwierdzenie transakcji otrzyma dowód wydania (wydruk z terminala).”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 5 ust. 12 – usunąć zapis? Karty wydawane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego na dedykowanym portalu, a wysyłane są na adres i osobę wskazaną przez Zamawiającego jako osoba do kontaktu. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego ma za zadanie przekazanie odpowiednim osobom kart paliwowych. Natomiast zgodnie z zapytaniem powyżej potwierdzeniem dokonania transakcji jest wprowadzenie właściwego kodu PIN do karty paliwowej i to Zamawiający przekazuję kod PIN odpowiedniemu użytkownikowi karty po swojej stronie. Wykonawca nie może odpowiadać za przekazanie kodu PIN nieuprawnionej osobie.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 ust. 1 pkt 1 – zamienić słowo "opóźnienie" na "zwłokę". Ponadto dopisać po słowach: „braku paliwa” - "za wyjątkiem przejściowego zamknięcia stacji paliw z powodu dostawy paliwa lub awarii jej systemu obsługi”? Zgodnie z zapytaniem nr 2 Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 ust. 1 pkt. 3 – zmienić zapis tak, aby kara była naliczona od wartości wadliwej dostawy a nie od wartości umowy oraz dopisać, że brak spełniania obowiązujących norm musi zostać potwierdzony przez podmiot trzeci uprawniony do kontroli jakości paliw, a także skreślić ostatnie zdanie, które dopuszcza łączenie tej kary z karą z tytułu odstąpienia? Podwójne karanie jest niezgodne z obowiązującym prawem i orzeczeniami sądów.

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 1 pkt 4 – zmienić zapis na treść: „Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy innych niż wskazane w pkt. 1) do 3), w wysokości 10% od niezrealizowanej części wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, której dotyczy odstąpienie”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 2 – zmienić zapis na: „Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości szkody rzeczywistej nie przekraczającej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2, jeśli kary nie pokrywają szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

Zamawiający wyraża zgodę

 

- par. 7 ust. 4 – zmienić treść zapisu na: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”?

Zamawiający wyraża zgodę

 

- w par. 7 – dodać kolejny ustęp o treści: „Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy wynosi 10% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 2. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy jest ograniczona do szkody rzeczywistej  lecz nie więcej niż wynagrodzenie pozostałe do zapłaty Wykonawcy do końca trwania Umowy".

Zamawiający wyraża zgodę

 

Załączniki:

 1. Skorygowany wzór umowy

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-01-03 13:55
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-03 14:37

Ogłoszenie nr 635896-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, 22.12.2017r.

RRG.271.12.1.2017.IMM

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych w roku 2018” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-22 10:45
Ogłoszenie nr 500078251-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632756-N-2017
Data: 14-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2017-12-21, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-22, godzina 10:00

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-20 07:39

Ogłoszenie nr 632756-N-2017 z dnia 2017-12-14 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w roku 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 14.12.2017r.

RRG.271.11.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                                Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

                                ul. Wieniecka 39

                             87-800 Włocławek                                  

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 14.12.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

1.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Włocławek                                  

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8-24

87-100 Toruń

45,99 pkt.

40 pkt.

85,99 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40%,  ustalono, że oferta złożona przez: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 337770,00  zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 452520,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 18.12.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-14 12:32

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-13 14:55

Obrowo, 07.12.2017r.

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: RRG.271.11.2017.IMM „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych na terenie gminy Obrowo  

Pytania:

 1. Czy Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
 2. Zamawiający w SIWZ wskazuje, że stosuje procedurę odwróconą, a jednocześnie nie określa, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W związku z powyższym prosimy o określenie, jakie dokumenty należy przedłożyć w dniu składania oferty.

Odpowiedzi:

 1. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przewozu.
 2. Zastosowanie procedury odwróconej zgodnie z Art. 24 aa ustawy Prawo  zamówień publicznych, nie zwalnia oferenta od załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w SIWZ. Zatem  w dniu składania oferty należy przedłożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ jako załączniki.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-12-07 12:40

Ogłoszenie nr 625702-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

 

Gmina Obrowo: Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Obrowo 24.11.2017r.

RRG.271.10.2.2017.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

COI Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.11.2017r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

KADA-BIS

Grupa-Budowlana Sp. z o.o.

ul. Wydmy 3

85-188 Bydgoszcz

39,25 pkt.

40 pkt.

79,25 pkt.

 

2

COI Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej – Curie 73

87-100 Toruń

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że wybrana oferta nie podlega odrzuceniu oraz na podstawie kryteriów oceny ofert, jakim jest cena – 60%, okres gwarancji – 40% ustalono, że oferta złożona przez: COI Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 73,87-100 Toruń, nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 przyznając jej łącznie  100 pkt.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 01.12.2017r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-24 11:24
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-24 11:24
  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2017-11-23 13:39

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2017-11-23 13:38
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 13:38

Ogłoszenie nr 610644-N-2017 z dnia 2017-11-09 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-18 09:34

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1440337
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-18 09:34

Stopka strony