Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


 

Obrowo, dnia 14 listopada 2019 r.

RRG.271.8.2019.IMM

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Jaka jest poprawna nazwa postępowania RRG.271.8.2019.IMM

Istnieją rozbieżności w nazwie postepowania pomiędzy SIWZ, Umową a ogłoszeniem o zamówieniu.

 

Ogłoszenie

 

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98.

 

umowa

 

1.      Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m.  Szembekowo od km 0+000 do km 0+988.

 

SIWZ

 

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m.  Szembekowo od km 0+000 do km 0+998.

 

Odpowiedź

Prawidłowy zapis widnieje w Umowie. W pozostałych dokumentach nastąpiła pomyłka pisarska. Skorygowano zapis w pozostałych dokumentach.

 

 

Wójt Gminy Obrowo

 

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-11-15 08:12
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-11-15 08:09
Ogłoszenie nr 540244673-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601474-N-2019
Data: 05/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98
W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-11-15 08:09

Ogłoszenie nr 601474-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.
 

Gmina Obrowo: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 05.11.2019r.

RRG.271.7.1.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2021  prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

                           ul. Chemików 7

                           09-411 Płock                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 05.11.2019r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

upust

 

Łączna

punktacja

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock                                                               

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 360215,00   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 652000,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 12.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-11-05 12:46
  • opublikował: Administrator - UG Obrowo
   data publikacji: 2019-10-25 15:50
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-10-25 15:48

Obrowo, dn. 17.10.2019r.

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: nieograniczonego postępowania przetargowego – Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2022. Znak sprawy: RRG.271.7.2019.IMM  

 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

 

Zamawiający akceptuje powyższe warunki.

 

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Zamawiający akceptuje powyższą sytuację. Uzupełniono zapis w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

 

 1. Czy Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty poprzez wskazanie prawidłowej daty, z jakiej ma zostać podana cena? Obecnie wskazany jest dzień 12.09.2018 r.

Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ. Wystąpił błąd pisarski.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:

 

- w par. 3 ust. 2 – dodać informację, iż karty będą wystawione zgodnie z zamówieniem złożonym samodzielnie przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego dostęp otrzyma Zamawiający po zawarciu umowy?

 

Tak. Dokonano korekty we wzorze umowy.

 

- w par. 4 ust. 2 – usunąć wysokość upustu? Wykonawca w trakcie składania oferty określa upust w formularzu oferty.

 

Tak. Wysokość upustu została usunięta.

 

- w par. 4 ust. 4 lit. c) – usunąć wymaganie wskazania imienia i nazwiska osoby na ewidencji wydanego paliwa i zaakceptować podawanie w przypadku wydania kart na imię i nazwisko numeru karty?

Tak. Skorygowano zapis zgodnie z uwagą.

 

- w par. 4 ust. 4 lit. d) – usunąć wymaganie wskazania nazwy maszyny na ewidencji wydanego paliwa i zaakceptować podawanie w takim przypadku numeru karty?

 

Tak. Skorygowano zapis zgodnie z uwagą.

 

- par. 5 ust. 6 – zmienić okresy rozliczeniowe na 2 okresy rozliczeniowe w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz dodać na końcu ustępu zapis: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”?

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dwa okresy rozliczeniowe. W przeszłości to rozwiązanie było już praktykowane. Niestety, to rozwiązanie powoduje utrudnienia w Referacie Finansów i Planowania.

„Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”  - dokonano korekty  uzupełniając zapis.

- w par. 7 ust. 1 pkt 1) – dodać do wyłączeń z konieczności płacenia kary również zdarzenia losowe oraz czasową modernizację stacji paliw?

 

Zapis skorygowano zgodnie z uwagą.

 

- w par. 7 ust. 1 pkt 3) – dodać zapis: „po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji złożonej Wykonawcy w procesie reklamacyjnym?

Zapis skorygowano zgodnie z uwagą.

- w par. 7 - dodać zapis dotyczący reklamacji paliw:

 „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Dodano zapis w § 7 ust.1 pkt. 4.

- w par. 7 – dodać kolejny ustęp o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

Dodano zapis.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-10-18 09:09
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 09:10
Ogłoszenie nr 540221698-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607460-N-2019
Data: 08.10.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-21 GODZINA:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-10-25 GODZINA:10:00

 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, gdy w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji będzie można dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-10-18 09:02

Ogłoszenie nr 607460-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 30.07.2019r.

 

RRG.271.6.2.2019.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Włocławek

     

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 30.07.2019r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów kryterium:

czas podstawienia autobusu  zastępczego

Łączna

punktacja

1.

 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24

87-100 Toruń

58,82 pkt.

40 pkt.

98,82 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie  oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 636000,00   zł brutto. Termin wykonania zamówienia: 02.09.2019r. – 30.06.2021r. Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 560000,00  zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 06.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                              /-/ mgr Andrzej Wieczyński                                                                                 

drukuj ()


 

Ogłoszenie nr 540153591-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575922-N-2019
Data: 19.07.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Obrowo poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, tj. w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1) Zespół Szkół w Brzozówce. 2) Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 3) Szkoła Podstawowa w Łążynie II. 4) Szkoła Podstawowa w Obrowie. 5) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą. 4.3. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych: Linia komunikacyjna – Brzozówka- Brzozówka: Brzozówka szkoła- przez Szembekowo – Głogowo – Brzozówka szkoła – Łążynek – Łążyn II szkoła – Zębowo-Łążyn II szkoła-Brzozówka szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Dobrzejewice – Dobrzejewice: przez Głogowo – Łążynek – Dobrzejewice szkoła – Dobrzejewice Nadleśnictwo – Zawały – Dobrzejewice szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 190 km. Linia komunikacyjna – Osiek nad Wisłą szkoła – Osiek nad Wisłą szkoła: przez Silno – Dzikowo – Osiek nad Wisłą szkoła – Sąsieczno – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Obrowo – Obrowo: przez Zębówiec – Skrzypkowo – Obrowo Kolonia – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 240 km. 4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy. 4.5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi oraz liczby przewożonych uczniów (załącznik cenowy do oferty). 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 20%. 4.7. Cena biletu miesięcznego będzie obejmowała przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń do przystanku, przy którym położona jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. 4.8. Wykonawca musi dysponować minimum 4 autobusami a w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych minimum 5 autobusami, przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących 53. 4.9. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 4.10. Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu oraz kierowcy, a także inne pochodne. 4.11. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 4.12. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 4.13. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. 4.14. Zamawiający będzie składał u Przewoźnika comiesięczne imienne zamówienia na bilety miesięczne.
W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Obrowo poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, tj. w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1) Zespół Szkół w Brzozówce. 2) Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 3) Szkoła Podstawowa w Łążynie II. 4) Szkoła Podstawowa w Obrowie. 5) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą. 4.3. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych: Linia komunikacyjna – Brzozówka- Brzozówka: Brzozówka szkoła- przez Szembekowo – Głogowo – Brzozówka szkoła – Łążynek – Łążyn II szkoła – Zębowo-Łążyn II szkoła-Brzozówka szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Dobrzejewice – Dobrzejewice: przez Głogowo – Łążynek – Dobrzejewice szkoła – Dobrzejewice Nadleśnictwo – Zawały – Dobrzejewice szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 190 km. Linia komunikacyjna – Osiek nad Wisłą szkoła – Osiek nad Wisłą szkoła: przez Silno – Dzikowo – Osiek nad Wisłą szkoła – Sąsieczno – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Obrowo – Obrowo: przez Zębówiec – Skrzypkowo – Obrowo Kolonia – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 240 km. 4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy. 4.5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi oraz liczby przewożonych uczniów (załącznik cenowy do oferty). 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 5 %. 4.7. Cena biletu miesięcznego będzie obejmowała przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń do przystanku, przy którym położona jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. 4.8. Wykonawca musi dysponować minimum 4 autobusami a w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych minimum 5 autobusami, przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących 53. 4.9. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 4.10. Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu oraz kierowcy, a także inne pochodne. 4.11. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 4.12. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 4.13. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. 4.14. Zamawiający będzie składał u Przewoźnika comiesięczne imienne zamówienia na bilety miesięczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: . Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Przewoźnika; - w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; - w przypadku zmiany wielkości zamówienia (zwiększenie liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze wzrostem liczby biletów miesięcznych), zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy; - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: 1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie Zamawiającego, 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Przewoźnika. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron. 2. 2) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze zmianą w zakupie ilości biletów miesięcznych, d) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, e) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: . Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Przewoźnika; - w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; - w przypadku zmiany wielkości zamówienia (zwiększenie liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze wzrostem liczby biletów miesięcznych), zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy; - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: 1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie Zamawiającego, 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Przewoźnika. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron. 2. 2) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze zmianą w zakupie ilości biletów miesięcznych, d) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 2. Klauzule waloryzacyjne: 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcz, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za pracę, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
 
 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-07-25 08:53

RRG.271.6.2019.IMM                                                                                                                                                                     Obrowo, 24.07.2019r.

 

OFERENCI:

 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

 

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

 

 1. W odniesieniu do ogłoszonego przetargu znak sprawy: RRG.276.2019.IMM, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych” Arriva Bus Transport Polska Sp. Z o.o. zwraca się z prośbą o określenie, kto w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami. Czy opiekunów zapewnia Zamawiający-Gmina, czy Wykonawca.

Odp. Opiekunów zapewnia Zamawiający – Gmina.

2.Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie klauzuli waloryzacji wynagrodzenia określonej w art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym przepisem: „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odp.  Zamawiający  przewiduje wprowadzenie klauzuli waloryzacji wynagrodzenia określonej w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Czy w wypadku gdy za usługi przewozu świadczone po 31 grudnia 2019 r. nie będzie podstawy do wypłaty dopłat tytułem ulg ustawowych (bo przewozy realizowane zgodnie z umową nie będą wchodziły w skład linii użyteczności publicznej) – to wykonawca będzie miał podstawę żądania zrekompensowana brakującej kwoty (tj. stanowiącej równowartość ulg ustawowych) przez Zamawiającego za okres 1.01.2020 r. – 30.06.2021 r.  

Odp. Zamawiający stoi na stanowisku, że ulgi  nie będą rekompensowane przez Zamawiającego. 

 

 1. Zamawiający  wskazuje, że stosuje procedurę odwróconą, a jednocześnie nie rozróżnia, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Czy Wykonawca powinien złożyć wszystkie dokumenty wskazane w części VII SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje, iż Wykonawca winien złożyć wszystkie dokumenty wskazane w części VII SIWZ.

 

 1. W rozdziale IV pkt 4.6 SIWZ  Zamawiający wskazał, że przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 20%.

Zważywszy, że wielkość zmniejszenia zamówienia jest znacząca i powoduje, że Wykonawca przy kalkulacji ceny jednostkowej zmuszony jest do uwzględnienia powyższego faktu przy wycenie powoduje to, że oferta wykonawcy musi ulec podwyższeniu. Ponadto zwrócić należy uwagę na treść art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy lub umowy ramowej. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1e podlega unieważnieniu.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o modyfikację SIWZ poprzez przyjęcie, że Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę uczniów w granicach do 5 %. Taka zmiana w ocenie Wykonawcy nie będzie miała wpływu na wycenę biletu miesięcznego.

Odp. Zapis w rozdziale IV PKT. 4.6 SIWZ został skorygowany . Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę uczniów w granicach do 5 %.

                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                                                                                  /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-07-25 08:43
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 08:45

drukuj ()


 

Ogłoszenie nr 575922-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
 

Gmina Obrowo: Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-07-15 11:04

Obrowo, dnia 02.07.2019 r.

RRG.271.5.2019.IMM

 

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące:

„Przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Obrowo kredytu długoterminowego w kwocie 5.540.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Obrowo w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (RRG.271.5.2019.IMM)”

Pytania:

 1. Prosimy o udostępnienie :
 1. uchwały rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu, z tym że w przypadku, gdy upoważnienie do zaciągnięcia kredytu jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy wystarczy przedstawienie tej uchwały

ODPOWIEDŹ : Zamawiający udostępnia materiał: https://www.bip.obrowo.pl/plik,28121,uchwala-nr-v-32-2019-rady-gminy-w-obrowie-z-dnia-29-stycznia-2019-roku.pdf

 1. opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

ODPOWIEDŹ : W załączeniu przekładam opinie RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina ObrowoPL613Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27Obrowo87-126PolskaOsoba do kontaktów: Iwona Malcan-Maj Tel.: +48 566786022E-mail: przetargi@obrowo.ol Faks: +48 566786022Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.obrowo.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.obrowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-04-24 11:54

Obrowo 24.04.2019r.

 

RRG.271.3.2.2019.IMM

 

                                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                         

 

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu od pompowni wody w Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej -  Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.04.2019r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: gotowość do dziennego zapotrzebowania kruszywa

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.,

 ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz

 

51,18 pkt.

40,00 pkt.

91,18 pkt.

2

Zakład Usług Geodezyjnych i Melioracyjnych Piotr Rojek

ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

57,68 pkt.

40,00 pkt.

97,68 pkt.

3

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

Ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

60,00 pkt.

40,00  pkt.

100 pkt.

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV.4.8 SIWZ.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz okres gwarancji  ustalono, że oferta złożona przez Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET” nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskał największą ilość punktów tj. 100 pkt. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 30.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

                                                                                                                

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-04-24 11:57

 

Ogłoszenie nr 535607-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
 

Gmina Obrowo: Rozbudowa wodociągu od pompowni wody Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej - Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 83056
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-15 08:12

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2342010
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 13:18

Stopka strony