Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony


 • fundusze_ue_kuj_pom

Obrowo, dnia 05.01.2021 r.

RRG.271.10.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

INSTALBUD PIOTR KOWALEWSKI

 1. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 05.01.2021 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

BUD-WEST SP. Z O.O. SP. K.

ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń

54,79 pkt

40 pkt

94,79 pkt

2.

INSTALBUD PIOTR KOWALEWSKI

ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek

60 pkt

40 pkt

100 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: INSTALBUD PIOTR KOWALEWSKI nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 569 248,64 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 539 381,18 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 14.01.2021 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 15:04

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działka Nr ewidencyjny 126/3 część o powierzchni 0,19 ha w tym: klasa RIVa  Nr księgi wieczystej TO1T/00032236/6 jest położona na gruntach wsi Skrzypkowo.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 89,00 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew.162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:15

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działka Nr ewidencyjny 153/11 o powierzchni 0,2646 ha, w tym: klasa RIVa Nr księgi wieczystej TO1T/00012331/6 jest położona na gruntach wsi Obrowo.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 124 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew.162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:12

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie
w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działka Nr ewidencyjny 126/3 część
o powierzchni 0,19 ha w tym: klasa RIVa  Nr księgi wieczystej TO1T/00032236/6 jest położona na gruntach wsi Skrzypkowo.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 89,00 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew.162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:10

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działka Nr ewidencyjny 215/1 o powierzchni 0,48 ha, w tym: klasa PsIV - 0,22 i PsV - 0,26 Nr księgi wieczystej TO1T/00010518/7 jest położona na gruntach wsi Zębówiec.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 140 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew.162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:08

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działki Nr ewidencyjny 199/1, 208/2 i 208/3 o powierzchni 2,29 ha, w tym: klasa RV, PsV, W-PsV, Lzr-PsV Nr księgi wieczystej TO1T/00036122/2 i TO1T/ 00036126/0 są położone na gruntach wsi Osiek nad Wisłą.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 469 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23 zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew.162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-05 10:05

OGŁOSZENIE

         Wójt Gminy Obrowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat (szczegółowy czas trwania dzierżawy określony zostanie w umowie) stanowiących własność Gminy Obrowo - działka Nr ewidencyjny 110/5 o powierzchni 0,0743 ha, w tym: klasa RVI- 0,0207 i Lzr-RVI – 0,0536 Nr księgi wieczystej TO1T/00035492/9 jest położona na gruntach wsi Brzozówka.

 1. Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego liczona zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego wynosi 7 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1zł na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 9491 0003 0020 0006 0091 0003 w terminie do 01.02.2021 r.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 35.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium przepada w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi równowartość rocznego czynszu dzierżawnego od 08.02.2021 r. do 07.02.2024 r. płatnego w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o stopień inflacji zgodnie ze wskaźnikiem GUS.
 6. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Obrowo poprzez jego wywieszenie na okres od dnia 05.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r.

Ponadto treść w/w ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowana, na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.bip.obrowo.pl

Szczegółowe informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pok. nr 33 i pod nr tel. (56) 678 60 22 wew. 162.

Zastrzega się prawo wycofania nieruchomości z przetargu bez podania przyczyn.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-05 10:00

Obrowo, 08.02.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA ZADANIE PN. „UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OBROWO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W LATACH 2021-2024”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Obrowo oraz jednostek podległych w latach 2021-2024”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

W części nr 1 zamówienia:

TU Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa; 

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz SIWZ, złożył dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami ofert.

W części nr 2 zamówienia:

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze,

 1. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz SIWZ, złożył dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium „Cena (składka ubezpieczeniowa)”.

W części nr 3 zamówienia:

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz SIWZ, złożył dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego, a jego oferta uzyskała największą łączną liczbę punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami ofert.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu złożono 4 oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert przyznano następującą punktację:

L.p.

Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz adresy Wykonawców

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Łączna punktacja i miejsce w rankingu ofert

 

 

Cena (składka ubezpieczeniowa)

Warunki dodatkowe

 

Część nr 1 zamówienia

 

1

TUW „TUW” Kujawsko Pomorskie Biuro Regionalne, ul Gdańska 4a, 87-100 Toruń

82,97 pkt

2 pkt

84,97 pkt

II miejsce

2

Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

95 pkt

3 pkt

98 pkt

I miejsce

Część nr 2 zamówienia

1

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

100 pkt

X

100 pkt

I miejsce

Część nr 3 zamówienia

1

Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa, działająca w Polsce w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod firmą Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawa, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

75,34 pkt

0 pkt

75,34 pkt

II miejsce

2

TUW „TUW” Kujawsko Pomorskie Biuro Regionalne, ul Gdańska 4a, 87-100 Toruń

69,87 pkt

0 pkt

69,87 pkt

III miejsce

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań

98,00 pkt

0 pkt

98,00 pkt

I miejsce

Ponadto, Zamawiający informuje, że:

 • Nie wykluczył Wykonawców;
 • Nie odrzucił ofert;
 • Nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów;
 • Nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów;

Nie unieważnił postępowania.

 

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-02-08 13:20

Toruń, 21.01.2021 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OBROWO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W LATACH 2021 - 2024


Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Obrowo oraz jednostek podległych w latach 2021 – 2024” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 30.12.2020 r. pod nr ogłoszenia 775208-N-2020 zmienionego ogłoszeniem z dnia 07.01.2021 r. nr 540397329-N-2021 oraz zmienionego ogłoszeniem z dnia 15.01.2021 r. nr 540403027-N-2021.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-21 15:12

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-21 15:12
Ogłoszenie nr 540403027-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775208-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 21.01.2021, godzina: 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-15 09:36

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-15 10:24
Ogłoszenie nr 540397329-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 775208-N-2020
Data: 30/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 11.01.2021, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021, godzina: 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-01-07 15:11

Obrowo, 30.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 775208-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Obrowo: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Obrowo oraz jednostek podległych w latach 2021 - 2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 15 ust. 4 pkt 3) w zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), przez EIB S.A., działająca na podstawie udzielonego przez Gminę Obrowo pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu, jako Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Obrowo oraz jednostek podległych w latach 2021 - 2024” o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Pełnomocnik Zamawiającego: EIB S.A., Ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. Broker ubezpieczeniowy działający na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994 r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997 r.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 • fundusze_ue_kuj_pom

Obrowo, 29.12.2020 r.

RRG.271.10.2020.IMM             

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca – Hanna Raniszewska
Zastępca Przewodniczącej – Martyna Kujawska
Sekretarz – Iwona Malcan-Maj
Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

539 381,18 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  29.12.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 2

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

BUD-WEST SP. Z O.O. SP. K.

ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń

623 359,62 zł

5 lat

2.

INSTALBUD PIOTR KOWALEWSKI

ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek

569 248,64 zł

5 lat

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 4.7 SIWZ.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

Ustalenia Komisji zatwierdzam
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 14:11

 • Baner fundusze unijne

Obrowo, 22.12.2020 r.

RRG.271.10.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą 

 1. Proszę o informację który rys PZT jest i obowiązujący, rys z branży architektonicznej czy drogowej rys. nr 2 z dnia 08.2019 czy rys nr 2.1 z dnia 07.2019.

Aktualny jest rys. 2 PZT z sierpnia 2019 r.  

 1. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie foli olejoodpornej gr 0,15 cm   zaprojektowana folia gr 0,3 cm nie jest dostępna na rynku  i nie ma możliwości zgrzania foli tej grubości  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii o gr. 0,15 cm.

 1. Proszę o doprecyzowanie parametrów Kontenera Portierni. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna opisuje całkowicie inny kontener niż jest opisany w dokumentacji wykonawczej  np. w SST opisany jest kontener o wym. 6,055x4,87 m 1 szt.; wysokości- 2,87 m natomiast zgonie z rys. nr 3 dokumentacji kontener ma  wym. 4x3 m 1 szt.; wysokości- 2,78 m. Poważane rozbieżności są również przy określaniu przegród (ścian i dachu) kontenera

Zarówno w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, jak i na rys. nr 3 dokumentacji zawarto takie same wymiary kontenera.

 1. Zwracamy się z prośbą o podanie podstawowych parametrów dla wymaganych kontenerów

Wymiary wewnętrzne : ……. mm x  ……. mm x ……. mm (dł./szer./wys.)

Rodzaj haka ……………….

Rozstaw rolek: ………………mm, rozstaw płóz: …………….mm

Blacha: podłoga ≠………….mm, ściany ≠………………..mm w gat.

Kolor …………………….. gr. powłoki …………………….

Parametry przyjmować zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

 1. Proszę o załączenie projektu zieleni lub określenie rodzaju nasadzeni które należy wykonać.

Należy wykonać zgodnie z SST Plac-031.D-09.

 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupków z rury prostokątnej zamiast rury okrągłej ?

Zastosować zgodnie z SST.

 1. Proszę o informację czy wymagana wys. ogrodzenia 2,0 m  jest wysokością ogrodzenia z prefabrykowaną podmurówką  czy samej siatki?

Jest to wysokość wraz z podmurówką. 

 1. W miejscu inwestycji aktualnie jest 20-25 letni las sosnowy , proszę o informację czy należy uwzględnić wycinkę i karczowanie lasu ?

Jeśli wykonawca ma uwzględnić wycinkę lasku to kto będzie właścicielem drzewa i karpin ?

Jeżeli informacja ta nie została wskazana w dokumentacji projektowej, wycinka leży po stronie Zamawiającego.

 1. Zgodnie z opisem branży sanitarnej  ścieki z budynku portierni mają być odprowadzane rurociągiem tłocznym

„Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z budynku odprowadzane będą rurociągiem tłoczonym do istniejącej na działce nr 50/1 sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z miski ustępowej oraz z umywalki odprowadzane będą przez agregat pompowy zintegrowany z miską ustępową. Podejście do umywalki z rur PCV prowadzonych po ścianie budynku. Na podejściu odpływowym projektuje się zawór napowietrzająco-odpowietrzający. Rurociąg tłoczony z agregatu pompowego z rur PE SDR17PE80 PN8; Dn160x2,3 … „

 Czy Zamawiający wyraża zgody aby wykonać w/w instalację jako grawitacyjną i rezygnację z agregatu pompowego .

Jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania agregatu pompowego, instalację można wykonać jako grawitacyjną.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-22 10:23

Ogłoszenie nr 766349-N-2020 z dnia 14.12.2020r.

Gmina Obrowo: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 – Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 – Gospodarka odpadami
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 • fundusze_ue_kuj_pom

Obrowo, 14.12.2020 r.

RRG.271.9.2020.IMM

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Na powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ofertę, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 11:06
 • fundusze_ue_kuj_pom

Obrowo, 14.12.2020 r.

RRG.271.9.2020.IMM                                 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca – Hanna Raniszewska

Zastępca Przewodniczącej – Martyna Kujawska

Sekretarz – Iwona Malcan-Maj

Członek Komisji Przetargowej – Ewa Charyga  

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

539 381,18 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  14.12.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 1

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

BUD-WEST SP. Z O.O. SP. K.

ul. Nieszawska 12, 87-100 Toruń

631 848,13 zł

5 lat

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 4.7 SIWZ.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

Ustalenia Komisji zatwierdzam
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 11:03

Obrowo, 09.12.2020 r.

RRG.271.9.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dot. postępowania: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” 

 1. Na rysunku z projektu branży architektonicznej PZT rys. nr 2 w legendzie wskazane jest iż teren placu projektowany jest jako nawierzchnia z kostki betonowej , natomiast na przekrojach natomiast nawierzchnia placu jest zaprojektowana jako  nawierzchnia asfaltowa Proszę o określenie jakiego rodzaju nawierzchnia ma być na placu

Projektowana nawierzchnia placu ma zostać wykonana z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnia parkingu z kostki brukowej. 

 1. Na rysunku z projektu branży architektonicznej PZT rys. nr 2 w legendzie określona jest również nawierzchnia z kostki betonowej ulepszonej- proszę o wskazanie gdzie dokładnie jest ta nawierzchnia

W załączeniu aktualny projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 2 branża architektoniczna) i przekroje.

 1. Proszę o doprecyzowanie parametrów Kontenera Portierni

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna opisuje całkowicie inny kontener niż jest opisany w dokumentacji wykonawczej  np. w SST opisany jest kontener o wym. 6,055x4,87 m 1 szt.; wysokości- 2,87 m natomiast zgonie z rys. nr 3 dokumentacji kontener ma  wym. 4x3 m 1 szt.; wysokości- 2,78 m.

Poważane rozbieżności są również przy określaniu przegród (ścian i dachu) kontenera

W załączeniu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych skorygowana w zakresie parametrów kontenera portierni.  

 1. Czy zamawiający dopuszcza dostawę kontenerów na odpady o tych samych parametrach pojemnościowych jednak np. o innym typie zastosowanego haka transportowego np. duży hak na mały hak lub dostawy zamiast pojemnika stalowego pojemnik plastikowy

Zamawiający nie wyraża zgody.

 1. Proszę również o informację należy przyjąć do kalkulacji zgodnie z dokumentacją folię olejoodpornej gr  0,3 cm . Powszechnie stosowana folia przy tego typu inwestycjach wynosi 0,15 cm

Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii o gr. 0,15 cm.

 1. Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagań stawiane w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych jeśli Wykonawca wykaże iż zrealizował podczas inwestycji drogowej również instalację kanalizacji deszczowej o wartości powyżej 350 000 zł brutto ?

Zamawiający uzna warunek za spełniony. Skorygowano zapis w SIWZ.

 1. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować folie olejoodporną o grubości min. 0,3 cm układana na zakładkę

Nie udało się znaleźć dostawcy który wykonał by folie olejoodporną o grubości 0,3 cm, czy Zamawiający dopuszcza wykonania tej izolacji z dwóch warstw foli olejoodpornej gr. 0,15 cm ?

Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji dwóch warstw folii olejoodpornej o gr. 0,15 cm.

 1. Czy zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysów ?

Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów wraz z ofertą.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-09 13:09
Ogłoszenie nr 540536350-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614620-N-2020
Data: 24/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 10.12.2020, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 14.12.2020, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-08 11:38

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-08 11:38

Ogłoszenie nr 614620-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Gmina Obrowo: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 – Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 – Gospodarka odpadami.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 104003
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-08 13:20