Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

 • prow

Obrowo, 26.11.2020 r.

RRG.271.4.2020.IMM                                                                               

                          INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Zastępca Przewodniczącej – Martyna Kujawska
Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
Członek Komisji Przetargowej – Ewa Charyga

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  w miejscowości Silno – II etap

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

2 545 913,02 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  26.11.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 15

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki
ul. Płocka 59a/5, 09-200 Sierpc

5 871 380,40 zł

5 lat

2.

Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno Usługowo Handlowych Mieczysław Szczechowiak
ul. Konińska 28, 62-045 Pniewy

2 337 000,00 zł

5 lat

3.

IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE Sp. z o.o.
ul. Usługowa 8, 14-200 Iława

6 470 453,77 zł

5 lat

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak
ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

2 929 377,07 zł

5 lat

5.

BUD-AN Sp. z o.o.
ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

2 739 210,00 zł

5 lat

6.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sosnowa 6, 77-400 Złotów

3 936 000,00 zł

5 lat

7.

Kotas, Rauhut Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Instalacyjne „EKO-TECH” Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 19, 87-100 Toruń

3 564 026,51 zł

5 lat

8.

KANWOD Wiesław Tarczyński
Węglew, ul. Bukowa 13, 62-590 Golina

4 098 871,07 zł

5 lat

9.

„KENEZ” Sp. z o.o.
Al. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek

4 531 406,11 zł

5 lat

10.

HYDROGEOWIERT GRUDZIĄDZ MIROSŁAW SZAŁKOWSKI
ul. Grudziądzka 2, 87-330 Jabłonowo Pomorskie

3 303 150,50 zł

5 lat

11.

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń

2 346 840,00 zł

5 lat

12.

Rollstick Toruń Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń

3 493 247,97 zł

5 lat

13.

Inżbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

3 413 865,00 zł

5 lat

14.

COI Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń 

1 832 700,00 zł

5 lat

15.

ZAKŁAD USŁUGOWY „WOD-BUD” ZDZISŁAW KLIŃSKI
NASIEGNIEWO 62A/2, 87-811 Fabianki

2 380 044,00 zł

5 lat

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 4.7 SIWZ.
 2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2023 r.

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 12:54
 • fundusze_ue_kuj_pom

Obrowo, 25.11. 2020 r.

RRG.271.6.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

KUJAWIA Sp. z o.o.
Polskiej Organizacji Wojskowej 22A
87-800 Włocławek

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.11.2020 r.
Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński
ul. Miodowa 8
87-800 Włocławek

34,20 pkt

40 pkt

74,20 pkt

2.

KUJAWIA Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22A

87-800 Włocławek

60,00 pkt

40 pkt

100 pkt

3.

EKOBUD Toruń Paweł Słomkowski

ul. Świerkowa 21A

87-100 Toruń

42,00 pkt

40 pkt

82,00 pkt

4.

Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD

M.M. Obuchowscy Spółka Jawna

ul. Budowlana 7

87-600 Lipno

58,20 pkt

40 pkt

98,20  pkt

5.

LUPUSS Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 61 c lok. 304
01-031 Warszawa

38,40 pkt

40 pkt

78,40 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  pięć ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez:
KUJAWIA Sp. z o.o.  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 przyznając jej łącznie 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 480930,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła  719947,77 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 01.12.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                                       Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-25 13:05
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 13:06

Ogłoszenie nr 614620-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

Gmina Obrowo: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Osiek nad Wisłą” jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 – Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 – Gospodarka odpadami.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 04.11.2020r.

RRG.271.7.2.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Obrowo”, prowadzone w trybie zapytania o cenę,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BETPOL

Silno 6

87-125 Osiek nad Wisłą

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 04.11.2020r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Termin wykonania zamówienia

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BETPOL
Silno 6
87-125 Osiek nad Wisłą

100 pkt.

3 lata

 

2

GEOKOMPLEKS Krokos Wioleta ul.Rumiankowa14                                                               87-100 Toruń

98  pkt.

3 lata

 

3

GEO-ARCH
ul. Zielna 13
Szembekowo
87-123 Dobrzejewice

 99 pkt.

3 lata

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena ustalono, że oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BETPOL  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt .

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 10.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-04 12:48

Obrowo, 04.11.2020r.

RRG.271.7.2020.IMM

UWAGA  OFERENCI

Dotyczy postępowania pn. ” Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Obrowo”

W dniu wczorajszym została zamieszczona informacja z sesji otwarcia ofert na przedmiotowe postępowanie, gdzie Zamawiający wskazał błędną kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert z korektą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-04 12:43

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-04 12:43

                                                                                             Obrowo,03.11.2020r.

RRG.271.7.1.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj

Członek Komisji – Hanna Gołębiewska

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie o cenę:

”Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Obrowo”

 1. Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

780000,00 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 03.11.2020 r. do godz. 12:00

Liczba złożonych ofert: 3

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Termin wykonania zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BETPOL
Silno 6
87-125 Osiek nad Wisłą

985920,00 zł

3 lata

2

GEOKOMPLEKS Krokos Wioleta             ul.Rumiankowa 14                           87-100 Toruń

1010800,00 zł

3 lata

3

GEO-ARCH
ul. Zielna 13
Szembekowo
87-123 Dobrzejewice

 

 

994200,00 zł

 

 

3 lata

Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy §3.
Termin realizacji zadania ustala się: 11.03.2021r. – 10.03.2024r.

                                                                             Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gmimy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 16:01

 

Obrowo, dnia 03 listopada 2020 r.

RRG.271.8.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remont dróg gminnych w gminie Obrowo  prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 03.11.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Łączna

punktacja

1.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

100 pkt

100 pkt

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

89,13 pkt

89,13 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Bartłomiej Lipka

Dobrzejewice 119, 87-123 Dobrzejewice

44,57 pkt

44,57 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  trzy oferty.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 920 925,60 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 912 660,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 09.11.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 15:55

Obrowo, 03.11.2020 r.

RRG.271.8.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj

Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie o cenę:

„Zakup i dostawa kruszywa na remont dróg gminnych w gminie Obrowo”

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

912 660,00 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 03.11.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 3

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 87-500 Rypin

920 925,60 zł

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

1 033 200,00 zł

3.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Bartłomiej Lipka
Dobrzejewice 119, 87-123 Dobrzejewice

2 066 400,00 zł

 

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 4.4 SIWZ.
 2. Termin wykonania zamówienia: od 01.03.2021 r. do 31.05.2022 r.

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 15:51

 

Obrowo, 16.11.2020 r.

RRG.271.6.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo”

 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  719947,77 zł brutto
 1. Dane o oferentach:
  Oferty składano do dnia  16.11.2020 r. do godz. 10:00
  Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński
ul. Miodowa 8
87-800 Włocławek

849480,66 zł

5 lat

2.

KUJAWIA Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 22A
87-800 Włocławek

480930,00 zł

5 lat

3.

EKOBUD Toruń Paweł Słomkowski
ul. Świerkowa 21A
87-100 Toruń

686955,00zł

5 lat

4.

Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD
M.M. Obuchowscy Spółka Jawna
ul. Budowlana 7
87-600 Lipno

494150,79 zł

5 lat

5.

LUPUSS Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 61 c lok. 304
01-031 Warszawa

747057,15 zł

5 lat

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt.  7 SIWZ. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2021-30.11.2022.

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
/-/ mgr Andrzej Wieczyński
Wójt Gminy Obrowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-16 10:52

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.11.2020 r. wraz z załącznikami

drukuj (Pytania i odpowiedzi z dnia 10.11.2020 r. wraz z załącznikami)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:13
Ogłoszenie nr 540216007-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599819-N-2020
Data: 10-10-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-11-04, godzina:10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-16, godzina:10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-02 10:01

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-02 10:01

Ogłoszenie nr 599819-N-2020 z dnia 2020-10-20 r.

Gmina Obrowo: Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Adaptacja budynków po byłej stacji PKP w miejscowości Obrowo" dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 2.15. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, 20.11. 2020 r.

RRG.271.5.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k.
Rogowo 23, 87-162 Lubicz 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 20.11.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

26,50 pkt

40 pkt

66,50  pkt

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO S.A.

ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

 59,63 pkt

40 pkt

99,63  pkt

3.

Colas Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

54,91 pkt

40 pkt

94,91 pkt

4.

PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk

ul. Popowicka 36,  88-100 Inowrocław

55,80 pkt

40 pkt

95,80 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

56,74 pkt

40 pkt

96,74 pkt

6.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

48,78 pkt

40 pkt

88,78 pkt

7.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k.

Rogowo 23, 87-162 Lubicz

60,00 pkt

40 pkt

100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  siedem ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k. Rogowo 23, 87-162 Lubicz,  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 7 przyznając jej łącznie 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 2503082,85 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła  2792340,06 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 26.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

                                                                                                                       Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 13:10
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-20 13:13

Obrowo, 17.11.2020 r.

RRG.271.5.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:

Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:
  „Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych na terenie Gminy Obrowo”
 1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  2792340,06 zł brutto
 1. Dane o oferentach:
  Oferty składano do dnia  17.11.2020 r. do godz. 10:00
  Liczba złożonych ofert: 7

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

5 666 971,74 zł

5 lat

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO S.A.
ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń

2 518 729,65 zł

5 lat

3.

Colas Polska Sp. z o.o.  
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

2 735 196,03 zł

5 lat

4.

PRDI UNIDROMEX Michał Szewczyk  
ul. Popowicka 36,  88-100 Inowrocław

2 691 533,21 zł

5 lat

5.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

2 646 917,85 zł

5 lat

6.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

3 078 602,30 zł

5 lat

7.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp.k.
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

2 503 082,85 zł

5 lat

 1. Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt.  7 SIWZ. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2022r..

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-17 15:57

Obrowo, 05.11.2020r.

RRG.271.5.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Obrowo

 1. Prosimy o załączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
  SST w załączeniu.
 1. Prosimy o określenie czy w ramach regulacji urządzeń Zamawiający będzie wymagał wymiany elementów na nowe
  Zamawiający nie będzie wymagał wymiany elementów na nowe.
 1. Prosimy o załączenie SST.
  SST w załączeniu.
 1. Prosimy o określenie czy zaprojektowane przebiegi dróg mieszczą się w granicach pasa drogowego.
  Zaprojektowane przebiegi dróg mieszczą się w granicach pasa drogowego.
 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu
  Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntami pod wszystkie elementy projektowanego układu drogowego.
 1. Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.
  Zamawiający nie będzie wymagał odcinków próbnych.
 1. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia krawędzi asfaltem.
  Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia krawędzi asfaltem.

 

Dotyczy: Brzozówka ul. Dębowa

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że istniejąca szerokość jezdni to średnio 4,2 m. W związku z tym konieczne jest zebranie warstwy humusu pod jezdnię o szerokości 4,5 m oraz pobocze 2x0,75 m w ilości 180 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod jezdnię oraz pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 27 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 3. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że istniejąca szerokość jezdni to średnio 4,2 m. W związku z tym konieczne jest wykonanie poszerzenia w ilości 30 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Brzozówka ul. Olszynowa

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 1056 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 158,4 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Brzozówka ul. Śliwkowa

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 750 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 112,5 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Dzikowo ul. Leśna

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że na odcinku występują słupy oświetleniowe, które powodują, iż nie będzie zachowana skrajnia. Prosimy o określenie czy w.w. słupy przewidziane są do przebudowy.

Dotyczy: Głogowo ul. Sarnia

 1. Prosimy o określenie czy przebudowa słupa energetycznego na początku odcinka w km ok 0+010 wchodzi w zakres zadania. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 351 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 3. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 52,65 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Głogowo ul. Wilcza

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 807 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 121,05 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Łążyn

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 330 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 49,5 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Łążynek

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 700 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 105 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Obrowo ul. Osiedlowa

 1. Prosimy o określenie czy odwodnienie liniowe oznaczone na rysunku PZT wchodzi w zakres zadania. Jeżeli tak, to prosimy o weryfikację przedmiarów oraz
 2. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 324 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 3. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 48,6 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Obrowo ul. Polna

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 922,5 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 138,38 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Osiek nad Wisłą ul. Radosna

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 522 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 78,3 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Osiek nad Wisła ul. Tulipanowa i ul. Storczykowa

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 915 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 137,25 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Zawały (odc.15)

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 780 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 117 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Dotyczy: Zębówiec

 1. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że konieczne jest wykonanie zdjęcia humusu pod pobocze w ilości 1413 m2. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
 2. W związku z koniecznością zebrania humusu pod pobocze konieczne jest również wykonanie nasypu w ilości 211,95 m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

 

Odpowiedzi do pytań 8-37: Zamawiający nie widzi konieczności uzupełnienia przedmiarów.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                       /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:37
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-05 12:42
Ogłoszenie nr 540216063-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 599663-N-2020
Data: 20-10-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data:2020-11-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-11-17, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-02 10:38

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-02 10:38

Ogłoszenie nr 599663-N-2020 z dnia 2020-10-20 r.

Gmina Obrowo: Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie gminy Obrowo
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 20.11.2020r.

RRG.271.4.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap

 1. Czy zamawiający zaakceptuje do realizacji tej inwestycji rury do kanalizacji sanitarnej PVC-U ze ścianką litą SN 8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009

Zamawiający dopuszcza jako równoważne materiały rury do kanalizacji sanitarnej PVC-U ze ścianką litą SN 8 w średnicach fi 160 i di 200 zgodne z PN-EN 1401-1:2009.

 1. Czy zamawiający zaakceptuje studnie włazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodną z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476 posiadającej trzon z rury karbowanej , drabinki spełniającymi wymagania normy PN-EN 14396:2006, odpowiednie ożebrowanie i dostosowane do głębokości zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m?

Zamawiający dopuszcza jako równoważne materiały STUDNIE WŁAZOWE DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodną z PN- EN 13598-2 i PN- EN 476.

 1. prośba o przesłanie:

1.Projektu zagospodarowania z oznaczonymi studzienkami kanalizacyjnymi.

Projekt budowlany zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

2.Profili kanalizacji sanitarnej.

Profile kanalizacji sanitarnej zawarto w projekcie budowlanym, który zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

3.Rysunków przepompowni ścieków,studzienek rozprężnych itp.

Rysunki zawarto w projekcie budowlanym, który zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

4.Pełnego opisu technicznego

Projekt budowlany zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

5.Badań geologicznych

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, ponieważ dokumentacja ta nie była wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy w zakresie przetargu jest przełożenie wodociągu.

Zgodnie z załączonym przedmiarem.

 1. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji - W przedmiarze robót jest informacja o 5 przepompowniach, jednak nie ma do nich żadnej dokumentacji. Proszę zatem o udostępnienie projektu zawierającego dane przepompowni.

Projekt budowlany zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni DN 1000 z Polipropylenu (PP) na studnie betonowe DN1000 mm? Studnie betonowe są bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne oraz przyjazne dla środowiska.

Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Czy Zamawiający ze względu na optymalizację kosztów inwestycji dopuści do zamiany studni tworzywowych na studnie betonowe?

Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Poproszę o podanie nr przepompowni które wchodzą w zakres II etapu.

Numery przepompowni wchodzących w zakres II etapu to: P-5, P-4, P-3, P-9 oraz P-11.

 1. Poproszę o potwierdzenie zakresu II etapu do realizacji zaznaczonego na kolorowo na załączniku jako całego zakresu do wykonania.

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono mapę poglądową dla etapu II.

 1. Czy hydranty wraz z armaturą do przestawienia mają być ponownie zamontowane czy wykonawca ma ująć w wycenie zakup nowego materiału?

Zgodnie z przedmiarem robót.

 1. Poproszę o zamieszczenie mapy z zaznaczonymi miejscami i nr odwiertów w celu określenia ilości odwodnienia wykopu lub zamieszczenie projektu geologicznego.

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, ponieważ dokumentacja ta nie była wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. W związku z opisem w projekcie oraz przedmiarze i rysunkami z projektu nr 54 i 55 wskazującymi na konkretnego producenta (opis i rysunki identyczne jak na stronie producenta ROMULD) poproszę o odpowiedzieć:
 2. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na przyłączach studzienki PP o średnicy 425mm innego producenta np. PIPE LIFE lub Wavin?

Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie DN 1000mm np. PIPE LIFE , WAVIN lub innego producenta z kinetą innego koloru niż jasnoszara która występuje tylko u jednego producenta?

Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Ze względu na wyporność zbiorników pompowni DN1500mm, czy zamawiający dopuści do zastosowania zbiorniki Betonowe?

Zamawiający nie wyraża zgody. Należy wykonać dociążenie zbiornika z godnie z projektem budowlanym.

 1. Poproszę o informację jakiego producenta posiadają państwo monitoring kanalizacji na terenie gminy?

Na terenie gminy posiadamy monitoring kanalizacji dwóch producentów: Hydro-Marco Poznań oraz Zakład Elektroniczny Bogdan Skinder.

 1. Czy zostaną dopuszczone do zastosowania inne przepompownie niż Hydro Partner wskazany w projekcie?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych, pod warunkiem uzgodnienia parametrów przepompowni, wyposażenia, itp. z projektantem.

 1. W związku z ryczałtowym sposobem rozliczania poproszę zamieszczenia dokumentacji geologicznej koniecznej do prawidłowego wyliczenia czasu pompowania wody gruntowej z wykopów lub zgodę na rozliczanie czasu pompowania na podstawie dziennika pompowań potwierdzanego przez inspektora nadzoru.

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, ponieważ dokumentacja ta nie była wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. Prosimy o udostępnienie profili kanalizacji sanitarnej .

Profile kanalizacji sanitarnej zawarto w projekcie budowlanym, który zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną . Jeżeli tak , czy mógłby ją udostępnić.

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, ponieważ dokumentacja ta nie była wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. Czy zadanie obejmuje budowę przepompowni/tłoczni ścieków ? Jeżeli tak prosimy o załączenie dokumentacji.

Zgodnie z załączonym przedmiarem.

 1. Ze względu na to, że dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres niż obecny przetarg proszę o szczegółowe określenie zakresu do wykonania podając, które odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej są do wykonania w etapie II od którego numeru studni do którego, numery przyłączy do działek, które przepompownie są do wykonania - w przedmiarze jest 5 przepompowni nie określono, które a w projekcie jest ich 13.

Zgodnie z załączonym przedmiarem i mapą poglądową dla II etapu.

 1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

W ramach niniejszej inwestycji Zamawiający nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

 1. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Przygotowanie projektu organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy.

 1. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Zamawiający nie określa metody. Powinna być ona zgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 1. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odwodnieni wykopów zgodnie z projektem budowlanym.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i techniczną. Ewentualny brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będzie obciążał Wykonawcy.

 1. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Trasa niniejszej inwestycji będzie przebiegała w drogach gruntowych gminnych.

 1. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Maksymalna odległość do 5 km.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Zamawiający potwierdza, że przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Cena ryczałtowa stała w zakresie robót objętych SIWZ. Nie obejmuje robót dodatkowych.

 1. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny.

Podstawą wyceny oferty jest przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia jest dokumentem podstawowym.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.

 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie *ath bądź *rds dla przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiarów robót w formie *ath bądź *rds dla przedmiotowej inwestycji.

 1. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, zapewniającego bezproblemową komunikację.

 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone prace.

Nie dotyczy.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Zamawiający wyraża zgodę, jeżeli zastosowanie powyższej metody jest bezkolizyjne i możliwe technicznie.

 1. Prosimy o podanie dokładnego zakresu przedmiotu zamówienia przewidzianego do realizacji z podaniem odcinków lub numerów punktów, węzłów i studni. Załączony przedmiar do postępowania nie precyzuje powyższego jedynie określa zakres ilościowy sieci do wykonania, a dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie postępowania z dnia 20.10.2020r. zawiera szerszy zakres sieci kanalizacji sanitarnej niż określony w SIWZ.

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze robót.

 1. Czy Zamawiający uzna za równoważne zamianę studni włazowych DN1000 z PP na studnie betonowe DN1000 łączone na uszczelkę.

Zamawiający uzna je za równoważne.

 1. Prosimy o podanie, które przepompownie ścieków przewidziane są do realizacji w ramach niniejszej inwestycji.

Numery przepompowni wchodzących w zakres II etapu to: P-5, P-4, P-3, P-9 oraz P-11.

 1. Czy w zakresie niniejszej inwestycja są do wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni ścieków? Jeśli tak to prosimy o zamieszczeni dokumentacji technicznej branży elektrycznej i przedmiarów dla w/w przyłączy elektroenergetycznych.

Wykonanie przyłącza leży po stronie Zamawiającego.

 1. Prosimy o zamieszczenia na stronie postępowania opinii geotechnicznej o której mowa w pkt. 14 projektu budowlanego wraz z mieszczeniem mapy lokalizacyjnej odwiertów geologicznych.

Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej, ponieważ dokumentacja ta nie była wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę.

 1. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również mając na uwadze obecną sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów, przepompowni) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.12.2020 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert, z uwagi na kilkukrotne już wydłużanie tego terminu.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 14:12

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-20 14:13
Ogłoszenie nr 540224948-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593917-N-2020
Data: 07/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-11-17, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-26, godzina 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-12 12:19

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-12 12:19

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 11:17
Ogłoszenie nr 540217175-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593917-N-2020
Data: 07/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: - budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej, - budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej, - budowę przyłączy. Długość planowanych obiektów wynosi: - sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej – 3 516,0 mb - sieć kanalizacja sanitarna tłoczna – 675,5 mb - przyłącza kanalizacji sanitarnej – 1 304,3 mb 4.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:  budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej: Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu: - PVC-U ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN12, SLW60 o średnicy DN 200 x 6,6 o łącznej długości 3 516,0mb.  budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej: Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe typu: - PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN90x5,4 i łącznej długości: 675,5 mb, - PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy DN160x9,5 i łącznej długości: 506,0 mb,  budowę przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu: - PVC-U ze ścianką litą wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34 o średnicy DN 160 x 5,5 o łącznej długości 1 304,3 mb.  wodociąg do przełożenia: W związku z nienormatywnym zbliżeniem projektowanej kanalizacji do istniejących przewodów wodociągowych w110 należy je przełożyć na odcinku całkowitym L=248,6 m. Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych: - PEHD100 Dz110x6,6 PN10 SDR17 o długości łącznej 248,6 mb. 4.2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-10-23, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-17, godzina 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 11:14

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-03 11:14
Ogłoszenie nr 540205965-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 593917-N-2020
Data: 07/10/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-10-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-11-06, godzina 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-20 13:31

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-20 13:32
Ogłoszenie nr 593917-N-2020 z dnia 2020-10-07 r.


Gmina Obrowo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Silno – II etap” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Szembekowo, dnia 25 września 2020 r.

ZP.OSPS.271.1.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Szembekowie  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.09.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres
Wykonawcy

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

gwarancja na pojazd

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

termin dostawy

Łączna

punktacja

1.

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę.

Część I:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: MOTO-TRUCK Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 799 500,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 800 000,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 02.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.                                                                                                                                

 Prezes Zarządu OSP w Szembekowie

/-/ Dariusz Mytlewski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-25 08:56

Obrowo, 24.09.2020 r.

ZP.OSPS.271.1.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Artur Kwiatkowski
 4. Członek Komisji Przetargowej – Kazimierz Gackowski
 5. Członek Komisji Przetargowej – Sławomir Lewandowski
 6. Członek Komisji Przetargowej – Janusz Lewandowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP  w Szembekowie”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

800 000,00 zł brutto

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  24.09.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 1

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Gwarancja na pojazd

Termin dostawy

1.

MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

799500,00 zł

podwozie – 36 miesięcy

nadwozie – 36 miesięcy

30 dni

Warunki płatności zostały zawarte w projekcie umowy § 5.

Podpisy Komisji Przetargowej:                                         

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/ Martyna Kujawska
 3. /-/ Artur Kwiatkowski
 4. /-/ Kazimierz Gackowski
 5. /-/ Sławomir Lewandowski
 6. /-/ Janusz Lewandowski

Ustalenia Komisji zatwierdzam:  
/-/ Dariusz Mytlewski  

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-24 12:03
Ogłoszenie nr 540180061-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.
Szembekowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586290-N-2020
Data: 17/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie, Krajowy numer identyfikacyjny 871548829, ul. Osiedlowa   56, 87-123  Szembekowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 787374661, 787374661, e-mail oc@obrowo.pl, ospszembekowo@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZP.OSPS.272.1.2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP.OSPS.271.1.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: 1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Kawęczyn, Kawęczyn 13D, 87-123 Dobrzejewice.
W ogłoszeniu powinno być: 1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Szembekowo, ul. Osiedlowa 56 Szembekowo, 87-123 Dobrzejewice.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-18 13:04

Ogłoszenie nr 586290-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Szembekowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie, krajowy numer identyfikacyjny 871548829, ul. Osiedlowa   56 , 87-123  Szembekowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 787374661, 787374661, e-mail oc@obrowo.pl, ospszembekowo@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie

 

Obrowo, dnia 28 sierpnia 2020 r.

RRG.271.3.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 28.08.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr
oferty

Nazwa firmy lub imię i
Nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres
Wykonawcy

Ilość uzyskanych
Punktów kryterium:
cena

Ilość uzyskanych
Punktów kryterium:
okres gwarancji

Łączna
punktacja

1.

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Nieszawska 12
87-100 Toruń

50,18 pkt

40 pkt

90,18 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

58,59 pkt

40 pkt

98,59 pkt

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

51,61 pkt

40 pkt

91,61 pkt

4.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23
87-162 Lubicz

60,00 pkt

40 pkt

100 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  cztery oferty.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 1 669 577,40 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 475 118,06 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 04.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-28 12:19

Obrowo, 27.08.2020 r.

RRG.271.3.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 3. Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska  
 4. Członek Komisji Przetargowej – Ewa Charyga

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742
oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
2 475 118,06 zł brutto

Dane o oferentach:
Oferty składano do dnia  27.08.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 4

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k.
ul.  Nieszawska 12
87-100 Toruń

1 996 428,08 zł

5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

1 709 676,68 zł

5 lat

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

1 941 002,57 zł

5 lat

4.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23
87-162 Lubicz

1 669 577,40 zł

5 lat

Warunki płatności zostały zawarte w  rozdziale IV pkt.  4.7. SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. /-/ Martyna Kujawska                                                                        
 2. /-/ Iwona Malcan-Maj
 3. /-/ Hanna Gołębiewska
 4. /-/ Ewa Charyga

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-27 12:55
Ogłoszenie nr 540156708-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569908-N-2020
Data: 05-08-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3 b)
W ogłoszeniu jest: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej ogólnobudowlanej i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
W ogłoszeniu powinno być: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.4
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, zamówienia publicznego Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ) Wypełniony wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-20 13:53

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-20 13:54
Ogłoszenie nr 540152776-N-2020 z dnia 14-08-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569908-
Data: 05-08-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-08-20 godz.10.00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-08-27 godz.10.00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-14 13:34
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-08-14 13:35

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-14 13:35

Ogłoszenie nr 569908-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Gmina Obrowo: Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Kawęczyn, dnia 10 czerwca 2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul.
ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

gwarancja na pojazd

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

termin dostawy

Łączna

punktacja

1.

MOTO-TRUCK
Sp. z o.o.
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

60 pkt

0 pkt

10 pkt

70 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: MOTO-TRUCK Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  70 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 829 020,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 820 000,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 17.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.   

Prezes Zarządu OSP w Kawęczynie

/-/ Janusz Lewandowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 15:15

Obrowo, 10.06.2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Kazimierz Bogdalski  
 4. Członek Komisji Przetargowej – Sławomir Lewandowski
 5. Członek Komisji Przetargowej – Mariusz Laskowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg  nieograniczony:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP  w Kawęczynie”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

820 000,00 zł brutto

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  10.06.2020 r. do godz. 12:00
Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Gwarancja na pojazd

Termin dostawy

1.

MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

829 020,00 zł

podwozie – 24 miesiące

nadwozie – 24 miesiące

30     dni

Warunki płatności zostały zawarte w  projekcie umowy § 5.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/ Martyna Kujawska
 3. /-/ Kazimierz Bogdalski
 4. /-/ Sławomir Lewandowski
 5. /-/ Mariusz Laskowski

Ustalenia Komisji zatwierdzam:    

/-/ Janusz Lewandowski   

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:25
Ogłoszenie nr 540098718-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.
Kawęczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545899-N-2020
Data: 01/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D, 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
W ogłoszeniu powinno być: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. Dopuszcza się maksymalną prędkość pojazdu o innych (zbliżonych) parametrach, jednak musi być ona zgodna ze świadectwem dopuszczenia lub homologacją na pojazd. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Zamawiający dopuszcza zamontowanie drabiny po prawej stronie z tyłu pojazdu. 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp z prawej i lewej strony pojazdu bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami oraz nad drzwiami kabiny, ale pod warunkiem, że oświetlenie uzyska nie gorszy strumień świetlny od listew LED. Oświetlenie musi być wykonane w technologii LED. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z dwiema najaśnicami o niższej mocy, lecz pod warunkiem osiągnięcia przez nie łącznego strumienia świetlnego min. 30 000 lm.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:49
Ogłoszenie nr 540097626-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543522-N-2020
Data: 25-05-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
W ogłoszeniu powinno być: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego...... Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:22

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:23

Ogłoszenie nr 545899-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D , 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
stowarzyszenie

 

Obrowo, dnia 10 czerwca 2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia dla części I i II została wybrana oferta:

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

C Część

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

Łączna

punktacja

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

56 pkt.

11 pkt.

20 pkt.

87 pkt.

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

59 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

99 pkt.

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

29 pkt.

5  pkt.

20 pkt.

54 pkt.

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

60  pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

47 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

81 pkt.

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

29 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

63  pkt.

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

52 pkt.

0 pkt.

20 pkt.

72 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) i zwrócona Wykonawcy (wpłynęła po terminie składania ofert)..

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Virtus Sun Polska , Sp. z o.o. ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 (część I) i 5(część II)  przyznając jej łącznie po  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 794 784,96 zł dla części I i 480 168,00 zł dla części II. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie  wynosiła 1 742 867,28 zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 19.06.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:31

Obrowo, 09.06.2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Członek Komisji Przetargowej – Hanna Raniszewska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 742 867,28 zł brutto, w tym:

część I – 1 127 267,28 zł

część II – 615 600,00 zł

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  09.06.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część

Cena zł brutto

Okres gwarancji Wykonawcy

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

854 352,78 zł

10 lat

2 dni robocze

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

802 806,10 zł

15 lat

2 dni robocze

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

977 730,00 zł

5 lat

2 dni robocze

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

794 784,96 zł

15 lat

2 dni robocze

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

480 168,00 zł

10 lat

2 dni robocze

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

610 243,20 zł

8 lat

2 dni robocze

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

999 282,96

8 lat

2 dni robocze

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

922 079,68 zł

6 lat

2 dni robocze

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:  

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/  Hanna Raniszewska
 3. /-/ Martyna Kujawska     

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-09 14:56

Ogłoszenie nr 543522-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Obrowo: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Nr Konkursu: RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

RRG.271.1.2020.I

Obrowo, 30.06.2020r.

Informacja 

Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

Informuję, że w dniu 27.05.2020r. w ramach prowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo” (RRG.271.1.2020.IMM) wybrany wykonawca: Firma INEL Sp. z o.o. S.K.  odmówił podpisania umowy na przedmiotowe postępowanie.

W związku z powyższym informujemy, iż powyższe postępowanie zostało zakończone.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 11:13
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 11:15

Obrowo, dnia 19 maja 2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.
Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2,
86-134 Dragacz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 19.05.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

56,73 pkt.

40 pkt.

96,73 pkt.

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

50,50 pkt.

40 pkt.

90,50 pkt.

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

54,04 pkt.

40 pkt.

94,04 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

49,52 pkt.

40 pkt.

89,52 pkt.

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

48,75 pkt.

40 pkt.

88,75 pkt.

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

51,15 pkt.

40 pkt.

91,15 pkt.

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

52,00 pkt.

40 pkt.

92,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Firmę INEL Sp. z o.o. sp. k. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 895 440,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1 033 200,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 26.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.                                                                                                       

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-19 13:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:49

RRG.271.1.1.2020.IMM                                                                                     Obrowo, 05.05.2020r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 2. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Agnieszka Kwiatkowska
 3. Zastępca przewodniczącej Komisji Przetargowej – Artur Słomkowski
 4. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 5. Członek Komisji – Hanna Raniszewska
 6. Członek Komisji – Martyna Kujawska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1033200,00 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 05.05.2020r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

947 100,00 zł

1 godzina

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

1 063 851,60 zł

1 godzina

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

994 280,00 zł

1 godzina

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

1 084 860,00 zł

1 godzina

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

895 440,00 zł

1 godzina

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

1 102 080,00 zł

1 godzina

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

1 050 420,00 zł

1 godzina

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

1 033 200,00 zł

1 godzina

Warunki płatności zostały zawarte w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ i oferty) §5 oraz rozdziale IV ust. 4.4 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:                                          Ustalenia Komisji zatwierdzam:

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                     /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-05 12:37
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 12:48

Obrowo, dnia 29.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie mieszaki kruszyw naturalnych i sztucznych frakcji 0-31,5 mm spełniających normę PN-EN 13285:2010, oraz wskaźnik nośności CBR na poziomie ≥ 60?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 1. Czy Zamawiający dopuści mieszankę kruszywa wapiennego i żużla pochodzącego ze spalania śmieci i odpadów, jednakże spełniającego PN – EN 13285:2010 o CBR ≥ 60.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-29 13:32
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-29 13:33

Obrowo, dnia 22.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 

 1. Zamawiający określa dla powyższego zadania dostarczenia kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13285:2010 czyli dla mieszanek niezwiązanych – wymagania dla projektantów.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez wykonawcę kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13242:2004 czyli dla kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych „materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – wymagania dla wykonawców.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony.

 

drukuj ()

Ogłoszenie nr 540065647-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526796-N-2020
Data: 25.03.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-05, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:41

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:42

Ogłoszenie nr 526796-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-05 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 100344
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-26 12:57