Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

Ogłoszenie nr 540180061-N-2020 z dnia 18-09-2020 r.
Szembekowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586290-N-2020
Data: 17/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie, Krajowy numer identyfikacyjny 871548829, ul. Osiedlowa   56, 87-123  Szembekowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 787374661, 787374661, e-mail oc@obrowo.pl, ospszembekowo@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: ZP.OSPS.272.1.2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: ZP.OSPS.271.1.2020

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5)
W ogłoszeniu jest: 1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Kawęczyn, Kawęczyn 13D, 87-123 Dobrzejewice.
W ogłoszeniu powinno być: 1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OSP Szembekowo, ul. Osiedlowa 56 Szembekowo, 87-123 Dobrzejewice.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-18 13:04

Ogłoszenie nr 586290-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie: Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Szembekowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie, krajowy numer identyfikacyjny 871548829, ul. Osiedlowa   56 , 87-123  Szembekowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 787374661, 787374661, e-mail oc@obrowo.pl, ospszembekowo@wp.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie

 

Obrowo, dnia 28 sierpnia 2020 r.

RRG.271.3.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 28.08.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr
oferty

Nazwa firmy lub imię i
Nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres
Wykonawcy

Ilość uzyskanych
Punktów kryterium:
cena

Ilość uzyskanych
Punktów kryterium:
okres gwarancji

Łączna
punktacja

1.

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Nieszawska 12
87-100 Toruń

50,18 pkt

40 pkt

90,18 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

58,59 pkt

40 pkt

98,59 pkt

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

51,61 pkt

40 pkt

91,61 pkt

4.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23
87-162 Lubicz

60,00 pkt

40 pkt

100 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  cztery oferty.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 1 669 577,40 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 475 118,06 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 04.09.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-28 12:19

Obrowo, 27.08.2020 r.

RRG.271.3.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Zastępca Przewodniczącej Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 3. Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska  
 4. Członek Komisji Przetargowej – Ewa Charyga

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742
oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
2 475 118,06 zł brutto

Dane o oferentach:
Oferty składano do dnia  27.08.2020 r. do godz. 10:00
Liczba złożonych ofert: 4

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

BUD-WEST Sp. z o.o. Sp.k.
ul.  Nieszawska 12
87-100 Toruń

1 996 428,08 zł

5 lat

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

1 709 676,68 zł

5 lat

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

1 941 002,57 zł

5 lat

4.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa
Rogowo 23
87-162 Lubicz

1 669 577,40 zł

5 lat

Warunki płatności zostały zawarte w  rozdziale IV pkt.  4.7. SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. /-/ Martyna Kujawska                                                                        
 2. /-/ Iwona Malcan-Maj
 3. /-/ Hanna Gołębiewska
 4. /-/ Ewa Charyga

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-27 12:55
Ogłoszenie nr 540156708-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569908-N-2020
Data: 05-08-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1
Punkt: 3 b)
W ogłoszeniu jest: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej ogólnobudowlanej i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.
W ogłoszeniu powinno być: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą będącą kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności i co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.4
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie, zamówienia publicznego Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: ) Wypełniony wykaz robót budowlanych, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – potencjał kadrowy

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-20 13:53

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-20 13:54
Ogłoszenie nr 540152776-N-2020 z dnia 14-08-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569908-
Data: 05-08-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2020-08-20 godz.10.00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-08-27 godz.10.00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-14 13:34
 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-08-14 13:35

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-08-14 13:35

Ogłoszenie nr 569908-N-2020 z dnia 2020-08-05 r.

Gmina Obrowo: Przebudowa drogi gminnej nr 101013C w m. Kawęczyn od km 0+959 do km 1+742 oraz przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m. Szembekowo od km 0+988 do km 1+892
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Kawęczyn, dnia 10 czerwca 2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul.
ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

gwarancja na pojazd

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

termin dostawy

Łączna

punktacja

1.

MOTO-TRUCK
Sp. z o.o.
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

60 pkt

0 pkt

10 pkt

70 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: MOTO-TRUCK Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  70 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 829 020,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 820 000,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 17.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.   

Prezes Zarządu OSP w Kawęczynie

/-/ Janusz Lewandowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 15:15

Obrowo, 10.06.2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Kazimierz Bogdalski  
 4. Członek Komisji Przetargowej – Sławomir Lewandowski
 5. Członek Komisji Przetargowej – Mariusz Laskowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg  nieograniczony:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP  w Kawęczynie”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

820 000,00 zł brutto

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  10.06.2020 r. do godz. 12:00
Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Gwarancja na pojazd

Termin dostawy

1.

MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

829 020,00 zł

podwozie – 24 miesiące

nadwozie – 24 miesiące

30     dni

Warunki płatności zostały zawarte w  projekcie umowy § 5.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/ Martyna Kujawska
 3. /-/ Kazimierz Bogdalski
 4. /-/ Sławomir Lewandowski
 5. /-/ Mariusz Laskowski

Ustalenia Komisji zatwierdzam:    

/-/ Janusz Lewandowski   

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:25
Ogłoszenie nr 540098718-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.
Kawęczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545899-N-2020
Data: 01/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D, 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
W ogłoszeniu powinno być: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. Dopuszcza się maksymalną prędkość pojazdu o innych (zbliżonych) parametrach, jednak musi być ona zgodna ze świadectwem dopuszczenia lub homologacją na pojazd. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Zamawiający dopuszcza zamontowanie drabiny po prawej stronie z tyłu pojazdu. 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp z prawej i lewej strony pojazdu bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami oraz nad drzwiami kabiny, ale pod warunkiem, że oświetlenie uzyska nie gorszy strumień świetlny od listew LED. Oświetlenie musi być wykonane w technologii LED. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z dwiema najaśnicami o niższej mocy, lecz pod warunkiem osiągnięcia przez nie łącznego strumienia świetlnego min. 30 000 lm.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:49
Ogłoszenie nr 540097626-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543522-N-2020
Data: 25-05-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
W ogłoszeniu powinno być: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego...... Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:22

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:23

Ogłoszenie nr 545899-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D , 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
stowarzyszenie

 

Obrowo, dnia 10 czerwca 2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia dla części I i II została wybrana oferta:

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

C Część

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

Łączna

punktacja

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

56 pkt.

11 pkt.

20 pkt.

87 pkt.

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

59 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

99 pkt.

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

29 pkt.

5  pkt.

20 pkt.

54 pkt.

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

60  pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

47 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

81 pkt.

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

29 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

63  pkt.

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

52 pkt.

0 pkt.

20 pkt.

72 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) i zwrócona Wykonawcy (wpłynęła po terminie składania ofert)..

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Virtus Sun Polska , Sp. z o.o. ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 (część I) i 5(część II)  przyznając jej łącznie po  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 794 784,96 zł dla części I i 480 168,00 zł dla części II. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie  wynosiła 1 742 867,28 zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 19.06.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:31

Obrowo, 09.06.2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Członek Komisji Przetargowej – Hanna Raniszewska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 742 867,28 zł brutto, w tym:

część I – 1 127 267,28 zł

część II – 615 600,00 zł

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  09.06.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część

Cena zł brutto

Okres gwarancji Wykonawcy

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

854 352,78 zł

10 lat

2 dni robocze

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

802 806,10 zł

15 lat

2 dni robocze

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

977 730,00 zł

5 lat

2 dni robocze

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

794 784,96 zł

15 lat

2 dni robocze

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

480 168,00 zł

10 lat

2 dni robocze

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

610 243,20 zł

8 lat

2 dni robocze

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

999 282,96

8 lat

2 dni robocze

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

922 079,68 zł

6 lat

2 dni robocze

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:  

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/  Hanna Raniszewska
 3. /-/ Martyna Kujawska     

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-09 14:56

Ogłoszenie nr 543522-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Obrowo: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Nr Konkursu: RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

RRG.271.1.2020.I

Obrowo, 30.06.2020r.

Informacja 

Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

Informuję, że w dniu 27.05.2020r. w ramach prowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo” (RRG.271.1.2020.IMM) wybrany wykonawca: Firma INEL Sp. z o.o. S.K.  odmówił podpisania umowy na przedmiotowe postępowanie.

W związku z powyższym informujemy, iż powyższe postępowanie zostało zakończone.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 11:13
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 11:15

Obrowo, dnia 19 maja 2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.
Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2,
86-134 Dragacz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 19.05.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

56,73 pkt.

40 pkt.

96,73 pkt.

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

50,50 pkt.

40 pkt.

90,50 pkt.

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

54,04 pkt.

40 pkt.

94,04 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

49,52 pkt.

40 pkt.

89,52 pkt.

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

48,75 pkt.

40 pkt.

88,75 pkt.

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

51,15 pkt.

40 pkt.

91,15 pkt.

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

52,00 pkt.

40 pkt.

92,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Firmę INEL Sp. z o.o. sp. k. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 895 440,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1 033 200,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 26.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.                                                                                                       

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-19 13:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:49

RRG.271.1.1.2020.IMM                                                                                     Obrowo, 05.05.2020r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 2. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Agnieszka Kwiatkowska
 3. Zastępca przewodniczącej Komisji Przetargowej – Artur Słomkowski
 4. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 5. Członek Komisji – Hanna Raniszewska
 6. Członek Komisji – Martyna Kujawska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1033200,00 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 05.05.2020r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

947 100,00 zł

1 godzina

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

1 063 851,60 zł

1 godzina

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

994 280,00 zł

1 godzina

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

1 084 860,00 zł

1 godzina

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

895 440,00 zł

1 godzina

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

1 102 080,00 zł

1 godzina

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

1 050 420,00 zł

1 godzina

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

1 033 200,00 zł

1 godzina

Warunki płatności zostały zawarte w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ i oferty) §5 oraz rozdziale IV ust. 4.4 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:                                          Ustalenia Komisji zatwierdzam:

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                     /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-05 12:37
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 12:48

Obrowo, dnia 29.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie mieszaki kruszyw naturalnych i sztucznych frakcji 0-31,5 mm spełniających normę PN-EN 13285:2010, oraz wskaźnik nośności CBR na poziomie ≥ 60?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 1. Czy Zamawiający dopuści mieszankę kruszywa wapiennego i żużla pochodzącego ze spalania śmieci i odpadów, jednakże spełniającego PN – EN 13285:2010 o CBR ≥ 60.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-29 13:32
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-29 13:33

Obrowo, dnia 22.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 

 1. Zamawiający określa dla powyższego zadania dostarczenia kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13285:2010 czyli dla mieszanek niezwiązanych – wymagania dla projektantów.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez wykonawcę kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13242:2004 czyli dla kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych „materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – wymagania dla wykonawców.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony.

 

drukuj ()

Ogłoszenie nr 540065647-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526796-N-2020
Data: 25.03.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-05, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:41

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:42

Ogłoszenie nr 526796-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95638
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-18 13:04