Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina ObrowoPL613Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27Obrowo87-126PolskaOsoba do kontaktów: Iwona Malcan-Maj Tel.: +48 566786022E-mail: przetargi@obrowo.ol Faks: +48 566786022Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.obrowo.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.obrowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-04-24 11:54

Obrowo 24.04.2019r.

 

RRG.271.3.2.2019.IMM

 

                                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                         

 

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu od pompowni wody w Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej -  Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.04.2019r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: gotowość do dziennego zapotrzebowania kruszywa

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.,

 ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz

 

51,18 pkt.

40,00 pkt.

91,18 pkt.

2

Zakład Usług Geodezyjnych i Melioracyjnych Piotr Rojek

ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

57,68 pkt.

40,00 pkt.

97,68 pkt.

3

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

Ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

60,00 pkt.

40,00  pkt.

100 pkt.

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV.4.8 SIWZ.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz okres gwarancji  ustalono, że oferta złożona przez Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET” nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskał największą ilość punktów tj. 100 pkt. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 30.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

                                                                                                                

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-04-24 11:57

 

Ogłoszenie nr 535607-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
 

Gmina Obrowo: Rozbudowa wodociągu od pompowni wody Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej - Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 27.02.2019 r.

RRG.271.3.2.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa drobnego  na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo „ELKAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 27.02.2019r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: gotowość do dziennego zapotrzebowania kruszywa

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. S.K.

ul. Morwowa 6

87-100 Toruń

43,64 pkt.

40,00 pkt.

83,64 pkt.

2

Przedsiębiorstwo „ELKAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

87-100 Toruń

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

3

„MARPOL” Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5

87-500 Rypin

50,15 pkt.

20 pkt.

70,15 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz gotowość do dostarczenia dziennego zapotrzebowania kruszywa ustalono, że oferta złożona przez Przedsiębiorstwo ELKAJO Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwot, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 06.03.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-27 11:42

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-26 10:51

Ogłoszenie nr 514418-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.
 

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa drobnego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 27.02.2019 r.

RRG.271.2.2.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa drogowego  na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Przedsiębiorstwo „ELKAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 27.02.2019r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: gotowość do dziennego zapotrzebowania kruszywa

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. S.K.

ul. Morwowa 6

87-100 Toruń

40,98 pkt.

40,00 pkt.

80,98 pkt.

2

Przedsiębiorstwo „ELKAJO” Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27

87-100 Toruń

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono dwie oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz gotowość do dostarczenia dziennego zapotrzebowania kruszywa ustalono, że oferta złożona przez Przedsiębiorstwo ELKAJO Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwot, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 06.03.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-27 11:03

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-25 12:04
Ogłoszenie nr 540031585-N-2019 z dnia 19-02-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 513519-N-2019
Data: 2019-02-14
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.1.2. Przedmiot zamówienia stanowi mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0/45 mm kruszywo lub mieszanka amfibolitowa z wyłączeniem kruszywa naturalnego.
W ogłoszeniu powinno być: 4.1.2. Przedmiot zamówienia stanowi mieszanka kruszyw naturalnych frakcji 0/45 mm kruszywo lub mieszanka amfibolitowa z wyłączeniem kruszywa wapiennego.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-19 10:12
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2019-02-19 10:12

Ogłoszenie nr 513519-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.
 

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa drogowego na remonty dróg gminnych w gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 79378
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-10 14:53

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2136896
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-18 14:23

Stopka strony