Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

RRG.271.1.2020.I

Obrowo, 30.06.2020r.

Informacja 

Dotyczy postępowania pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

Informuję, że w dniu 27.05.2020r. w ramach prowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo” (RRG.271.1.2020.IMM) wybrany wykonawca: Firma INEL Sp. z o.o. S.K.  odmówił podpisania umowy na przedmiotowe postępowanie.

W związku z powyższym informujemy, iż powyższe postępowanie zostało zakończone.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 11:13
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 11:15

Kawęczyn, dnia 10 czerwca 2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o.
ul.
ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

gwarancja na pojazd

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

termin dostawy

Łączna

punktacja

1.

MOTO-TRUCK
Sp. z o.o.
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

60 pkt

0 pkt

10 pkt

70 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: MOTO-TRUCK Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  70 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 829 020,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 820 000,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 17.06.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.   

Prezes Zarządu OSP w Kawęczynie

/-/ Janusz Lewandowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 15:15

Obrowo, 10.06.2020 r.

ZP.OSPK.271.1.2020

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Sekretarz Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Kazimierz Bogdalski  
 4. Członek Komisji Przetargowej – Sławomir Lewandowski
 5. Członek Komisji Przetargowej – Mariusz Laskowski

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg  nieograniczony:

„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP  w Kawęczynie”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

820 000,00 zł brutto

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  10.06.2020 r. do godz. 12:00
Liczba złożonych ofert: 1

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Gwarancja na pojazd

Termin dostawy

1.

MOTO-TRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. P. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

829 020,00 zł

podwozie – 24 miesiące

nadwozie – 24 miesiące

30     dni

Warunki płatności zostały zawarte w  projekcie umowy § 5.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/ Martyna Kujawska
 3. /-/ Kazimierz Bogdalski
 4. /-/ Sławomir Lewandowski
 5. /-/ Mariusz Laskowski

Ustalenia Komisji zatwierdzam:    

/-/ Janusz Lewandowski   

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:25
Ogłoszenie nr 540098718-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.
Kawęczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545899-N-2020
Data: 01/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D, 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.
W ogłoszeniu powinno być: 4.3.17. Maksymalna prędkość pojazdu na najwyższym biegu, min.89 km/ h. Dopuszcza się maksymalną prędkość pojazdu o innych (zbliżonych) parametrach, jednak musi być ona zgodna ze świadectwem dopuszczenia lub homologacją na pojazd. 4.4.4. Drabina do wejścia na dach ,,składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. Zamawiający dopuszcza zamontowanie drabiny po prawej stronie z tyłu pojazdu. 4.4.7. Pojazd wyposażony w: - listwy LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie typu LED umieszczone nad drzwiami wejściowymi kabiny załogi. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp z prawej i lewej strony pojazdu bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami oraz nad drzwiami kabiny, ale pod warunkiem, że oświetlenie uzyska nie gorszy strumień świetlny od listew LED. Oświetlenie musi być wykonane w technologii LED. 4.4.30. Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min. 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 56. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z dwiema najaśnicami o niższej mocy, lecz pod warunkiem osiągnięcia przez nie łącznego strumienia świetlnego min. 30 000 lm.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-05 11:49
Ogłoszenie nr 540097626-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543522-N-2020
Data: 25-05-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
W ogłoszeniu powinno być: Część I: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego...... Część II: 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia: - kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:22

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-04 11:23

Ogłoszenie nr 545899-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w Kawęczynie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie, krajowy numer identyfikacyjny 871548835, ul. Kawęczyn   13 D , 87-123  Kawęczyn, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 692367411, 692367411, e-mail ospkaweczyn1@gmail.com, slawek232810@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
stowarzyszenie

 

Obrowo, dnia 10 czerwca 2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia dla części I i II została wybrana oferta:

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 10.06.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

C Część

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

Łączna

punktacja

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

56 pkt.

11 pkt.

20 pkt.

87 pkt.

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

59 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

99 pkt.

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

29 pkt.

5  pkt.

20 pkt.

54 pkt.

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

60  pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

47 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

81 pkt.

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

29 pkt.

14 pkt.

20 pkt.

63  pkt.

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

52 pkt.

0 pkt.

20 pkt.

72 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) i zwrócona Wykonawcy (wpłynęła po terminie składania ofert)..

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Virtus Sun Polska , Sp. z o.o. ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 4 (część I) i 5(część II)  przyznając jej łącznie po  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 794 784,96 zł dla części I i 480 168,00 zł dla części II. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie  wynosiła 1 742 867,28 zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 19.06.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-10 14:31

Obrowo, 09.06.2020 r.

RRG.271.2.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Skład Komisji Przetargowej:

 1. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 2. Członek Komisji Przetargowej – Hanna Raniszewska
 3. Członek Komisji Przetargowej – Martyna Kujawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1 742 867,28 zł brutto, w tym:

część I – 1 127 267,28 zł

część II – 615 600,00 zł

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  09.06.2020 r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Część

Cena zł brutto

Okres gwarancji Wykonawcy

Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na wezwanie

1.

3energy Sp. z o.o.
ul. Liściasta 17
91-357 Łódź

I

854 352,78 zł

10 lat

2 dni robocze

2.

Columbus Energy Spółka Akcyjna
ul. Josepha Conrada 20
31-357 Kraków

I

802 806,10 zł

15 lat

2 dni robocze

3.

Ekologika Sp. z o.o.
ul. Polna 6
21-560 Rzeczyca

II

977 730,00 zł

5 lat

2 dni robocze

4.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

I

794 784,96 zł

15 lat

2 dni robocze

5.

Virtus Sun Polska
Sp. z o.o.
ul. Lipnowska 27
87-100 Toruń

II

480 168,00 zł

10 lat

2 dni robocze

6.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST
ul. Polna 59
87-100 Toruń

II

610 243,20 zł

8 lat

2 dni robocze

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CUPRUM BIS GRUPA SBS Z. Kowalski Spółka jawna
ul. Lubicka 32
87-100 Toruń

II

999 282,96

8 lat

2 dni robocze

8.

EPROSUMENT S.A.
ul. Grunwaldzka 207/7
85-451 Bydgoszcz

I

922 079,68 zł

6 lat

2 dni robocze

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:  

 1. /-/ Iwona Malcan-Maj
 2. /-/  Hanna Raniszewska
 3. /-/ Martyna Kujawska     

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-09 14:56

Ogłoszenie nr 543522-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Obrowo: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Nr Konkursu: RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-212/18.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 19 maja 2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.
Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2,
86-134 Dragacz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 19.05.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

56,73 pkt.

40 pkt.

96,73 pkt.

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

50,50 pkt.

40 pkt.

90,50 pkt.

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

54,04 pkt.

40 pkt.

94,04 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

49,52 pkt.

40 pkt.

89,52 pkt.

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

48,75 pkt.

40 pkt.

88,75 pkt.

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

51,15 pkt.

40 pkt.

91,15 pkt.

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

52,00 pkt.

40 pkt.

92,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Firmę INEL Sp. z o.o. sp. k. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 895 440,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1 033 200,00 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 26.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.                                                                                                       

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-19 13:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 13:49

RRG.271.1.1.2020.IMM                                                                                     Obrowo, 05.05.2020r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Podstawa prawna- art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 2. Przewodnicząca Komisji Przetargowej – Agnieszka Kwiatkowska
 3. Zastępca przewodniczącej Komisji Przetargowej – Artur Słomkowski
 4. Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 5. Członek Komisji – Hanna Raniszewska
 6. Członek Komisji – Martyna Kujawska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – przetarg nieograniczony:

„Zakup i dostawa kruszywa  na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo”

 • Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

1033200,00 zł brutto

 1. Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia 05.05.2020r. do godz. 10:00

Liczba złożonych ofert: 8

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Dyspozycyjność czasowa dostarczenia kruszywa do Zamawiającego

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Sp. z o.o. sp. k.

ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

947 100,00 zł

1 godzina

2.

Z.H.U. Iwona Dąbrowska

Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo

1 063 851,60 zł

1 godzina

3.

„MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński

87-500 Rypin, Cetki 5

994 280,00 zł

1 godzina

4.

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. J. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

1 084 860,00 zł

1 godzina

5.

Firma INEL Sp. z o.o. sp. k.

Dolna Grupa, ul. Kwiatowa 1-2, 86-134 Dragacz

895 440,00 zł

1 godzina

6.

Transport – Handel - Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12, 88-210 Dobre

1 102 080,00 zł

1 godzina

7.

Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22, 87-704 Bądkowo

1 050 420,00 zł

1 godzina

8.

PROJBUD Drogownictwo Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 1, 85-067 Bydgoszcz

1 033 200,00 zł

1 godzina

Warunki płatności zostały zawarte w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ i oferty) §5 oraz rozdziale IV ust. 4.4 SIWZ.

Podpisy Komisji Przetargowej:                                          Ustalenia Komisji zatwierdzam:

                                                                                                Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                     /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-05-05 12:37
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 12:48

Obrowo, dnia 29.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie mieszaki kruszyw naturalnych i sztucznych frakcji 0-31,5 mm spełniających normę PN-EN 13285:2010, oraz wskaźnik nośności CBR na poziomie ≥ 60?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 1. Czy Zamawiający dopuści mieszankę kruszywa wapiennego i żużla pochodzącego ze spalania śmieci i odpadów, jednakże spełniającego PN – EN 13285:2010 o CBR ≥ 60.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-29 13:32
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-29 13:33

Obrowo, dnia 22.04.2020 r.

RRG.271.1.2020.IMM

Pytania i odpowiedzi

 

 1. Zamawiający określa dla powyższego zadania dostarczenia kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13285:2010 czyli dla mieszanek niezwiązanych – wymagania dla projektantów.

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez wykonawcę kruszyw spełniających wymagania normy PN-EN 13242:2004 czyli dla kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych „materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” – wymagania dla wykonawców.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna tego warunku za spełniony.

 

drukuj ()

Ogłoszenie nr 540065647-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526796-N-2020
Data: 25.03.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-04-20, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-05, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:41

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-04-16 13:42

Ogłoszenie nr 526796-N-2020 z dnia 2020-03-25 r.

Gmina Obrowo: Zakup i dostawa kruszywa na remonty dróg gminnych w Gminie Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.obrowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 25 lutego 2020 r.

RRG.271.13.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wyposażenie  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty:

Część I:

„HEBA” TOMASZ HEBA

ul. Bydgoska 46/1

85-790 Bydgoszcz

Część II:

BEMAR B.S. Gerc s.c.

ul. Słowackiego 2a

87-640 Czernikowo 

Część III:

BEMAR B.S. Gerc s.c.

ul. Słowackiego 2a

87-640 Czernikowo 

Część IV:

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.02.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr
oferty

Nazwa firmy lub imię i Nazwisko Wykonawcy
Siedziba firmy lub adres Wykonawcy

Część

Ilość uzyskanych
Punktów kryterium:
cena

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

I

38 pkt

2.

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

I

II

III

IV

75,87 pkt

65,53 pkt

37,47 pkt

71,78 pkt

3.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

II

IV

75,35 pkt

64,83 pkt

4.

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113

98-311 Ostrówek

I

II

70,95 pkt

53,98 pkt

5.

VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński

Ostrówek 113

98-311 Ostrówek

III

IV

74,32 pkt

72,74 pkt

6.

BENER MICHAŁ BENKA

ul. Wileńska 59B/15

80-215 Gdańsk

I

77,37 pkt

7.

Fundacja Aktywizacji i Integracji

ul. Kościuszki 2

86-170 Nowe

II

75,96 pkt

8.

„HEBA” TOMASZ HEBA

ul. Bydgoska 46/1

85-790 Bydgoszcz

I

100 pkt

9.

PB Tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz 

I

II

III

IV

94 pkt

77,46 pkt

61,43 pkt

77,84 pkt

10.

BEMAR B.S. Gerc s.c.

ul. Słowackiego 2a

87-640 Czernikowo 

II

III

100 pkt

100 pkt

11.

Zaułek Dizajnu Marta Szlapa

ul. Gliwicka 218E

40-860 Katowice

II

III

IV

79,41 pkt

64,21 pkt

100 pkt

12.

Hurtownia Sportowa KAL-SPORT

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

I

II

III

IV

76,93 pkt

82,21 pkt

48,07 pkt

66,43 pkt

13.

Swisspol LTD Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław 

I

II

III

IV

72,93 pkt

71,62 pkt

90,41 pkt

82,12 pkt

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwanaście ofert.

Część I:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: „HEBA” TOMASZ HEBA nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 8 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 44 698,20 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 45 271,62  zł.

Część II:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: BEMAR B.S. Gerc s.c. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 10 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 47 474,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 61 585,45 zł.

Część III:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: BEMAR B.S. Gerc s.c. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 10 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 5 576,00 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 6 789,37 zł.

Część IV:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Zaułek Dizajnu Marta Szlapa nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 10 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 13 419,78 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 13 879,40 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 20.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-25 12:09
 • 00000001
 • 00000002

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-27 12:30

Obrowo, 22.01.2020r.

RRG.271.13.2019.IMM                                                                                                  

 

Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wyposażenie

Pytania i odpowiedzi

 1. Dot. Cz. III Branża akcesoria kuchenne

Nie ma możliwości dobrania np. talerzy z jednego kompletu, które miałyby wymiary podane w specyfikacji a produkty z różnych modeli mogą się od siebie nieznacznie różnić, czy dopuszczają Państwo zatem tolerancje wymiarów jeśli chodzi o wymiary niektórych produktów (np. talerze, sztućce, cukiernic3e, mleczniki)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

 1. Dot. Części IV, pozycji 7  - etykiety i tabliczki z napisami brajlowskimi.

W związku z informacją dotyczącą parametrów tabliczek, proszę o wiadomość czy wymiary tabliczek: wysokość 177 cm, szerokość 82 cm, głębokość 74 cm, są prawidłowe?

Odpowiedź: Oczywiście, że wymiary tabliczek nie są prawidłowe. Poprawne wymiary to: 15cm x15 cm, twardy plastik.

 

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-22 11:37

Ogłoszenie nr 637250-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.
 

Gmina Obrowo: Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - wyposażenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 14 lutego 2020 r.

RRG.271.12.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

INSTALBUD Piotr Kowalewski

ul. Kościuszki 20/205

87-800 Włocławek

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 12.02.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dawbud Adam Iwański

ul. Barska 12A

87-800 Włocławek

27,28 pkt

40 pkt

67,28 pkt

2.

ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 26D

87-300 Brodnica

Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843)

3.

INSTALBUD Piotr Kowalewski

ul. Kościuszki 20/205

87-800 Włocławek

60 pkt

40 pkt

100 pkt

4.

 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

45,45 pkt

40 pkt

85,45 pkt

5.

LUPUSS Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 61 c lok. 304

01-031 Warszawa

36,24 pkt

40 pkt

76,24 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki

ul. Drzymały 14/10

87-100 Toruń

55,58 pkt

40 pkt

95,58 pkt

7.

BUD-EKO R.S. Szymańscy Sp. j.

ul. Dekerta 20

87-100 Toruń

54,23 pkt

40 pkt

94,23 pkt

8.

Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak

Rudki 9/2

62-240 Trzemeszno

43,62 pkt

40 pkt

83,62 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: INSTALBUD Piotr Kowalewski nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 3 przyznając jej łącznie 100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 1 750 763,28 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 2 113 589,19 zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 21.02.2020r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                        /-/ mgr Andrzej Wieczyński 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malcan-Maj
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-14 11:02
 • ScanI
 • ScanI1

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-23 14:39

W załączeniu rysunki do elektryki.

 • Rysunki (PDF) 8511.83kB

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2020-01-17 13:44

drukuj (W załączeniu rysunki do elektryki.)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-17 13:43

Obrowo, 14.01.2020r.

RRG.271.12.2019.IMM

Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie do ogłoszenia Nr 633454-N-2019 " Adaptacja  budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlice Wiejską i siedzibę Zespołu Interdyscyplinarnego " 

-brak zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

-brak rysunków dźwigarów drewnianych ,więźby dachowej-projekt wykonawczy 

Odpowiedź:

- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w załączeniu jako załącznik nr 10,

- projekt wykonawczy więźby dachowej w załączeniu jako załącznik nr 11.

Ponadto w załączeniu projekt budowlany – branża elektryczna jako załącznik nr 12.

Wójt Gminy Obrowo 

 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-14 13:48
Ogłoszenie nr 540274645-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633454-N-2019
Data: 09.12.2019 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-23, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-23, godzina: 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-16 14:08

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-16 14:08

Ogłoszenie nr 633454-N-2019 z dnia 2019-12-09 r.
 

Gmina Obrowo: Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Sąsiecznie na świetlicę wiejską i siedzibę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego " dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.1 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-16 14:06

 

Obrowo, dnia 24 stycznia 2020 r.

RRG.271.11.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 26D

87-300 Brodnica

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.01.2020 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Część

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki

ul. Drzymały 14/10

87-100 Toruń

II

51,83 pkt

40 pkt

91,83 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-POL Mariusz Sulecki

ul. Drzymały 14/10

87-100 Toruń

I

52,85 pkt

40 pkt

92,85 pkt

3.

Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo Budowlane

ul. Targowa 37

09-200 Sierpc 

II

44,56 pkt

40 pkt

84,56 pkt

4.

Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo Budowlane

ul. Targowa 37

09-200 Sierpc 

I

47,62 pkt

40 pkt

87,62 pkt

5.

Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” s.c.

ul. Norwida 1

09-414 Brudzeń Duży

I

 

 

II

27,66 pkt

 

 

23,26 pkt

40 pkt

 

 

40 pkt

67,66 pkt

 

 

63,26 pkt

6.

ABC Nieruchomości Brodnica

Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 26D

87-300 Brodnica 

II

60 pkt

40 pkt

100 pkt

7.

ABC Nieruchomości Brodnica

Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 26D

87-300 Brodnica 

I

60 pkt

40 pkt

100 pkt

8.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński

ul. Miodowa 8

87-800 Włocławek

I

49,08 pkt

40 pkt

89,08 pkt

9.

BUD-EKO R.S. Szymańscy Sp. j.

ul. Dekerta 20

87-100 Toruń

II

36,83 pkt

40 pkt

76,83 pkt

10.

BUD-EKO R.S. Szymańscy Sp. j.

ul. Dekerta 20

87-100 Toruń

I

45,52 pkt

40 pkt

85,52 pkt

11.

LUPUSS Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 61 c lok. 304

01-031 Warszawa

II

38,87 pkt

40 pkt

78,87 pkt

12.

LUPUSS Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 61 c lok. 304

01-031 Warszawa

I

34,92 pkt

40 pkt

74,92 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwanaście ofert.

Część I:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 7 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 1 474 512,35 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1 987 996,61 zł.

Część II:

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: ABC Nieruchomości Brodnica Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca. 

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 6 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 906 084,86 zł. Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 955 474,02 zł

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 31.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-24 09:23
 • iwona maj (2)
 • iwona maj (1)

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-01-20 14:57

Ogłoszenie nr 632119-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.
 

Gmina Obrowo: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo wraz z rozbudową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Operacja pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Obrowo” (część I) jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Nazwa schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT, Nr Konkursu: RPKP.03.05.01-04-0012/19.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
Ogłoszenie nr 540274612-N-2019 z dnia 16-12-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 632119-N-2019
Data: 05.12.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2019-12-20, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-01-20, godzina 10:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-16 14:05

 

Obrowo, dnia 23 grudnia 2019 r.

RRG.271.10.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 7:

                          

Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo Budowlane
09-200 Sierpc, ul. Targowa 37

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 23.12.2019 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

punktów kryterium:

Okres gwarancji

Łączna

punktacja

1.

Strzał-Trans Piotr Strzałkowski
Mleczków, ul. Jana Pawła II nr 19, 26-652 Zakrzew

48,78

40

88,78 pkt.

2.

BUDMAX Marek Paszyński
87-811 Fabianki 76a

53,10

40

93,10 pkt.

3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński
ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek

49,71

40

89,71 pkt.

4.

PROJPAL Marta Robakowska
ul. Smołowa 19B, 88-230 Piotrków Kujawski

50,34

40

90,34 pkt.

5.

INSTALBUD Piotr Kowalewski
ul. Kościuszki 20/205, 87-800 Włocławek

52,46

40

92,46 pkt.

6.

LUPUSS Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 61c lok. 304,
01-031 Warszawa

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

7.

Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo Budowlane
09-200 Sierpc, ul. Targowa 37

60

40

100 pkt.

8.

BUD-EKO R.S. SZYMAŃSCY SP.J.
ul. Dekerta 20, 87-100 Toruń

53,58

40

93,58 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  osiem ofert. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta nr 7, złożona przez: Sołdański Paweł SOL-BET Usługi Remontowo Budowlane nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 7 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 1659270,00 zł brutto . Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1722808,96 zł brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 6, Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 30.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-23 14:57
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-16 13:45

Poniżej skorygowany projekt umowy.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-10 10:33

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-10 10:34
Ogłoszenie nr 540262601-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 628091-N- 2019
Data: 27.11.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia zadania 2021-09-30
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia zadania 2021-07-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-12-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 2019-12-16, godzina 12:00

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-03 12:32

Ogłoszenie nr 628091-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.
 

Gmina Obrowo: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Zębowo”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Nazwa schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach ZIT Nr Konkursu: RPKP.03.05.01-IŻ.00-04-231/18".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 13 grudnia 2019 r.

RRG.271.9.2019.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Obrowo w latach 2020-2021  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

                           ul. Grudziądzka 159

                           87-100 Toruń                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 13.12.2019 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

czas reakcji na zgłoszenia

Łączna

punktacja

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

 ul. Grudziądzka 159

 87-100 Toruń                                                                    

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 5876147,95 zł . Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 4200000,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 30.12.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-13 13:01
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-12 11:21

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina ObrowoPL613Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27Obrowo87-126PolskaOsoba do kontaktów: Iwona Malcan-MajTel.: +48 566786022E-mail: przetargi@obrowo.ol Faks: +48 566786022Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.obrowo.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych , położonych na tereniegminy Obrowo w latach 2020-2021
Numer referencyjny: RRG.271.9.2019.IMM
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych znieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Obrowo związanych z utrzymaniem czystości iporządku na obszarze Gminy w latach 2020-2021. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
3.3.1. odbiór i wywóz oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych posesji zamieszkałych , z terenu GminyObrowo;
3.3.2. dostarczenie właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników oraz worków przeznaczonych dozbierania poszczególnych rodzajów odpadów;
3.3.3. dostarczenie pojemników i kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)i cmentarzy na terenie Gminy Obrowo. Zakres zamówienia obejmuje również utrzymanie pojemników wodpowiednim stanie sanitarnym i technicznym;
2 / 2
3.3.4. wywóz zebranych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania OdpadówKomunalnych (RIPOK) zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami;
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002cjw2
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-154892
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 217-532769
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/11/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ppkt a)
Zamiast:
aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubicz, prowadzonego przez Wójta Gminy Obrowo zgodnie z art.9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.),
Powinno być:
aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości na terenie Gminy Obrowo, prowadzonego przez Wójta Gminy Obrowo zgodnie z art.9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1454 ze zm.),
VII.2)
Inne dodatkowe informacje:

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-27 12:15

Obrowo, 25.11.2019r.

 

OFERENCI

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych, położonych  na terenie Gminy Obrowo w latach  2020-2021”

 1. Prosimy o potwierdzenie czy ilości odpadów z 2018r. stanowią podstawę do wyliczenia wartości (ceny) ofertowej?

Zamawiający potwierdza, że ilość odpadów z 2018r. stanowi podstawę do wyliczenia wartości (ceny) ofertowej.

 1. § 5 ust. 3 wzoru umowy – Proponujemy zapis w następującym brzmieniu: „Miesięczna cena brutto za odbiór odpadów stanowi iloczyn ton odpadów wywiezionych w okresie rozliczeniowym i stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ofertą Wykonawcy”.

Zapis w projekcie umowy został skorygowany zgodnie z uwagą. W załączeniu skorygowany projekt umowy o powyższy zapis.

 1. Prosimy o weryfikacje zapisów SIWZ w kontekście nazwy Zamawiającego, np. cyt. „Gmina Lubicz”.

Zapis w pkt. 5.2.1 ppkt. a)  SIWZ został skorygowany. W załączeniu skorygowany SIWZ o powyższy zapis oraz załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-25 14:14

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-25 14:14

 

Obrowo 25.11.2019r.

RRG.271.8.2.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości  Szembekowo  od km 0+000 do km 0+988    prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.K.

Rogowo 23
87-162 Lubicz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.11.2019r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

1.

Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jagiellońska 1,
85-067 Bydgoszcz

50,44 pkt.

40 pkt.

90,44 pkt.

2.

Usługi Sprzętowo-Transportowe REMIKOP Paweł Zieliński
ul. Chrobrego 135/137
87-100 Toruń

50,19 pkt.

40 pkt.

90,19 pkt.

3.

BRUKSYSTEM- Jacek Falszewski
ul. Przybyszewskiego 6,
87-100 Toruń

37,06 pkt.

40 pkt.

77,06 pkt.

4.

Colas Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

55,36 pkt.

40 pkt.

95,36 pkt.

5.

Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k.
Rogowo 23
87-162 Lubicz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 8
87-600 Lipno

52,47 pkt.

30 pkt.

82,47 pkt.

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWO-INŻYNIERYJNEGO S.A.
ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

46,13 pkt.

40 pkt.

86,13 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  siedem ofert. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.K.

  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 5 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 895415,40   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1187162,79  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 02.12.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                              /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-25 11:23
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-20 11:26

Obrowo, dnia 19 listopada 2019 r.

RRG.271.8.2019.IMM

Pytania i odpowiedzi

 1. W punkcie 5.2 jest siatka szklano-węglowa nasycona asfaltem, w specyfikacji D.05.03.26a jest wymieniona siatka szklano-węglowa z posypką kwarcową.

W związku z wykazaną rozbieżnością, czy intencją Zamawiającego jest zastosowanie siatki szklano-węglowej  wstępnie przesączoną asfaltem (bez posypki kwarcowej) o wytrzymałości 120x200 kN?

 

Odpowiedź

W właściwa do zastosowania jest siatka szklano-węglowa wstępnie przesączona asfaltem.

Wójt Gminy Obrowo

 

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-19 09:33

Obrowo, dnia 14 listopada 2019 r.

RRG.271.8.2019.IMM

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Jaka jest poprawna nazwa postępowania RRG.271.8.2019.IMM

Istnieją rozbieżności w nazwie postepowania pomiędzy SIWZ, Umową a ogłoszeniem o zamówieniu.

 

Ogłoszenie

 

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98.

 

umowa

 

1.      Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m.  Szembekowo od km 0+000 do km 0+988.

 

SIWZ

 

Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w m.  Szembekowo od km 0+000 do km 0+998.

 

Odpowiedź

Prawidłowy zapis widnieje w Umowie. W pozostałych dokumentach nastąpiła pomyłka pisarska. Skorygowano zapis w pozostałych dokumentach.

 

 

Wójt Gminy Obrowo

 

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-15 08:12

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-15 08:09
Ogłoszenie nr 540244673-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 601474-N-2019
Data: 05/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98
W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+988

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-15 08:09

Ogłoszenie nr 601474-N-2019 z dnia 2019-11-05 r.
 

Gmina Obrowo: Przebudowa drogi gminnej nr 101008C w miejscowości Szembekowo od km 0+000 do km 0+98.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo, dnia 05.11.2019r.

RRG.271.7.1.2019.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2021  prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

                           ul. Chemików 7

                           09-411 Płock                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 05.11.2019r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

upust

 

Łączna

punktacja

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock                                                               

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 360215,00   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 652000,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 12.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-05 12:46
 • -

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2019-10-25 15:50

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-25 15:48

Obrowo, dn. 17.10.2019r.

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: nieograniczonego postępowania przetargowego – Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2022. Znak sprawy: RRG.271.7.2019.IMM  

 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

 

Zamawiający akceptuje powyższe warunki.

 

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Zamawiający akceptuje powyższą sytuację. Uzupełniono zapis w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

 

 1. Czy Zamawiający dokona zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty poprzez wskazanie prawidłowej daty, z jakiej ma zostać podana cena? Obecnie wskazany jest dzień 12.09.2018 r.

Zamawiający dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ. Wystąpił błąd pisarski.

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:

 

- w par. 3 ust. 2 – dodać informację, iż karty będą wystawione zgodnie z zamówieniem złożonym samodzielnie przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego dostęp otrzyma Zamawiający po zawarciu umowy?

 

Tak. Dokonano korekty we wzorze umowy.

 

- w par. 4 ust. 2 – usunąć wysokość upustu? Wykonawca w trakcie składania oferty określa upust w formularzu oferty.

 

Tak. Wysokość upustu została usunięta.

 

- w par. 4 ust. 4 lit. c) – usunąć wymaganie wskazania imienia i nazwiska osoby na ewidencji wydanego paliwa i zaakceptować podawanie w przypadku wydania kart na imię i nazwisko numeru karty?

Tak. Skorygowano zapis zgodnie z uwagą.

 

- w par. 4 ust. 4 lit. d) – usunąć wymaganie wskazania nazwy maszyny na ewidencji wydanego paliwa i zaakceptować podawanie w takim przypadku numeru karty?

 

Tak. Skorygowano zapis zgodnie z uwagą.

 

- par. 5 ust. 6 – zmienić okresy rozliczeniowe na 2 okresy rozliczeniowe w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz dodać na końcu ustępu zapis: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”?

 

Zamawiający nie wyraża zgody na dwa okresy rozliczeniowe. W przeszłości to rozwiązanie było już praktykowane. Niestety, to rozwiązanie powoduje utrudnienia w Referacie Finansów i Planowania.

„Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego”  - dokonano korekty  uzupełniając zapis.

- w par. 7 ust. 1 pkt 1) – dodać do wyłączeń z konieczności płacenia kary również zdarzenia losowe oraz czasową modernizację stacji paliw?

 

Zapis skorygowano zgodnie z uwagą.

 

- w par. 7 ust. 1 pkt 3) – dodać zapis: „po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji złożonej Wykonawcy w procesie reklamacyjnym?

Zapis skorygowano zgodnie z uwagą.

- w par. 7 - dodać zapis dotyczący reklamacji paliw:

 „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami/fakturami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”.

Dodano zapis w § 7 ust.1 pkt. 4.

- w par. 7 – dodać kolejny ustęp o treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

Dodano zapis.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość.

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-18 09:09
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-18 09:10
Ogłoszenie nr 540221698-N-2019 z dnia 17-10-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607460-N-2019
Data: 08.10.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-21 GODZINA:10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-10-25 GODZINA:10:00

 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający może zaakceptować taką sytuację, gdy w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji będzie można dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-18 09:02

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-10-18 09:03

Ogłoszenie nr 607460-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w latach 2020-2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 30.07.2019r.

 

RRG.271.6.2.2019.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Włocławek

     

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 30.07.2019r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów kryterium:

czas podstawienia autobusu  zastępczego

Łączna

punktacja

1.

 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24

87-100 Toruń

58,82 pkt.

40 pkt.

98,82 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie  oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 636000,00   zł brutto. Termin wykonania zamówienia: 02.09.2019r. – 30.06.2021r. Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 560000,00  zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 06.08.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                               Wójt Gminy Obrowo

                                                                                              /-/ mgr Andrzej Wieczyński                                                                                 

drukuj ()


 

Ogłoszenie nr 540153591-N-2019 z dnia 24-07-2019 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575922-N-2019
Data: 19.07.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Obrowo poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, tj. w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1) Zespół Szkół w Brzozówce. 2) Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 3) Szkoła Podstawowa w Łążynie II. 4) Szkoła Podstawowa w Obrowie. 5) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą. 4.3. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych: Linia komunikacyjna – Brzozówka- Brzozówka: Brzozówka szkoła- przez Szembekowo – Głogowo – Brzozówka szkoła – Łążynek – Łążyn II szkoła – Zębowo-Łążyn II szkoła-Brzozówka szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Dobrzejewice – Dobrzejewice: przez Głogowo – Łążynek – Dobrzejewice szkoła – Dobrzejewice Nadleśnictwo – Zawały – Dobrzejewice szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 190 km. Linia komunikacyjna – Osiek nad Wisłą szkoła – Osiek nad Wisłą szkoła: przez Silno – Dzikowo – Osiek nad Wisłą szkoła – Sąsieczno – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Obrowo – Obrowo: przez Zębówiec – Skrzypkowo – Obrowo Kolonia – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 240 km. 4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy. 4.5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi oraz liczby przewożonych uczniów (załącznik cenowy do oferty). 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 20%. 4.7. Cena biletu miesięcznego będzie obejmowała przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń do przystanku, przy którym położona jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. 4.8. Wykonawca musi dysponować minimum 4 autobusami a w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych minimum 5 autobusami, przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących 53. 4.9. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 4.10. Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu oraz kierowcy, a także inne pochodne. 4.11. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 4.12. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 4.13. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. 4.14. Zamawiający będzie składał u Przewoźnika comiesięczne imienne zamówienia na bilety miesięczne.
W ogłoszeniu powinno być: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Obrowo poprzez zakup biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, tj. w okresie od dnia 02.09.2019 r. do 30.06.2021 r. 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1) Zespół Szkół w Brzozówce. 2) Zespół Szkół w Dobrzejewicach. 3) Szkoła Podstawowa w Łążynie II. 4) Szkoła Podstawowa w Obrowie. 5) Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą. 4.3. Przewoźnik zobowiązany jest do realizacji przewozów po następujących liniach komunikacyjnych: Linia komunikacyjna – Brzozówka- Brzozówka: Brzozówka szkoła- przez Szembekowo – Głogowo – Brzozówka szkoła – Łążynek – Łążyn II szkoła – Zębowo-Łążyn II szkoła-Brzozówka szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Dobrzejewice – Dobrzejewice: przez Głogowo – Łążynek – Dobrzejewice szkoła – Dobrzejewice Nadleśnictwo – Zawały – Dobrzejewice szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 190 km. Linia komunikacyjna – Osiek nad Wisłą szkoła – Osiek nad Wisłą szkoła: przez Silno – Dzikowo – Osiek nad Wisłą szkoła – Sąsieczno – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 200 km. Linia komunikacyjna – Obrowo – Obrowo: przez Zębówiec – Skrzypkowo – Obrowo Kolonia – Obrowo szkoła (poniedziałek – piątek) – długość linii 240 km. 4.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy. 4.5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia będzie cena jednostkowa biletu miesięcznego pomnożona przez ilość miesięcy świadczenia usługi oraz liczby przewożonych uczniów (załącznik cenowy do oferty). 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 5 %. 4.7. Cena biletu miesięcznego będzie obejmowała przejazd od przystanku, na którym wsiada uczeń do przystanku, przy którym położona jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. 4.8. Wykonawca musi dysponować minimum 4 autobusami a w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych minimum 5 autobusami, przystosowanymi do przewozu osób o minimalnej liczbie miejsc siedzących 53. 4.9. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa, odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 4.10. Cena zaoferowana w postępowaniu musi obejmować wszystkie koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu oraz kierowcy, a także inne pochodne. 4.11. Cena biletu miesięcznego w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 4.12. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 4.13. Przewozy będą się odbywały w dni nauki szkolnej, z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. 4.14. Zamawiający będzie składał u Przewoźnika comiesięczne imienne zamówienia na bilety miesięczne.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: . Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Przewoźnika; - w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; - w przypadku zmiany wielkości zamówienia (zwiększenie liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze wzrostem liczby biletów miesięcznych), zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy; - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: 1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie Zamawiającego, 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Przewoźnika. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron. 2. 2) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze zmianą w zakupie ilości biletów miesięcznych, d) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów robót budowlanych po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, e) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: . Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: - zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Przewoźnika; - w przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego; - w przypadku zmiany wielkości zamówienia (zwiększenie liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze wzrostem liczby biletów miesięcznych), zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy; - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia: 1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia przy wystąpieniu istotnych okoliczności po stronie Zamawiającego, 3) Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia z winy Przewoźnika. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron. 2. 2) Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w oparciu o art. 144 ust. 1 PZP, może dotyczyć: a) wystąpienia zmian według zasad zapisanych we wzorze umowy, b) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy( znaczny wzrost cen paliwa w roku szkolnym 2020/2021, który spowoduje wzrost cen biletów miesięcznych), c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia liczby linii komunikacyjnych w trakcie realizacji umowy co wiąże się ze zmianą w zakupie ilości biletów miesięcznych, d) danych osobowych, przedstawicieli i osób upoważnionych – tylko w uzgodnieniu i po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. 2. Klauzule waloryzacyjne: 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwota podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcz, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za pracę, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
 
 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-07-25 08:53

RRG.271.6.2019.IMM                                                                                                                                                                     Obrowo, 24.07.2019r.

 

OFERENCI:

 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące zamówienia publicznego pn.:

 

Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

 

 1. W odniesieniu do ogłoszonego przetargu znak sprawy: RRG.276.2019.IMM, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych” Arriva Bus Transport Polska Sp. Z o.o. zwraca się z prośbą o określenie, kto w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnia opiekę nad przewożonymi uczniami. Czy opiekunów zapewnia Zamawiający-Gmina, czy Wykonawca.

Odp. Opiekunów zapewnia Zamawiający – Gmina.

2.Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie klauzuli waloryzacji wynagrodzenia określonej w art. 142 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym przepisem: „Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odp.  Zamawiający  przewiduje wprowadzenie klauzuli waloryzacji wynagrodzenia określonej w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Czy w wypadku gdy za usługi przewozu świadczone po 31 grudnia 2019 r. nie będzie podstawy do wypłaty dopłat tytułem ulg ustawowych (bo przewozy realizowane zgodnie z umową nie będą wchodziły w skład linii użyteczności publicznej) – to wykonawca będzie miał podstawę żądania zrekompensowana brakującej kwoty (tj. stanowiącej równowartość ulg ustawowych) przez Zamawiającego za okres 1.01.2020 r. – 30.06.2021 r.  

Odp. Zamawiający stoi na stanowisku, że ulgi  nie będą rekompensowane przez Zamawiającego. 

 

 1. Zamawiający  wskazuje, że stosuje procedurę odwróconą, a jednocześnie nie rozróżnia, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. Czy Wykonawca powinien złożyć wszystkie dokumenty wskazane w części VII SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje, iż Wykonawca winien złożyć wszystkie dokumenty wskazane w części VII SIWZ.

 

 1. W rozdziale IV pkt 4.6 SIWZ  Zamawiający wskazał, że przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około800 szt. z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w granicach 20%.

Zważywszy, że wielkość zmniejszenia zamówienia jest znacząca i powoduje, że Wykonawca przy kalkulacji ceny jednostkowej zmuszony jest do uwzględnienia powyższego faktu przy wycenie powoduje to, że oferta wykonawcy musi ulec podwyższeniu. Ponadto zwrócić należy uwagę na treść art. 144 ust. 1e pkt 2 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy lub umowy ramowej. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1e podlega unieważnieniu.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o modyfikację SIWZ poprzez przyjęcie, że Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę uczniów w granicach do 5 %. Taka zmiana w ocenie Wykonawcy nie będzie miała wpływu na wycenę biletu miesięcznego.

Odp. Zapis w rozdziale IV PKT. 4.6 SIWZ został skorygowany . Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę uczniów w granicach do 5 %.

                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                                                                                                                  /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-07-25 08:43
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-25 08:45

drukuj ()


 

Ogłoszenie nr 575922-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.
 

Gmina Obrowo: Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-07-15 11:04

Obrowo, dnia 02.07.2019 r.

RRG.271.5.2019.IMM

 

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi dotyczące:

„Przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Obrowo kredytu długoterminowego w kwocie 5.540.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Obrowo w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (RRG.271.5.2019.IMM)”

Pytania:

 1. Prosimy o udostępnienie :
 1. uchwały rady albo sejmiku jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zaciągnięcia kredytu, z tym że w przypadku, gdy upoważnienie do zaciągnięcia kredytu jest zawarte w uchwale budżetowej na aktualny rok budżetowy wystarczy przedstawienie tej uchwały

ODPOWIEDŹ : Zamawiający udostępnia materiał: https://www.bip.obrowo.pl/plik,28121,uchwala-nr-v-32-2019-rady-gminy-w-obrowie-z-dnia-29-stycznia-2019-roku.pdf

 1. opinii regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu,

ODPOWIEDŹ : W załączeniu przekładam opinie RIO w sprawie możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina ObrowoPL613Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27Obrowo87-126PolskaOsoba do kontaktów: Iwona Malcan-Maj Tel.: +48 566786022E-mail: przetargi@obrowo.ol Faks: +48 566786022Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.obrowo.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.obrowo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-24 11:54

Obrowo 24.04.2019r.

 

RRG.271.3.2.2019.IMM

 

                                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                         

 

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Rozbudowa wodociągu od pompowni wody w Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej -  Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

 

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.04.2019r.

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość uzyskanych punktów w kryterium: gotowość do dziennego zapotrzebowania kruszywa

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.,

 ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz

 

51,18 pkt.

40,00 pkt.

91,18 pkt.

2

Zakład Usług Geodezyjnych i Melioracyjnych Piotr Rojek

ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

57,68 pkt.

40,00 pkt.

97,68 pkt.

3

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny ”HYDRO-MET”

Ul. Ogrodowa 41

87-600 Lipno

60,00 pkt.

40,00  pkt.

100 pkt.

Warunki płatności zostały zawarte w rozdziale IV.4.8 SIWZ.

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono trzy oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert jakim jest cena oraz okres gwarancji  ustalono, że oferta złożona przez Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny „HYDRO-MET” nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ oraz uzyskał największą ilość punktów tj. 100 pkt. Ponadto cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 30.04.2019r. w siedzibie Zamawiającego.

 

Ofert odrzuconych i oferentów wykluczonych nie było.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 

                                                                                                            Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

                                                                                                                

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-04-24 11:57

 

Ogłoszenie nr 535607-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.
 

Gmina Obrowo: Rozbudowa wodociągu od pompowni wody Brzozówce do włączenia do istniejącej sieci w ul. Leśnej oraz Olszynowej - Etap I – zakres Owocowa – DK10 –Leśna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87-126  Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 92720
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-30 11:15