Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Obrowo 27.11.2018 r.

RRG.271.18.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Obrowo w roku 2019  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

                           ul. Grudziądzka 159

                           87-100 Toruń                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 27.11.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

cena

Ilość uzyskanych

Punktów kryterium:

czas reakcji na zgłoszenia

Łączna

punktacja

1.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

 ul. Grudziądzka 159

 87-100 Toruń                                                                    

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 2124000,00 zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1980000,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 10.12.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-27 09:13

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-26 14:47

Obrowo, 15.11.2018 r.

OFERENCI

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych  na terenie Gminy Obrowo w roku 2019”

 1. W nawiązaniu do rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1.10 SOPZ:
 1. Wnosimy o modyfikacje treści ppkt. 1.10, gdzie Wykonawca powołuje się na katalog usług dodatkowych, który zawarty jest w załączniku nr 3 do wzoru umowy, jednakże niniejszy załącznik stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym brak jest katalogu usług dodatkowych.

Zamawiający skorygował zapis w SOPZ rozdział IV pkt. 1 ppkt. 1.10.

 1. Wnosimy o oszacowanie przez Zamawiającego rodzaju i ilości usług dodatkowych przewidzianych na rok 2019r.

Rodzaj usług dodatkowych przewidzianych na rok 2019:

- odbiór folii po kiszonkach z PSZOK w Dobrzejewicach

- odbiór odpadów zmieszanych z kontenerów wstawionych na zlecenie (dożynki gminne, festiwale, imprezy plenerowe).

- Szacunkowa ilość usług dodatkowych – 20 usług.

 1. W nawiązaniu do rozdziału IV pkt. 2 ppkt. 2.2.3 SOPZ:

Wnosimy o oszacowanie ilości odbioru odpadów w kontenerach 6,5m³ w roku 2019 uwzględniając okresy świąteczne.

Szacunkowa ilość odbioru odpadów w kontenerach 6,5m³ w roku 2019 uwzględniając okresy świąteczne to około 45 odbiorów.

 

 1. W nawiązaniu do rozdziału IV pkt.  ppkt. 1.11.3 SOPZ:

Wnosimy o przedłużenie terminu przekazania raportu o ilości i rodzaju pojemników do dnia 31.01.2019r

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu przekazania raportu o ilości i rodzaju pojemników do dnia 31.01.2019r

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-15 14:41
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-15 14:41

 

Obrowo 24.10.2018r.

RRG.271.17.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Przebudowa drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino dz. nr ew. 216  , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. S.K.

Rogowo 23

87-162 Lubicz

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 24.10.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Konsorcjum Firm:

Przedsiębiorstwo  PROJ-BUD PBD Bydgoszcz Sp. z o.o. S.K.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

NIP9671366997 –członek konsorcjum

Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

NIP 554-030-98-67 – Członek konsorcjum

58,46 pkt.

40 pkt.

98,46 pkt.

 

 

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A.

ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

35,43 pkt.

10 pkt.

45,43 pkt.

 

3

Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. S.K.

Rogowo 23, 87-162 Lubicz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  trzy  oferty. W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  wybrano ofertę  złożoną przez: „Zakład Drogowo-Budowlany Sp. z o.o. S.K.

Rogowo 23,87-162 Lubicz.  Oferta  nie  podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.  Firmę z najkorzystniejszą ofertą wezwano do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 30.10.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-24 11:35

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-19 12:23

Ogłoszenie nr 631677-N-2018 z dnia 2018-10-04 r.
 

Gmina Obrowo: Przebudowa drogi gminnej Kopanino -Obory w m. Kopanino dz. nr ew. 216
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 03.10.2018r.

RRG.271.16.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39

87-800 Włocławek

     

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 03.10.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów kryterium:

czas podstawienia autobusu  zastępczego

Łączna

punktacja

1.

 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

 

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2.

Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8/24

87-100 Toruń

43,67 pkt.

40 pkt.

83,67 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie  oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 157500,00   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 225000,00  zł brutto.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 11.10.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-03 09:57

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-02 11:51

RRG.271.16.2018.IMM                                                                                         Obrowo,27.09.2018r.

 

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy:  „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.  W rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia punkcie 4.6. zawarta jest informacja, że możliwa jest zmiana liczby uczniów w trakcie realizacji umowy. Prosimy o określenie szacunkowej liczby bądź podanie procentowego wskaźnika o jaki może wzrosnąć lub zmniejszyć się liczba uczniów.

Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 750  z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy.

Może tutaj nastąpić zmniejszenie liczby biletów o około 10% ze względu na  ostatnie klasy gimnazjalne, do zwiększenia ilości biletów raczej nie dojdzie.

 1. Ze specyfikacji nie wynika kto zapewnia opiekę nad uczniami w trakcie przewozu. Prosimy o informację czy zapewnia ją Zamawiający czy Wykonawca.

Opiekę nad uczniami zapewnia Zamawiający.
 

 

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pojawiła się informacja o zmianie liczby uczniów oraz terminu składania ofert. Stąd nasze pytanie czy zamieszczą Państwo Specyfikację skorygowaną o ww. informację.

Został załączony skorygowany SIWZ o liczbę uczniów i załączony na stronie wraz z odpowiedzią na dane pytanie. Natomiast informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została zawarta w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie Zamawiającego i nie ma potrzeby, aby korygować zapis w SIWZ.                                           

 

 

 

Wójt Gminy Obrowo

                                                                                          /-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-27 11:25
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-27 11:27
 
Ogłoszenie nr 500228806-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615735-N-2018
Data: 12-09-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: 2018-09-25 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-10-02 godzina 10:00
 
 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-24 11:49
Ogłoszenie nr 500226150-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 615735-N-2018
Data: 12-09-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.plo
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 900 z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 4.6. Przewidziana liczba uczniów, dla których zostaną zakupione przez Zamawiającego bilety miesięczne wynosi około 750 z możliwością zmiany liczby uczniów w trakcie realizacji umowy.

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-20 10:42
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-20 10:42

Obrowo,19.09.2018r.

RRG.271.16.2018.IMM

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy:  „Świadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Z dokumentacji SIWZ można wnioskować, iż usługa będzie wykonywana w ramach komunikacji regularnej. Na dzień dzisiejszy nie wiemy jak będzie wyglądał system ulg w przewozach pasażerskich po 31.12.2018 r. i czy przewozy szkolne będą objęte ulgami ustawowymi. Istnieje potencjalne ryzyko, iż przewozy szkolne które będą świadczone na rzecz Gminy Obrowo nie zostaną ujęte w ramach linii użyteczności publicznej (od 1 stycznia 2019 r.) co w konsekwencji wiązało będzie się z brakiem podstaw do przekazywania dopłat do biletów ulgowych. Stąd nasze pytanie czy w przypadku gdy za usługi przewozu świadczone po 31 grudnia 2018 r. nie będzie podstaw do wypłaty dopłat tytułem ulg ustawowych (bo przewozy realizowane zgodnie z umową nie będą wchodziły w skład linii użyteczności publicznej) – to  czy wykonawca będzie mógł oczekiwać zrekompensowania brakującej kwoty (tj. stanowiącej równowartość ulg ustawowych) przez Zamawiającego za okres 1.09.2018 r. – 30.06.2019 r.?

Nie możemy zapewnić zrekompensowania brakującej kwoty (tj. stanowiącej równowartość ulg ustawowych) z powodu braku środków w budżecie.

 1. Z dokumentacji specyfikacji SIWZ wynika, że Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą a jednocześnie nie rozróżnia, które dokumenty należy złożyć wraz z ofertą (należałoby przyjąć, że wszystkie wskazane w część VII SIWZ). Prosimy o wskazanie dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

 

 Dokumenty niezbędne do złożenia wraz z ofertą:

 1. Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;
 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 3 do SIWZ;
 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie,

       zamówienia publicznego Wykonawcy – załącznik  nr 4 do SIWZ;

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-19 09:21

Ogłoszenie nr 615735-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.
 

Gmina Obrowo: swiadczenie usług przewozu uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 01.10.2018r.

 

RRG.271.15.2.2018.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych w roku 2019  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

                           Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

                           ul. Chemików 7

                           09-411 Płock                                                                    

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 01.10.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

upust

 

Łączna

punktacja

1.

  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock                                                               

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 1 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 364110,00   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 325500,00  zł.

W związku z powyższym informuję, że planowany termin podpisania umowy został określony na dzień 23.10.2018r. w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                                      Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                             /-/ mgr Andrzej Wieczyński                                                                                  

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-01 13:32

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-25 13:53

Obrowo, dn. 17.09.2018r.

Pytania i odpowiedzi

 

 

Dotyczy: RRG.271.15.2018.IMM- Dostawa paliw płynnych w roku 2019

 1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

*   10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

 

Zamawiający akceptuje powyższy zapis.

 

 1. W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

 

Zamawiający akceptuje powyższą sytuację, ale nie dłużej niż na okres 7 dni.

 

 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w projekcie umowy:

 

- w par. 1 ust 1 – wpisana została faktyczna data oferty przetargowej? Zamawiający w projekcie umowy zawarł datę „08.01.2018 r.”.

 

Tak, oczywiście, wystąpił błąd pisarski.

 

- w par. 5 ust. 5 – usunąć słowa „przedstawienia Zamawiającemu”? Zapis taki wprowadza w błąd wskazując jednocześnie dwa różne terminy.

 

Zapis został skorygowany.

 

- par. 5 ust. 6 – zmienić okresy rozliczeniowe na 2 okresy rozliczeniowe w miesiącu: od 1 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz dodać na końcu ustępu zapis: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.”?

 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe okresy rozliczeniowe natomiast zapis: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego” został dodany do umowy.

 

- par. 5 ust. 12 – usunąć zapis? Karty wydawane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego na dedykowanym portalu, a wysyłane są na adres i osobę wskazaną przez Zamawiającego jako osoba do kontaktu. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego ma za zadanie przekazanie odpowiednim osobom kart paliwowych. Natomiast zgodnie z zapytaniem powyżej potwierdzeniem dokonania transakcji jest wprowadzenie właściwego kodu PIN do karty paliwowej i to Zamawiający przekazuję kod PIN odpowiedniemu użytkownikowi karty po swojej stronie. Wykonawca nie może odpowiadać za przekazanie kodu PIN nieuprawnionej osobie.

Zapis został usunięty, zgodnie z sugestią oferenta.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych  -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych do właściwej umowy.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-17 13:29
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-17 13:30

Ogłoszenie nr 615369-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.
 

Gmina Obrowo: Dostawa paliw płynnych w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 02.10.2018r.

RRG.271.14.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.” Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka, Łążyn na obszarze objętym LSR  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

P.P.H.U. „Fugazi”

Bernadeta Lewicka-Dzięciołowska

ul. Kołłątaja 3/7

87-162 Lubicz

 

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 02.10.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

1.

P.P.H.U. „Fugazi”

Bernadeta Lewicka-Dzięciołowska

ul. Kołłątaja 3/7

87-162 Lubicz

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie  oferty. Ofertę nr 1 odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.). Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ustalono, że oferta złożona przez P.P.H.U. „Fugazi” Bernadeta Lewicka-Dzięciołowska nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2 przyznając jej łącznie  100 pkt. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania w kwocie 99015,00   zł . Natomiast kwota,  jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 185607,00  zł. Wybrany Wykonawca udowodnił i wyjaśnił znacznie niższą cenę oferty od szacowanej wartości zamówienia,  zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-02 14:47

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-24 13:42

Obrowo, 17.09.2018r.

RRG.271.14.2018.IMM

Pytania i odpowiedzi

 

Dotyczy: „Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka, Łążyn na obszarze objętym LSR

Czy ze względu na krótki czas realizacji projektu, możliwe jest przedłużenie Terminu wykonania zamówienia? Otwarcie ofert jest 24.09.2018,(plus procedura rozstrzygnięcia przetargu), a termin wykonania zamówienia 15.10.2018r. Bardzo krótki czas na realizację w sześciu lokalizacjach.
Nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania zamówienia.
2. Czy we wszystkich lokalizacjach są takie same zestawy:

- orbitrek
- 2x Wioślarz
- biegacz
- prasa
- Nordic Walking
- tablica informacyjna
- kosz na śmieci – 2 szt.
Tak. We wszystkich lokalizacjach są takie same zestawy.
W projektach budowlanych widnieją zdjęcia np. podwójnej prasy nożnej lub podwójnego wyciskania. Czy wiążący jest SIWS i wyszczególnione tam urządzenia,  czy projekty? Rozumem, że jeżeli jest napisane biegacz, prasa to chodzi o urządzenia pojedyncze.
Tak. Chodzi o urządzenia pojedyncze.
3. W SIWS jest napisane, że : " Urządzenia winny być piaskowane, pomalowane podkładem cynkowym...'' natomiast w projekcie np. orbitrek napisane jest, że elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej. Która informacja jest wiążąca?
Wiążąca jest informacja zawarta w SIWZ.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-17 14:02

Ogłoszenie nr 614845-N-2018 z dnia 2018-09-10 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa ogólnodostępnych siłowni plenerowych w miejscowościach Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka, Łążyn na obszarze objętym LSR
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 31.07.2018r.

RRG.271.13.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo Gmina Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

„BUDMAX” Marek Paszyński

Fabianki 76a

87-811 Fabianki

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 31.07.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

MARINBUD Mariusz Robakowski

Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

53,93 pkt.

40 pkt.

93,93 pkt.

 

 

2

KA-BO Karol Borkowski (Lider konsorcjum)

ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek

56,06 pkt.

40 pkt.

96,06 pkt.

 

3

Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Preuss Piotr

ul. Szydzika 8, 87-140 Chełmża

53,15 pkt.

40 pkt.

93,15 pkt.

 

4

„BUDMAX” Marek Paszyński

Fabianki 76a

87-811 Fabianki

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

 

5

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SOWI Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 83a

87-100 Toruń

49,65 pkt.

40 pkt.

89,65 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  pięć  ofert. W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  wybrano ofertę  złożoną przez: „BUDMAX” Marek Paszyński, Fabianki 76a,  87-811 Fabianki.  Oferta  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.  Firmę z najkorzystniejszą ofertą wezwano do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 07.08.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-31 11:51

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-07-24 15:16

Ogłoszenie nr 585822-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa zaplecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

Obrowo 26.06.2018r.

 

RRG.271.12.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

                                                                   F.H.U.P. „ARIS”

                                                                   Rolbecki Zbigniew

                                                               Grzegorz 8

                                                            87-140 Chełmża             

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 25.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

F.H.U.P. „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8, 87-140 Chełmża

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Oferta  złożona przez: F.H.U.P. „ARIS”, Rolbiecki  Zbigniew,  Grzegorz 8, 87-140 Chełmża  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt. Przewidywany termin podpisania umowy: 02.07.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-26 10:27

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-25 12:40

                                                                   Obrowo,13.06.2018r.

RRG.271.12.2018.IMM

OFERENCI

Pytania i odpowiedzi

Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo

1.Prosimy o poprawne dołączenia załączników : Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany.zip Załączony plik zawiera błędy a dodatkowo dotyczy przetargu na realizację zadania dostawy i montażu kontenerowej pompowni wody a nie na dostawę i montaż tłoczni ścieków.

Poprawny załącznik nr 8 do SIWZ w załączeniu.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-13 10:39
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-13 10:42
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-13 10:39
Ogłoszenie nr 569220-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
Gmina Obrowo: Budowa tłoczni ścieków w miejscowości Silno Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 22.06.2018r.

 

RRG.271.11.2.2018.IMM

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Budowa pompownio wody w miejscowości Silno Gmina Obrowo, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

                                                                   F.H.U.P. „ARIS”

                                                                   Rolbecki Zbigniew

                                                               Grzegorz 8

                                                            87-140 Chełmża             

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 22.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

F.H.U.P. „ARIS”

Rolbecki Zbigniew

Grzegorz 8, 87-140 Chełmża

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  jedną ofertę. Oferta  złożona przez: F.H.U.P. „ARIS”, Rolbiecki  Zbigniew,  Grzegorz 8, 87-140 Chełmża  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt. Przewidywany termin podpisania umowy: 28.06.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowa

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-22 11:48

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-21 12:24

Ogłoszenie nr 568631-N-2018 z dnia 2018-06-06 r.
 

Gmina Obrowo: Budowa pompowni wody w miejscowości Silno Gmina Obrowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Obrowo 05.06.2018r.

 

RRG.271.10.2.2018.IMM

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informuję, że na podstawie art. 92 ust . 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na zadanie pn.Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejsze do realizacji zamówienia  została wybrana oferta firmy:

Bomax Tey Sp. z o.o.

                                                                Szczepankowo 134

                                                                61-313 Poznań

Rozstrzygnięcie postępowania odbyło się w dniu 05.06.2018r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię i

Nazwisko Wykonawcy

 

Siedziba firmy lub adres

Wykonawcy

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

cena

Ilość

uzyskanych

punktów

kryterium:

okres gwarancji

 

Łączna

punktacja

Uwagi

1

Bomax Tey Sp. z o.o.                                                           Szczepankowo 134                                                                61-313 Poznań

 

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 

 

2

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

ul. Nadborna 2a

86-050 Solec Kujawski

55,99 pkt.

40 pkt.

95,99 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru oferty (faktyczne i prawne) :  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożono  dwie oferty. W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia  wybrano ofertę  złożoną przez: Bomax Tey Sp. z o.o. Szczepankowo 134,   61-313 Poznań.  Oferta  nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i w SIWZ  oraz uzyskała  łącznie   100 pkt.  Firmę z najkorzystniejszą ofertą wezwano do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie do dnia 11.06.2018r.

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

                                                                                                          Wójt Gminy Obrowo

                                                                                                      /-/ mgr Andrzej Wieczyński      

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-05 12:46

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-06-05 11:01

Obrowo, dnia 30.05.2018

 

                                                                                              e.mail: przetargi@obrowo.pl

 

OFERENCI

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Dotyczy: Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Obrowie.
Znak sprawy: RRG.271.10.2018.IMM

 

 

 1. W nawiązaniu do zapisu w SIWZ rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny, punkt 13.2.
  o treści: „Podstawą wyceny oferty jest przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia jest dokumentem podstawowym” informujemy o braku pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania między innymi:

 PODSTAWĄ WYCENY POWINIEN BYĆ PROJEKT, PRZEDMIAR ROBÓT POWINIEN BYĆ DOKUMENTEM POMOCNICZYM.

 

  1.  Ogrodzenia panelowego koloru zielonego wokół fundamentu i jednostek zewnętrznych klimatyzatorów wysokości 1,7 – 1,8 m. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji
   o oczekiwanym wyglądzie ogrodzenia zgodnie z zapisem w opisie technicznym iż karta katalogowa ogrodzenia w załączeniu do SIWZ.

BETAFENCE, BEKAFOR CLASSIC, KARTA BYŁA W ZAŁĄCZENIU, ALBO RÓWNOWAŻNE - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE

  1.  Obsadzenia ogrodzenia żywopłotem liściastym, buk, grab, ligust (prosimy o więcej informacji odnośnie ilości poszczególnych gatunków i ich parametrów jak np. wysokość).

ŻYWOPŁOT WYNIKA Z USTALEŃ Z WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW. USTALIĆ NA MIEJSCU Z UŻYTKOWNIKIEM/INWESTOREM JAKIE CHCE MIEĆ KRZAKI. ILOŚĆ BĘDZIE WYNIKAŁA Z DŁUGOŚCI OGRODZENIA (OBUDOWA FUNDAMENTU)

  1.  Odtworzenia terenu zielonego w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi.

PUNKTY 2.5 I 2.6 KOSZTORYSU

  1.  Demontażu i ponownego montażu stropów na kondygnacji pierwszego piętra zgodnie
   z zapisem w opisie technicznym „przewody prowadzić nad stropem podwieszanym
   w korytarzu”.

JEŚLI NIE ZOSTAŁO UWZGLĘDNIONE TO PROSZĘ TO UWZGLĘDNIĆ. JEŚLI BĘDZIE TRUDNOŚĆ Z PROWADZENIEM PRZEWODÓW NAD STROPEM PODWIESZANYM TO PROSZĘ RUROCIĄGI ZABUDOWAĆ PŁYTĄ G-K, JAK NA PARTERZE.

  1.  Robót rozbiórkowych posadzki pomieszczenia nr 13 Sień w miejscu wprowadzenia instalacji chłodniczej oraz jej odtworzenia.

PUNKT 2.7 KOSZTORYSU

  1.  Obsługi geodezyjnej związanej z wytyczeniem lokalizacji fundamentu pod agregaty
   i przebiegu instalacji chłodniczej oraz wykonania pomiarów powykonawczych
   i opracowania mapki.

W zakresie Inwestora.

  1.  Izolacji cieplnej rurociągów miedzianych o średnicy 25 i 28 mm, które to nie występują
   w formie preizolowanej.

PROSZĘ TO WYCENIĆ. OPIS W PUNKCIE 4 PROJEKTU.

  1.  Wykonania wykopu i zasypki dla ułożenia przewodów zasilających jednostki zewnętrzne klimatyzatorów.

JAK WCZEŚNIEJ PUNKTY 2.5 I 2.6 KOSZTORYSU

 

 1. Prosimy o informację, czy w zakresie oferty są koszty związane z serwisowaniem urządzeń
  w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (jedyny zapis o konieczności zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego występuje w STWiORB instalacji klimatyzacji.

TO PYTANIE DO INWESTORA/UŻYTKOWNIKA

 

 1. Prosimy o określenie rodzaju sterowników dla poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzacji – przewodowy panel, czy bezprzewodowy pilot (ewentualne dodatkowe koszty wykonania prac związanych z połączeniem jednostki klimatyzacyjnej z panelem przewodowym).

W CENNIKU PRODUCENTA: „PANEL PRZEWODOWY I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA STANDARDOWO W ZESTAWIE ZE WSZYSTKIMI JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI”, OSTATECZNY SPOSÓB STEROWANIA USTALIĆ Z INWESTOREM/UŻYTKOWNIKIEM, KABELKI PROSZĘ TEŻ WYCENIĆ

 1. Prosimy o informację o minimalnym wymaganym Współczynniku EER (zaproponowany
  w projekcie agregat MVAM5040T wg danych katalogowych producenta posiada Współczynnik EER równy 3.2, natomiast wymagany w STWiORB wynosi EER=3.5.

 Współczynnik EER -  3,55

 1. Prosimy o rozważenie możliwości zamontowania jednego przewodu zbiorczego skroplin z rur NIBCO klejonych (dn 15 do 25 mm) na poszczególnych kondygnacjach budynku zamiennie do projektu, gdzie przewiduje się odprowadzenie skroplin wężykami winylowymi dn 6 mm
  dla każdego klimatyzatora oddzielnie.

JEŚLI JEST TO MOŻLIWE DO WYKONANIA I SKROPLINY BĘDĄ SPŁYWAĆ GRAWITACYJNIE PRZEZ CAŁY BUDYNEK DO PIONU KANALIZACYJNEGO TO NIE WIDZĘ PRZESZKÓD

 1. Prosimy o informację (potwierdzenie), że projektowane układy klimatyzacyjne nie obsługują pomieszczenia serwerowni (gdzie wymagany byłby odrębny niezależny klimatyzator  typu SPLIT).

NIE OBEJMUJE

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż fundament pod jednostki zewnętrzne klimatyzatorów nie wymaga montażu zbrojenia.

FUNDAMENT MA WYTRZYMAC NACISK JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH I SIĘ NIE ROZSYPAĆ, W PROJEKCIE NIC NIE MA O TYM, ŻE MA BYĆ CZYMŚ ZBROJONY

 1. Prosimy o informację, czy do składanej oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

TAK

 1. Co z zabudową instalacji klimatyzacji ponieważ nie ma o tym mowy czy instalacje prowadzić w korytach instalacyjnych czy w jakiś inny sposób zabudować?

Sposób prowadzenia instalacji opisany jest w pkt. 4,5 i 6 w opisie technicznym projektu.

 

 

 1. Prosimy o załączenie karty katalogowej ogrodzenia panelowego Betafence, Bekafor Classic.

Karta katalogowa w załączeniu.

 1. Prosimy o określenie rodzaju i ilości krzewów na metr bieżący ogrodzenia do obsadzenia żywopłotem.

 

Bukszpan wiecznie zielony „Suffruticosa” 4 szt. na mb.

 

 1. Prosimy ponownie o informację, czy w zakresie oferty są koszty związane z serwisowaniem urządzeń w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (jedyny zapis o konieczności zapewnienia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego występuje w STWiORB instalacji klimatyzacji – zgodnie z odpowiedzią decyzja po stronie Inwestora/Użytkownika.

 

W ramach udzielenia gwarancji należy uwzględnić koszty serwisowania urządzeń.

 

 1. Prosimy ponownie o określenie rodzaju sterowników dla poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzacji – przewodowy panel, czy bezprzewodowy.

 

Panel bezprzewodowy.

 

 1. Zwracamy uwagę, że zaprojektowany w projekcie agregat MVAM5040T wg danych katalogowych producenta posiada współczynnik EER=3.2. Zgodnie z odpowiedzią wymagany współczynnik EER ma wynosić 3.55. Prosimy o potwierdzenie możliwości zakupu i zamontowania agregatu zgodnie z projektem, tj. agregat MVAM5040T.

 

Potwierdzamy możliwość zakupu i zamontowania agregatu zgodnie z projektem, tj. agregat MVAM5040T.

 

Mając na uwadze czas wynikający z uzyskania odpowiedzi na pytania, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 07.06.2018.

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 05.06.2018r. Zamawiający uznał, że jest to wystarczający termin, aby przygotować ofertę.

Wójt Gminy Obrowo

/-/mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-30 09:53
Ogłoszenie nr 500119788-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.
Obrowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559620-N-2018
Data: 17.05.2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrowo, Krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27, 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (url): www.bip.obrowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-01, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-05, godzina: 10:00

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-05-29 11:20

Ogłoszenie nr 559620-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.
 

Gmina Obrowo: Instalacja klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy w Obrowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrowo, krajowy numer identyfikacyjny 87111874400000, ul. Aleja Lipowa  27 , 87126   Obrowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 786 022, e-mail przetargi@obrowo.pl, faks 56 6786022 w. 135.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.obrowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 74247
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-27 09:13

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1850211
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-06 10:12

Stopka strony