Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Do zadań i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy,
2/ sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków gminy,
3/ sporządzanie projektu rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie go w obowiązującym trybie do uchwalenia przez Radę Gminy,
4/ bieżące realizowanie budżetu gminy oraz składanie sprawozdań organom gminy z przebiegu jego realizacji,
5/ przekazywanie kierownikom referatów oraz jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy,
6/ negocjowanie z organami administracji rządowej i samorządowej wysokości środków finansowych na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone,
7/ przygotowywanie projektów uchwał organom gminy w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego Zarządu,
8/ nadzór nad sprawami kasowymi Urzędu i prowadzeniem ewidencji mienia gminy,
9/ organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji związanych z rachunkowością,
10/ kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej przez gminę,
11/ współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
12/ sporządzanie sprawozdań z działalności budżetowej i finansowej gminy,
13/ sprawowanie nadzoru merytorycznego związanego z działalnością referatu finansowego,
14/ realizowanie przepisów ustaw o dochodach, finansach gmin, o podatkach, opłatach lokalnych i opłacie skarbowej oraz o zamówieniach publicznych,
15/ wykonywanie obowiązków i uprawnień wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych (Dz. U. z 1991r. Nr 40, poz. 174),
16/ wykonywanie innych zadań z zakresu finansów gminnych przewidzianych w odrębnych przepisach do kompetencji gmin, o ile, co innego nie wynika z ich treści.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-02 09:14