Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
2/ wykonywanie uchwał Rady Gminy,
3/ przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
4/ reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,
5/ wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie pracowników Urzędu Gminy do podejmowania tych decyzji,
6/ podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy oraz upoważnianie Sekretarza Gminy do załatwienia tych spraw na czas swojej nieobecności,
7/ podejmowanie innych decyzji nienależących do kompetencji Rady lub Rady Gminy oraz podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz z Urzędu,
8/ nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej oraz utrzymywanie kontaktów z organami tych administracji,
9/ nadzór nad bieżącym prowadzeniem spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
10/ rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
11/ ogłaszanie uchwał Gminy i innych aktów, gdy obowiązek ogłoszenia wynika z przepisów prawa,
12/ wykonywanie zadań szefa Obrony Cywilnej,
13/ organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
14/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
15/ zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności podległych pracowników,
16/ informowanie Wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku komunalnego,
17/ przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Gminy,
18/ składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z prac Wójta oraz wyjaśnień na złożone zapytania i interpelacje,
19/ sprawowanie nadzoru nad działalnością:
       - Sekretarza Gminy,
       - Skarbnika Gminy,
       - kierowników referatów,
20/ wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7837
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-02 09:16