Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Tryb pracy Wójta:

§45.1.
Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i przepisów szczególnych.
2. Do zadań Wójta w szczególności należy:
1/ wydawanie przepisów porządkowych niecierpiących zwłoki - w formie zarządzenia;
2/ współdziałanie z instytucjami działającymi na terenie gminy;
3/ składanie informacji na sesjach Rady Gminy o działalności w okresach między sesjami;
4/ ustalanie zakresu praw, których wykonanie może być powierzone Sekretarzowi Gminy;
5/ dokonywanie analiz i ocen realizacji budżetu gminy;
6/ kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.

§46. Wójt podpisuje korespondencje i dokumenty urzędowe gminy.

§47. Przewodniczący Rady Gminy występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta.

§48.1. Podstawą powstania stosunku pracy z Sekretarzem, Skarbnikiem, Kierownikiem USC i Zastępcą Kierownika USC jest uchwała Rady Gminy o ich powołaniu.
2. Właściwym do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pozostałych pracowników Urzędu Gminy jest Wójt.
3. W Urzędzie Gminy na podstawie mianowania mogą być zatrudnieni kierownicy referatów.

§49. Zmiany niniejszego statusu następują w drodze uchwał Rady Gminy przyjętych w trybie przewidzianym dla stanowienia przepisów gminnych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-03-02 09:15